Google překladač: English Deutsch

HxGN LIVE Global 12.–15. června 2023 v Las Vegas

Autor článku: Redakce   

Tags: Global 2023 | Hexagon | HxGN Live | Konference

HxGN Live Global 2023-2245He­xa­gon s vel­kým před­sti­hem ohlá­sil ko­ná­ní kon­fe­ren­ce HxGN LIVE Glo­bal, která se usku­teč­ní 12.–15. červ­na 2023 v Cae­sars Forum v Las Vegas. HxGN LIVE je série akcí za­mě­ře­ných na di­gi­tál­ní ře­še­ní, které umožňují prak­tic­ký a osob­ní pří­stup k nej­no­věj­ším sen­zo­ro­vým, soft­wa­ro­vým a au­to­nomním tech­no­lo­giím He­xa­go­nu pro apli­ka­ce v prů­mys­lu, vý­ro­bě, in­frastruk­tu­ře, bez­peč­nos­ti a mo­bi­li­tě.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o nad­chá­ze­jí­cích ak­cích HxGN LIVE, na­vštiv­te strán­ku hxgn­li­ve.com/all.

Přístup k obsahu na vyžádání!

Chce­te se po­dí­vat na ně­kte­ré z loňských klí­čo­vých před­ná­šek HxGN LIVE Glo­bal, včet­ně sum­mi­tu Bu­douc­nost vý­ro­by?
Na­vštiv­te HxGN TV a po­noř­te se do špič­ko­vých tech­no­lo­gic­kých po­znat­ků nejen od od­bor­ní­ků He­xa­go­nu.

PROZKOUMEJTE OBSAH NA VYŽÁDÁNÍ ➜

Při změně ter­mí­nu a plá­no­vá­ní no­vých akcí HxGN LIVE se spo­leč­nost He­xa­gon řídí všemi míst­ní­mi a re­gi­o­nál­ní­mi po­ky­ny tý­ka­jí­cí­mi se počtu účast­ní­ků a dal­ších pre­ven­tiv­ních opat­ře­ní sou­vi­se­jí­cích s COVID-19. V pří­pa­dě do­ta­zů tý­ka­jí­cích se kon­krét­ní akce HxGN LIVE se ob­rať­te na ad­re­su events@hexagon.com.


Mohlo by vás zajímat: