Google překladač: English Deutsch

Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit

Autor článku: Chaos   

Tags: Architektura | Chaos | Chaos Cloud Colla­bo­rati­on | Revit | V-Ray 6 | Webinar

chaos-v-ray6-revit-2249Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit a pro­po­ju­je tak dva pro­duk­ty v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry. Díky no­vé­mu pro­po­je­ní s Ens­ca­pem mohou ar­chi­tek­ti a spe­ci­a­lis­té ko­neč­ně spo­lu­pra­co­vat na fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cích v kte­ré­ko­li části pro­ce­su – aniž by ztra­ti­li záměr ná­vr­hu. Přes Chaos Cloud Colla­bo­rati­on navíc mů­že­te sdí­let svůj po­stup a zís­ká­vat zpět­nou vazbu na svou práci.

Po­mo­cí no­vé­ho pro­cedu­rál­ní­ho sys­té­mu mraků mů­že­te uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vě a pa­mě­ťo­vě úspor­ně na­sta­vit li­bo­vol­nou ob­lač­nost. S uve­de­ný­mi no­vý­mi ná­stro­ji jsou nej­lep­ší vi­zu­a­li­za­ce na světě pro­ve­di­tel­né jen na ně­ko­lik klik­nu­tí.

V-Ray 6 pro Revit je nej­kom­plex­něj­ší sada vy­kres­lo­va­cích ná­stro­jů pro fo­to­re­a­lis­tic­ké vy­kres­lo­vá­ní v Re­vi­tu. V-Ray zvlá­dá všech­ny úlohy vy­ža­du­jí­cí fy­zi­kál­ně správ­né osvět­le­ní a ma­te­ri­á­ly a nyní na­bí­zí ještě více. Snad­no vy­tvo­ří­te za­ta­že­nou ob­lo­hu a ani­mu­je­te krás­né ča­sosběr­né sním­ky.
V-Ray 6 zlep­šu­je tý­mo­vou spo­lu­prá­ci tím, že umožňuje pře­ná­šet Ens­ca­pe data uvnitř V-Ray a pro­hléd­nout vy­kres­le­ní v Chaos Clou­du.
V každé fázi pro­jek­tu, od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po fi­nál­ní do­dá­ní, na­bí­zí V-Ray 6 pro Revit ná­stro­je, které po­tře­bu­je­te k vi­zu­a­li­za­ci a spo­lu­prá­ci na kaž­dém kroku.

Chaos-learn more-2249

Ceny a dostupnost

V-Ray 6 pro Revit je k dis­po­zi­ci již nyní. Všech­ny typy před­plat­né­ho V-Ray fun­gu­jí pro všech­ny pod­po­ro­va­né hos­ti­tel­ské apli­ka­ce, včet­ně Re­vi­tu, Sket­chU­pu, Rhina, 3ds Max, Ci­ne­my 4D, Mayi, Hou­di­ni, Nuke a Unre­a­lu. Ceny na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách Cha­o­su.

Po­dí­vej­te se na V-Ray 6 pro Revit v akci

Poznamenejte si datum 24. ledna 2023

Ob­jev­te kom­bi­no­va­ný výkon apli­ka­cí Ens­ca­pe a V-Ray 6 v Re­vi­tu na bez­plat­ném webi­ná­ři o pra­cov­ních po­stu­pech. Při­poj­te se k Chaos týmu a zjis­tě­te, jak pře­nést model z re­ál­né­ho času do fo­to­re­a­lis­tic­ké­ho a poté se zú­čast­ně­te se­ze­ní s otáz­ka­mi a od­po­věď­mi. Re­zer­vuj­te si své místo už nyní.

Chaos-sign up-2249

 


Mohlo by vás zajímat: