Google překladač: English Deutsch

EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa

Autor článku: EIZO   

Tags: CG2700S | CG2700X | Co­lo­rEd­ge | Eizo | Hardware | Monitory | Videa

CG2700X CG2700S press 02-2248Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ostré zob­ra­ze­ní ob­ra­zu v roz­li­še­ní WQHD nebo UHD, na­bí­ze­jí kromě no­vé­ho de­sig­nu rá­meč­ku po­pr­vé in­te­gro­va­né při­po­je­ní k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W.

Oba nové mo­ni­to­ry Co­lo­rEd­ge se liší pře­de­vším roz­li­še­ním. Panel mo­de­lu CG2700S má ob­lí­be­né roz­li­še­ní WQHD 2560 × 1440 pi­xe­lů, panel mo­de­lu CG2700X na­bí­zí roz­li­še­ní 4K UHD 3840 × 2160 pi­xe­lů. Oba mo­ni­to­ry tak za­ru­ču­jí velmi ostrý obraz (109 ppi nebo do­kon­ce 164 ppi) a umožňují tak do­ko­na­lé zob­ra­ze­ní zob­ra­zo­va­né­ho sou­bo­ru. Ne­zá­le­ží na tom, zda se jedná o fo­to­gra­fie a fil­mo­vé ma­te­ri­á­ly s vy­so­kým roz­li­še­ním nebo o CGI (Com­pu­ter ge­ne­ra­ted Image­ry) či herní de­sign. Dva nové mo­de­ly Co­lo­rEd­ge také sta­no­vu­jí stan­dar­dy v ob­las­ti ko­nek­ti­vi­ty. Díky in­te­gro­va­né­mu při­po­je­ní USB-C lze obraz  i data pře­ná­šet pouze jed­ním ka­be­lem. Vý­kon­ná funk­ce „Power De­li­ve­ry“ navíc do­ká­že efek­tiv­ně do­dá­vat elek­tric­kou ener­gii i do vý­kon­ných no­te­boo­ků s pří­ko­nem 92 W nebo 94 W (CG2700X), takže se uži­va­tel obe­jde bez další na­pá­je­cí jed­not­ky. Další no­vin­kou je in­te­gro­va­né při­po­je­ní LAN, které za­ru­ču­je sta­bil­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu a při­po­je­ným sí­ťo­vým zdro­jům. Nové mo­ni­to­ry se tak je­di­ným po­hy­bem ruky sta­nou cen­t­rem mo­der­ní­ho mo­bil­ní­ho pra­co­viš­tě.

Zobrazení obrázku

Ši­ro­ko­úh­lý panel IPS s 10­bi­to­vou ba­rev­nou hloub­kou a 16­bi­to­vou ta­bul­kou LUT (Look-Up-Table) za­jiš­ťu­je u obou mo­de­lů syté barvy a ply­nu­lé ba­rev­né pře­cho­dy. I další klí­čo­vé údaje jsou vel­ko­le­pé: po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru je z 99 % Adobe-RGB a 98 % DCI-P3, ma­xi­mál­ní jas je 500 cd/m² (CG2700X) a 400 cd/m² (CG2700s). Díky tech­no­lo­gii True Black umožňují dis­ple­je vy­so­ký kon­trast 1450:1 (CG2700X) a 1600:1 (CG2700S). Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie DUE (Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer) za­jiš­ťu­je přes­né a ho­mo­gen­ní zob­ra­ze­ní jasu a barev po celé ploše dis­ple­je.

HDR

Mo­ni­to­ry pod­po­ru­jí HLG a PQ to­nál­ní křiv­ky pro správ­né zob­ra­ze­ní a zpra­co­vá­ní HDR videa. Díky vy­so­kým úrov­ním jasu a vel­ké­mu kon­trast­ní­mu po­mě­ru lze zob­ra­zit vel­kou část kon­trast­ní­ho roz­sa­hu zpra­co­vá­va­né­ho ma­te­ri­á­lu HDR. Nové mo­de­ly tak do­ko­na­le za­pa­da­jí do work­flow HDR, který je za­kon­čen re­fe­renč­ním mo­ni­to­rem HDR, jako je Co­lo­rEd­ge PRO­MI­NEN­CE CG3146.
Mo­ni­to­ry Co­lo­rEd­ge CG2700X a CG2700S jsou prv­ní­mi mo­de­ly pod re­fe­renč­ní­mi mo­ni­to­ry EIZO Co­lo­rEd­ge PRO­MI­NEN­CE HDR, které jsou vy­ba­ve­ny funk­cí Sync Sig­nal. Tato funk­ce au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­je na­sta­ve­ní mo­ni­to­ru, jako je vstup­ní roz­sah a vstup­ní ba­rev­ný for­mát, vi­deo­sig­ná­lu, aby bylo za­jiš­tě­no, že na­sta­ve­ní barev zů­sta­ne kon­zis­tent­ní po celou dobu pro­duk­ce.

Integrovaný kalibrační senzor a software

EIZO HW kalibrace softwareOba mo­ni­to­ry jsou vy­ba­ve­ny oceňova­nou tech­no­lo­gií EIZO s in­te­gro­va­ným sen­zo­rem pro hard­wa­ro­vou ka­lib­ra­ci, která v kom­bi­na­ci s vlast­ním ka­lib­rač­ním soft­warem EIZO Co­lor­Na­vi­ga­tor 7 umožňuje plně au­to­ma­ti­zo­va­nou ka­lib­ra­ci. Na jedné stra­ně je díky to­mu­to soft­wa­ru CN7 na­sta­ve­ní mo­ni­to­rů hrač­kou a zá­ro­veň soft­ware umožňuje do­ko­na­lé při­způ­so­be­ní mo­ni­to­ru po­tře­bám pro­fe­si­o­nál­ních uži­va­te­lů do po­sled­ní­ho de­tai­lu. Je tak snad­no a rych­le za­ru­če­no kon­zis­tent­ní zob­ra­ze­ní ob­ra­zu po celou dobu ži­vot­nos­ti mo­ni­to­ru.

Připojení

Při­po­je­ní USB typu C umožňuje uži­va­te­lům pře­ná­šet ob­ra­zo­vý sig­nál i data a na­pá­jet při­po­je­né za­ří­ze­ní vý­ko­nem až 94 W (CG2700X) nebo 92 W (CG2700S) po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu. Další na­pá­je­cí zdroj pro Ma­c­Book Pro, tablet nebo jiné špič­ko­vé no­te­boo­ky proto již v mnoha pří­pa­dech není nutný. Kromě toho jsou mo­ni­to­ry vy­ba­ve­ny por­tem LAN, který umožňuje sta­bil­ní sí­ťo­vé při­po­je­ní. To zna­me­ná, že i mo­bil­ní za­ří­ze­ní, která dnes již ob­vykle ne­ma­jí při­po­je­ní RJ45 LAN, lze při­po­jit ke ka­be­lo­vé síti bez dal­ších adap­té­rů. Nové mo­ni­to­ry jsou sa­mo­zřej­mě vy­ba­ve­ny také por­tem HDMI a Dis­pla­y­Por­tem, stej­ně jako při­po­je­ním USB upstre­am, díky kte­ré­mu lze po­u­ží­vat také ve­sta­vě­ný roz­bo­čo­vač USB pro při­po­je­ní dal­ších USB-pe­ri­fé­rií.

Design

Velká část nově na­vr­že­né zadní stra­ny mo­ni­to­rů Co­lo­rEd­ge CG2700X a CG2700S je vy­ro­be­na z per­fo­ro­va­né­ho kovu, který vý­raz­ně zlep­šu­je cir­ku­la­ci vzdu­chu. To umož­ni­lo obe­jít se bez ven­ti­lá­to­ru i přes vy­so­ký výkon funk­ce Power­De­li­ve­ry.
Oba mo­ni­to­ry jsou také do­dá­vá­ny s nově vy­vi­nu­tým stí­nít­kem proti pří­mé­mu do­pa­du okol­ní­ho svět­la na ob­ra­zo­vou plo­chu, které se jed­no­du­še mag­ne­tic­ky při­pev­ní k mo­ni­to­ru.

Další funkce

  1. Po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru 99 % Adobe-RGB a %DCI-P3
  2. Jemné pře­cho­dy mezi blíz­ký­mi ba­rev­ný­mi tóny díky až jedné mi­li­ar­dě zob­ra­zi­tel­ných od­stí­nů zpra­co­vá­va­ných s vy­so­kou přes­nos­tí (16-bi­to­vá LUT)
  3. Přes­ná ho­mo­ge­ni­ta díky pa­ten­to­va­né tech­no­lo­gii Di­gi­tal Uni­for­mi­ty Equa­li­zer (DUE)
  4. U mo­de­lu CG2700X vy­lep­še­ná me­to­da in­ter­po­la­ce pro vý­po­čet jasu a ba­rev­né­ho od­stí­nu ob­ra­zo­vých bodů v pří­pa­dě pře­po­čí­tá­vá­ní ob­ra­zu z niž­ší­ho do vyš­ší­ho roz­li­še­ní
  5. Mož­nost ořezu (crop­ping) pro zob­ra­ze­ní ob­sa­hu s roz­li­še­ním DCI 4K (4096 × 2160) (CG2700X)
  6. Er­go­no­mic­ký sto­jan s na­sta­vi­tel­nou výš­kou (155 mm), na­sta­ve­ním sklo­nu (35° na­ho­ru, 5° dolů), otá­če­ním (344°) a ro­ta­cí (90°).

Pětiletá záruka

EIZO po­sky­tu­je pě­ti­le­tou zá­ru­ku pro všech­ny mo­de­ly Co­lo­rEd­ge, a tedy i pro mo­ni­to­ry CG2700S a CG2700X. Na­bí­zí tak nej­vyš­ší bez­peč­nost in­ves­ti­ce a velmi nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO).

Dostupnost

Mo­ni­tor CG2700S je již v pro­de­ji. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 56 990 Kč.
Mo­ni­tor CG2700X bude v pro­de­ji od ledna 2023. Do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 72 990 Kč.Mohlo by vás zajímat: