Google překladač: English Deutsch

MELD představila hybridní kovovou 3D tiskárnu 3PO

Autor článku: MELD   

Tags: 3PO3D tisk | FormNext | Hardware | MELD

3PO-Render-9-1-2250Spo­leč­nost MELD před­sta­vi­la svůj nej­no­věj­ší stroj 3PO na ve­letr­hu Form­next 2022 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Je vy­ba­ven adi­tiv­ním sys­té­mem MELD s in­te­gro­va­nou sub­trak­tiv­ní hla­vou, která je ne­zá­vis­lá na adi­tiv­ní části. Může se pochlu­bit ob­rov­skou ku­ba­tu­rou kon­strukč­ní­ho pro­sto­ru a zá­ro­veň eli­mi­nu­je po­tře­bu sa­mo­stat­né­ho sub­trak­tiv­ní­ho stro­je.

Tis­kár­na 3PO, po­jme­no­va­ná stej­ně jako ostat­ní MELD tis­kár­ny podle dro­i­dů ze Star Wars, má tis­ko­vou ka­pa­ci­tu 4000 mm x 2700 mm x 1000 mm s tis­ko­vým ob­je­mem 10,8 m3. Na­bí­zí mož­nost kon­ti­nu­ál­ní­ho tisku vel­kých dílů.

Sub­trak­tiv­ní schop­nos­ti za­hr­nu­jí stan­dard­ní třío­sou hlavu, vo­li­tel­ně lze do­kou­pit pě­ti­o­sou hlavu. Díky ma­xi­mál­ní rych­los­ti po­jez­du 12 metrů za mi­nu­tu mohou být díly v pro­vo­zu rych­le a efek­tiv­ně.

Pro­ces MELD je tech­no­lo­gie bez ta­ve­ni­ny a v ote­vře­né at­mo­sfé­ře, která je schop­na tisk­nout velké ko­vo­vé díly v mě­řít­ku, které dosud ne­by­lo na trhu AM k vi­dě­ní. Po­sky­tu­je izot­rop­ní, plně husté díly s níz­ký­mi zbyt­ko­vý­mi na­pě­tí­mi. Pro­to­že se jedná o pro­ces bez ta­ve­ni­ny, lze tisk­nout i ne­sva­ři­tel­né kovy. Díly MELD lze vy­tisk­nout během ně­ko­li­ka hodin nebo dnů, na roz­díl od mě­sí­ců nebo let u ko­va­ných dílů.

Tech­no­lo­gie MELD je vhod­ná pro ře­še­ní ně­ko­li­ka pro­blé­mů, kte­rým čelí obran­ný sek­tor a další prů­mys­lo­vá od­vět­ví:

  • Na­ru­še­ní do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce způ­so­be­né ne­do­stat­kem ko­vo­vých ná­hrad­ních dílů,
  • Nad­měr­né množ­ství ne­vy­ří­ze­ných oprav a ne­do­děl­ků způ­so­be­né dlou­hý­mi do­da­cí­mi lhůta­mi pro ob­jed­na­né díly,
  • Ztrá­ta pro­voz­ní do­stup­nos­ti způ­so­be­ná na­pě­ťo­vý­mi trh­li­na­mi a úna­vou kovů na za­ří­ze­ních.

Ač­ko­li je 3PO prv­ním ko­merč­ním hyb­rid­ním MELD stro­jem z na­bíd­ky, není to první stroj, na kte­rém se spo­leč­nost MELD po­dí­le­la a který za­hr­nu­je sub­trak­tiv­ní funk­ce. Tech­no­lo­gie MELD je na­sa­ze­na ve stro­ji pro pro­gram ame­ric­ké ar­má­dy Joint­less Hull Pro­gram. Tato "nej­vět­ší tis­kár­na kovů na světě" za­hr­nu­je adi­tiv­ní a sub­trak­tiv­ní schop­nos­ti s ob­je­mem tisku 6,1 m x 9,1 m x 3,7 m.


Mohlo by vás zajímat: