Google překladač: English Deutsch

Podrobná zpráva o Konferenci GIS Esri v ČR 2022

Autor článku: ARCDATA PRAHA   

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Geoinformatika | GIS | Konference

GIS Esri v CR 2022-2250Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se ko­na­la ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 v Cubex Cen­t­ru Praha. Změna místa ko­ná­ní z tra­dič­ní­ho praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra měla sou­vis­lost s před­sed­nic­tvím ČR v Radě Ev­rop­ské unie a blo­ko­vá­ním sálů cen­t­ra pro re­pre­zen­ta­tiv­ní akce s tímto před­sed­nic­tvím spo­je­né. Kon­fe­ren­ce je tra­dič­ním se­tká­ním ge­o­in­for­ma­ti­ků a uži­va­te­lů sys­té­mu Ar­c­GIS, které se v před­cho­zích dvou le­tech bo­hu­žel mu­se­lo po­řá­dat pouze vir­tu­ál­ně.

Letos se však ko­neč­ně po­da­ři­lo uspo­řá­dat se­tká­ní tra­dič­ním způ­so­bem. A zájem byl tak velký, že po­řa­da­te­lé mu­se­li opoz­dil­ce od­mí­tat.

Úvod­ní blok před­ná­šek – vý­znam GIS, ener­ge­ti­ka a naše spo­leč­nost

Kon­fe­ren­ci svým vy­stou­pe­ním za­há­jil ře­di­tel AR­C­DA­TA PRAHA Petr Seidl, který účast­ní­ky při­ví­tal a pro­mlu­vil o mož­nos­tech, které tech­no­lo­gie GIS po­sky­tu­je v nej­růz­něj­ších od­vět­vích – zmí­nil na­pří­klad, že v České re­pub­li­ce po­u­ží­vá sys­tém Ar­c­GIS přes 1400 or­ga­ni­za­cí ze 44 oborů. Jed­ním z hlav­ních témat úvod­ní řeči byla také cha­rak­te­ris­ti­ka mo­der­ní­ho GIS, který tím, že je za­lo­žen na webo­vých služ­bách, lépe po­má­há vzá­jem­né spo­lu­prá­ci než ve své před­cho­zí, pře­váž­ně desk­to­po­vé po­do­bě.

Úvod­ní blok kon­fe­ren­ce ale již tra­dič­ně stojí na za­jí­ma­vých, me­zi­o­bo­ro­vých před­náš­kách. Po svém úvodu proto Petr Seidl po­zval na pódium ře­di­te­le In­sti­tu­tu plá­no­vá­ní a roz­vo­je hl. m. Prahy On­dře­je Bo­há­če a ře­di­te­le sekce pro­sto­ro­vých in­for­ma­cí IPR Ji­ří­ho Čty­ro­ké­ho, kteří v létě, na svě­to­vé kon­fe­ren­ci Esri, pře­vza­li za In­sti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je hl. m. Prahy od spo­leč­nos­ti Esri oce­ně­ní Pre­si­dents Award. Jedná se o nej­vyš­ší oce­ně­ní udě­lo­va­né pouze jed­nou ročně a IPR se jejím pře­vze­tím za­řa­dil mezi ta­ko­vé spo­leč­nos­ti, ja­ký­mi jsou na­pří­klad UPS, ame­ric­ký Čer­ve­ný kříž nebo agen­tu­ra ochra­ny ži­vot­ní­ho pro­stře­dí USA (EPA). Oba zá­stup­ci se­zná­mi­li po­slu­cha­če se za­jí­ma­vý­mi pro­jek­ty, které IPR v sou­čas­nos­ti řeší.

Vý­znam­ný­mi uži­va­te­li GIS jsou také správ­ci in­že­nýr­ských sítí. Pro­gram se proto dále vě­no­val spo­leč­nos­ti ČEVAK, kte­rou Petr Seidl oce­nil za kom­plex­ní na­sa­ze­ní GIS. Cenu si z jeho rukou pře­vza­li Jiří Li­pold, tech­nic­ký ře­di­tel ČEVAK, a Petr Kest­ler, ve­dou­cí od­dě­le­ní vy­ja­d­řo­va­cí čin­nos­ti.

Jed­ním z hlav­ních řeč­ní­ků kon­fe­ren­ce byl Vác­lav Cílek, který v před­náš­ce „Ener­ge­ti­ka jako so­ci­ál­ní síla“ po­u­ká­zal na to, že vy­u­ží­vá­ní růz­ných ne­rost­ných a ener­ge­tic­kých zdro­jů pod­ně­cu­je kon­krét­ní změny ve spo­leč­nos­ti. Na­pří­klad bez stří­b­ra by tak brzy ne­vznik­la fo­to­gra­fie a naše vi­zu­ál­ní kul­tu­ra a způ­so­by za­chy­co­vá­ní vzpo­mí­nek by byly od­liš­né. I u ener­ge­ti­ky a při vy­u­ží­vá­ní růz­ných zdro­jů lze vy­sto­po­vat po­dob­né vazby.

Před­sed­ky­ně Stát­ní­ho úřadu pro ja­der­nou bez­peč­nost Dana Drá­bo­vá a před­ní český kli­ma­to­log Radim To­lasz se na je­viš­ti „se­tka­li v ka­vár­ně“, kde spolu vedli za­jí­ma­vý roz­ho­vor o sou­čas­ném stavu ener­ge­ti­ky, ale také o dlou­ho­do­bých vy­hlíd­kách v ener­ge­tic­ké ob­las­ti a o pro­bí­ha­jí­cí kli­ma­tic­ké změně.
Svět se mění a lid­ská spo­leč­nost nyní čelí úkolu, jakým způ­so­bem pro­bí­ha­jí­cí změny za­sta­vit, zpo­ma­lit či jak se jim při­způ­so­bit. Tech­no­lo­gie budou v tomto pro­ce­su hrát klí­čo­vou roli. Petr Seidl tak v zá­vě­ru své řeči ape­lo­val na po­slu­cha­če, že GIS je díky své schop­nos­ti na­chá­zet nové sou­vis­los­ti jed­nou z tech­no­lo­gií, které mohou mít zá­sad­ní vliv, a je na kaž­dém z nás, abychom se tuto výzvu, kte­rou před nás svět staví, po­ku­si­li při­jmout a pře­ko­nat.

Tech­no­lo­gic­ká sekce plná no­vi­nek a za­jí­ma­vos­tí

Tech­no­lo­gic­ký blok začal Radek Kut­telwas­cher ukáz­kou ně­ko­li­ka za­jí­ma­vých tipů pro desk­to­po­vou apli­ka­ci Ar­c­GIS Pro. Pak ná­sle­do­va­la ukáz­ka prin­ci­pu webo­vé­ho GIS, který má každý uži­va­tel pro­střed­nic­tvím ná­stro­jů a apli­ka­cí na Ar­c­GIS On­li­ne k dis­po­zi­ci. Cyril Dynka Mrva si při­ne­sl tablet a uká­zal, jak pro­střed­nic­tvím ně­kte­ré z mo­bil­ních apli­ka­cí (Ar­c­GIS QuickCap­tu­re, Ar­c­GIS Field Maps a Ar­c­GIS Sur­vey­123) vy­tvo­řit data v te­ré­nu a jak je také pří­pad­ně edi­to­vat. Slovo si od něj vzal Pro­kop Ku­ran­da a uká­zal, jak z těch­to dat vy­tvo­řit webo­vou mapu a z ní pak in­ter­ak­tiv­ní apli­ka­ci, kte­rou mohou po­u­ží­vat ko­le­go­vé v or­ga­ni­za­ci –nebo třeba i ve­řej­nost. Mar­ké­ta Brau­no­vá pak po­u­ži­la stej­ná data, pro­střed­nic­tvím Ar­c­GIS Da­shbo­ards vy­tvo­ři­la pře­hle­do­vý panel, a na­ko­nec i pre­zen­ta­ci for­mou webo­vé strán­ky Ar­c­GIS Sto­ry­Map. Celá ukáz­ka ne­tr­va­la déle než ně­ko­lik minut a před­ved­la, jak rych­le lze s dneš­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi vy­tvo­řit spe­ci­a­li­zo­va­né apli­ka­ce, které pra­cu­jí s ži­vý­mi daty.

Ná­sle­do­va­ly ukáz­ky kon­krét­něj­ších tech­no­lo­gií. Inka Te­sa­řo­vá se­zná­mi­la s mož­nost­mi práce s dru­ži­co­vý­mi a le­tec­ký­mi sním­ky v pro­stře­dí Ar­c­GIS On­li­ne – Ar­c­GIS Image for Ar­c­GIS On­li­ne. Další ukáz­ka se tý­ka­la mož­nos­tí au­to­ma­ti­za­ce sys­té­mu Ar­c­GIS pro­střed­nic­tvím no­te­boo­ků pro­gra­mo­va­cí­ho ja­zy­ka Py­thon, které jsou do pro­stře­dí Ar­c­GIS těsně in­te­gro­vá­ny. Matej Vr­tich uká­zal, jak s nimi pra­co­vat v Ar­c­GIS Pro a Ar­c­GIS En­ter­pri­se.

Dále se před­náš­ky vě­no­va­ly datům. Sou­čás­tí da­ta­bá­ze ArcČR 4.1 je i ukáz­ko­vá ge­o­da­ta­bá­ze ArcTRN, ve které jsou pre­zen­to­vá­ny ně­kte­ré za­jí­ma­vé typy dat, které ge­o­da­ta­bá­ze pod­po­ru­je. Lucie Pat­ko­vá uká­za­la, jak se dá k pro­sto­ro­vým datům udr­žo­vat to­po­lo­gie a pro jaké účely je to­po­lo­gie dobrá. V 3D da­tech se skrý­vá bu­douc­nost GIS, proto byly před­sta­ve­ny i ně­kte­ré po­stu­py, jak 3D data pro GIS při­pra­vit a jak s nimi pra­co­vat. Vla­di­mír Ho­lu­bec na­pří­klad uká­zal, jak po­mo­cí dat a slu­žeb ČÚZK vy­tvo­řit 3D bu­do­vy a jak do GIS za­hr­nout i data ze sys­té­mů BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Model, a to pro­střed­nic­tvím apli­ka­ce Ar­c­GIS Ge­o­BIM.

Ar­c­GIS Urban slou­ží k usnad­ně­ní úloh územ­ní­ho plá­no­vá­ní a o svoje po­znatky při práci s touto apli­ka­cí se po­dě­lil Jan Ka­brhel. Lucie Pat­ko­vá pak před­ved­la při­pra­vo­va­nou apli­ka­ci SURE for Ar­c­GIS, která slou­ží ke zpra­co­vá­ní le­tec­kých sním­ků a sním­ků z dronů.
GIS je ale možné po­u­ží­vat i z Ex­ce­lu, což uká­zal Radek Kut­telwas­cher s po­mo­cí ná­stro­je Ar­c­GIS for Of­fi­ce. Ná­sle­do­va­lo před­sta­ve­ní Ar­c­GIS In­do­ors, apli­ka­ce slou­ží­cí k na­vi­ga­ci, ori­en­ta­ci a práci v in­te­ri­é­rech. Lucie Pat­ko­vá uká­za­la, jak Ar­c­GIS In­do­ors fun­gu­je v sídle firmy AR­C­DA­TA PRAHA.

Že lze data edi­to­vat na pod­kla­du or­to­fo­ta ví již asi každý. Že je to ale možné i přímo z videa? To před­ve­dl Vla­di­mír Ho­lu­bec po­mo­cí funkč­nos­ti Full Mo­ti­on Video. Video z dronu je zde možné ge­o­re­fe­ren­co­vat a pro­po­jit jej s exis­tu­jí­cí­mi ge­o­da­ty. Vla­di­mír Ho­lu­bec pak ještě před­ve­dl ná­stroj pro mo­ni­to­ring čin­nos­ti GIS ser­ve­rů – Ar­c­GIS Mo­ni­tor.

Gra­fo­vé da­ta­bá­ze ob­sa­hu­jí en­ti­ty a de­fi­nu­jí vzta­hy mezi nimi. I ty lze ale pro­střed­nic­tvím mo­du­lu Ar­c­GIS Knowled­ge pro Ar­c­GIS Pro zob­ra­zit v mapě.

Ve­čer­ní blok nejen o ve­řej­né sprá­vě

On­dřej Boháč ho­vo­řil o pro­ble­ma­ti­ce stan­dar­du pro di­gi­tál­ní územ­ní plán a před­sta­vil návrh Ci­ty­De­al. Petr Kest­ler, Vla­di­mír Pla­chý a On­dřej Tenkl na­vá­za­li na své vy­stou­pe­ní v hlav­ním bloku před­ná­šek a ho­vo­ři­li o pro­ce­su na­sa­ze­ní Ar­c­GIS ve sprá­vě spo­leč­nos­ti ČEVAK Petr Klauda před­sta­vil pro­jekt sta­tis­tic­ké­ho ge­o­por­tá­lu, který bude zejmé­na pro­sto­rem pro sdí­le­ní a vy­u­ži­tí dat ze Sčí­tá­ní lidu, domů a bytů 2021 – ale nejen to. Poté Tomáš Merta a Tomáš Sle­zák před­sta­vi­li da­to­vý por­tál Data KHK a Ka­ta­log ote­vře­ných dat Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho kraje v před­náš­ce na­bi­té in­for­ma­ce­mi.

Celý blok uza­vře­la de­ba­ta o vy­u­ži­tí Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy z po­hle­du měst. O své zku­še­nos­ti a oče­ká­vá­ní se v ní po­dě­li­li Lenka Hrč­ko­vá z města Brna, Ja­ro­slav Škro­bák z Jih­la­vy a Marek Droz­dek z Opavy.

Druhý den kon­fe­ren­ce

Ve stře­du již měli ná­vštěv­ní­ci k dis­po­zi­ci dva sou­běž­né bloky před­ná­šek. Ten první se týkal ve­řej­né sprá­vy a za­há­ji­la jej Jitka Cou­fa­lo­vá z od­bo­ru eGo­ver­n­men­tu Mi­nis­ter­stva vni­t­ra a ho­vo­ři­la o ak­tu­ál­ním stavu im­ple­men­ta­ce Ge­o­In­foStra­te­gie2020+. Sta­ni­slav Štan­gl ho­vo­řil o im­ple­men­ta­ci sys­té­mu Arc­GIS pro město Plzeň. O roz­sáh­lém pro­jek­tu hod­no­ce­ní pri­o­rit pro územ­ní roz­voj Jih­la­vy ho­vo­ři­li zá­stup­ci města, Vít Zeman a Ka­te­ři­na Bezdě­kov­ská, a Ja­ro­slav Bu­ri­an ze spo­leč­nos­ti Urban Plan­ner, která za­jis­ti­la me­to­di­ku a za­jiš­tě­ní pro­jek­tu z po­hle­du GIS. Že 3 je víc než 2 dobře ví i před­sta­vi­te­lé sta­tu­tár­ní­ho města Os­t­ra­vy, kteří při­pra­vi­li pre­zen­ta­ci roz­vo­jo­vých zón pro po­ten­ci­ál­ní in­ves­to­ry ve 3D. De­ni­sa Pos­ke­ro­vá uká­za­la, jak apli­ka­ce vy­pa­dá a co se v ní zá­jem­ci o in­ves­to­vá­ní v Os­t­ra­vě dozví. Jan Rucký ve své před­náš­ce pro­bral mnoho fak­to­rů vy­u­ži­tí 3D dat v územ­ním plá­no­vá­ní. A na­ko­nec Ja­ro­slav Ambróz ze spo­leč­nos­ti Zy­mes­tic So­lu­ti­ons před­sta­vil apli­ka­ce, které vy­u­ží­vá ZBGIS slo­ven­ské­ho ka­tastru ne­mo­vi­tos­tí.

Sekci o sprá­vě in­frastruk­tu­ry za­há­jil vi­deo­před­náš­kou Matt Piper ze spo­leč­nos­ti Esri. Tý­ka­la se sou­čas­ných tren­dů ve vy­u­ži­tí GIS při sprá­vě in­že­nýr­ských sítí. S vel­kým zá­jmem se se­tka­la také před­náš­ka Ro­ma­na Ja­neč­ka z Le­tiš­tě Praha o je­jich sys­té­mu GIS. Spolu s ním úlohu Ar­c­GIS na le­tiš­ti před­sta­vil i Vác­lav Wiesner z Uni­corn Sys­tems. Petr Sý­ko­ra z Praž­ských vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí se­zná­mil po­slu­cha­če se svými zku­še­nost­mi s pro­po­je­ním GIS a BIM a Jiří Buneš z Pra­go­pro­jek­tu před­ná­šel o BIM a GIS v sil­nič­ních stav­bách. David Bar­gel a Jan Ta­jov­ský z Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty mají mnoho zku­še­nos­tí s vy­u­ži­tím GIS pro fa­ci­li­ty ma­nage­ment. Ve své před­náš­ce se za­mě­ři­li zejmé­na na data ze sen­zo­rů v in­te­li­gent­ních bu­do­vách. Petr Panec ze spo­leč­nos­ti Cyclo­me­dia uti­lit­ní sekci za­kon­čil před­náš­kou „Jak si vy­ro­bit fo­to­re­a­lis­tic­ký 3D GIS snad­no a rych­le?“

Prof. Lena Ha­lou­no­vá, pre­zi­dent­ka ISPRS –In­ter­nati­o­nal So­ci­e­ty for Pho­to­gra­m­me­t­ry and Re­mo­te Sensing, pro­nes­la úvod­ní před­náš­ku „rastro­vé­ho bloku“, cha­rak­te­ri­zo­va­la různé typy dat, které za­hr­nu­je­me pod an­g­lic­ký pojem „image­ry“ a upo­zor­ni­la na dů­le­ži­té otáz­ky, které si musí uži­va­te­lé zod­po­vě­dět, než s tě­mi­to daty za­čnou pra­co­vat. Na to s prak­tic­ký­mi ukáz­ka­mi ve svém worksho­pu ply­nu­le na­vá­za­la Inka Te­sa­řo­vá. Zde­něk Klusoň ze spo­leč­nos­ti PRI­MIS se po­dě­lil o zku­še­nos­ti z le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní a le­tec­ké­ho la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní pro po­tře­by Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy ČR. Ni­ko­la Strah ze spo­leč­nos­ti PLA­NET LABS před­sta­vil na­bíd­ku dru­ži­co­vých dat, která jeho spo­leč­nost vy­tvá­ří a dis­tri­bu­u­je.

Od­po­led­ní blok uži­va­tel­ských před­ná­šek začal Ra­do­van Pro­keš ze spo­leč­nos­ti CEDA. Ho­vo­řil o pro­ble­ma­ti­ce grafu ko­mu­ni­ka­cí a au­to­nomních vo­zi­del a před­sta­vil mož­nos­ti ultra HD mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní. Mi­roslav Ku­če­ra a Kamil Zi­m­mer­mann ho­vo­ři­li o vy­u­ži­tí mo­bil­ní apli­ka­ce Ar­c­GIS Field Maps při sprá­vě ma­nage­men­tů chrá­ně­ných území, Zde­něk Ku­če­ra při­blí­žil na­sa­ze­ní a vy­u­ži­tí apli­ka­cí do te­ré­nu v Agen­tu­ře ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny ČR a Da­li­bor Fanta ze Stát­ní pla­veb­ní sprá­vy měl před­náš­ku Pro­sto­ro­vá data ve světě Říč­ních in­for­mač­ních slu­žeb.

Rady a ná­vo­dy na worksho­pech

Od­bor­ní­ci z AR­C­DA­TA PRAHA si při­pra­vi­li ně­ko­lik worksho­pů, na kte­rých po­slu­cha­če se­zná­mi­li s no­vin­ka­mi v tech­no­lo­gi­ích, pří­pad­ně jim po­ra­di­li s ně­kte­rý­mi po­stu­py a před­sta­vi­li za­jí­ma­vé ná­stro­je. Workshop Ma­te­je Vr­ti­cha se za­mě­řil na mož­nos­ti, které správ­cům i uži­va­te­lům při­ná­ší nej­no­věj­ší verze ser­ve­ro­vé­ho sys­té­mu Ar­c­GIS En­ter­pri­se, a jak na tuto verzi co nej­lé­pe pro­vést up­gra­de. Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší před­náš­ky tra­dič­ně patří workshop Tipy a triky k Ar­c­GIS, který byl letos pod ve­de­ním dvou Da­vi­dů No­vá­ků z od­dě­le­ní tech­nic­ké pod­po­ry. A o worksho­pu Inky Te­sa­řo­vé o rastro­vých da­tech jsme se již v sekci před­ná­šek zmiňovali.

Vedle toho měli účast­ní­ci mož­nost zís­kat další in­for­ma­ce také na šesti čtvrt­ho­di­no­vých „mi­ni­se­mi­ná­řích“ na té­ma­ta, jako jsou ná­stro­je pro práci s daty ISKN a RÚIAN, mož­nos­ti apli­ka­ce Ar­c­GIS Field Maps při tvor­bě for­mu­lá­řů pro sběr dat, po­kro­či­lé vy­u­ži­tí tzv. domén v ge­o­da­ta­bá­zi a další.

Webo­vé apli­ka­ce a za­jí­ma­vé mapy

Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce byla také on­li­ne pře­hlíd­ka, na kte­rou se při­hlá­si­lo 27 webo­vých apli­ka­cí a map. Do­pl­ni­ly je ještě i mapy od stu­den­tů z praž­ské SPŠ sta­veb­ní Jo­se­fa Go­čá­ra a ze střed­ních škol z Kraje Vy­so­či­na, které uká­za­ly, že pěkné ma­po­vé apli­ka­ce na Ar­c­GIS On­li­ne vy­tvá­ří také ši­kov­ní stu­den­ti.

Závěr kon­fe­ren­ce – tě­ší­me se na další roč­ník

Na závěr se s účast­ní­ky roz­lou­čil ře­di­tel AR­C­DA­TA PRAHA Petr Seidl. Shr­nul prů­běh kon­fe­ren­ce a po­dě­lil se o ně­ko­lik čísel. Kon­fe­ren­ci fy­zic­ky na­vští­vi­lo téměř 700 účast­ní­ků, kteří si po­slech­li 10 hodin uži­va­tel­ských před­ná­šek, 5,5 hodin před­ná­šek o tech­no­lo­gii a 1,5 ho­di­ny mi­ni­se­mi­ná­řů.

Tě­ší­me se na na­šich dal­ších ak­cích na vi­dě­nou!

Zájemcům o záznam přednášek je k dispozici YouTube kanál youtube.com/@ArcdataPrahaTV.
Mohlo by vás zajímat: