Google překladač: English Deutsch

Nové monitory a PC periferie od Dellu

Autor článku: Dell Technologies   

Tags: Dell | Klávesnice | Monitory | Myš | UltraSharp

Dell U3224KB 2-2302Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 6K za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii IPS Black. Vedle roz­li­še­ní 6K na­bíd­ne vyšší kon­trast, sy­těj­ší čer­nou a věrné zob­ra­ze­ní barev při po­hle­du prak­tic­ky ze všech úhlů. Pro­duk­to­vou řadu Ul­tra­Sharp obo­ha­tí také dva další mo­ni­to­ry – za­kři­ve­ný 34“ a 43“ bez za­kři­ve­ní. Zá­ro­veň Dell ozna­mu­je první klá­ves­ni­ci s cer­ti­fi­ka­cí Zoom, kte­rou do­pl­ní do­bí­je­cí myš.

Všech­ny no­vin­ky byly před­sta­ve­ny v rámci ve­letr­hu spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky CES 2023 a budou do­stup­né poz­dě­ji v tomto roce.

Mo­ni­tor Dell Ul­tra­Sharp 32 6K (U3224­KB) je plně kom­pa­ti­bil­ní s ope­rač­ní­mi sys­témy Win­dows i Mac a dis­po­nu­je cer­ti­fi­ka­cí VESA Dis­pla­yHDR 600. Na­sta­vu­je nový stan­dard mi­mo­řád­ně de­tail­ní kresbou, os­t­ros­tí ob­ra­zu a věr­nos­tí barev ve vy­so­kém roz­li­še­ní 6K. Je ur­če­ný pře­de­vším pro­fe­si­o­ná­lům, jako jsou gra­fi­ci, kon­struk­té­ři nebo da­to­ví vědci, je­jichž práce vy­ža­du­je přes­nost kaž­dé­ho pi­xe­lu. Nový mo­ni­tor Ul­tra­Sharp 32 6K má o 150 % více ob­ra­zo­vých bodů opro­ti roz­li­še­ní 4K a do­ká­že tedy přes­ně­ji zob­ra­zit drob­né de­tai­ly.

Panel za­lo­že­ný na tech­no­lo­gii IPS Black pro­hlu­bu­je tmavé barvy (do­kon­ce i v tma­vém pro­stře­dí) a věrně zob­ra­zu­je barvy při po­hle­du prak­tic­ky ze všech úhlů. Stu­die, kte­rou pro Dell Tech­no­lo­gies ne­dáv­no zpra­co­va­la spo­leč­nost Hot Tech, od­ha­li­la, že mo­ni­to­ry s tech­no­lo­gií IPS Black na­bí­ze­jí až o 41 % tmavší černé tóny a až 1,2krát lepší ba­rev­nou přes­nost než kon­venč­ní pa­ne­ly IPS, zejmé­na při zob­ra­zo­vá­ní tmavších še­dých barev.

Ul­tra­Sharp 32 6K je také ide­ál­ní pro uži­va­te­le hle­da­jí­cí mo­ni­tor pro vi­deo­kon­fe­ren­ce, který si po­ra­dí i za zhor­še­ných svě­tel­ných pod­mí­nek. Je vy­ba­ve­ný in­te­li­gent­ní ve­sta­vě­nou webo­vou ka­me­rou HDR 4K, která po­sky­tu­je čist­ší obraz a na­bí­zí funk­ce au­to­ma­tic­ké kom­po­zi­ce a při­způ­so­be­ní okol­ní­mu svět­lu, a mi­k­ro­fo­nem s po­tla­če­ním ozvě­ny a dvěma 14W re­pro­duk­to­ry. Bez­peč­nost zvy­šu­je au­to­ma­tic­ká kryt­ka ob­jek­ti­vu. In­te­gro­va­ný vý­suv­ný panel na před­ní stra­ně na­bí­zí rych­lý pří­stup k por­tům, takže lze snad­no při­po­jit veš­ke­ré pří­slu­šen­ství a udr­žo­vat čisté pra­co­viš­tě bez pře­ká­že­jí­cích ka­be­lů. Bez­pro­blé­mo­vý pře­nos ob­ra­zu bez kom­pre­se za­jis­tí roz­hra­ní Dis­pla­y­Port 2.1. Při­po­je­ní Thun­der­boltTM4 s tech­no­lo­gií na­pá­je­ní EPR po­sky­tu­je výkon až 140 W, což umož­ní na­bí­jet a při­po­jit se k vý­kon­něj­ším pra­cov­ním sta­ni­cím.

Další nástroje na podporu produktivity

Dell také před­sta­vu­je dva nové mo­ni­to­ry z pro­duk­to­vé řady Ul­tra­Sharp, které vy­ho­ví i méně ná­roč­ným kaž­do­den­ním po­tře­bám kre­a­tiv­ců a fi­rem­ních uži­va­te­lů.

  • Dell Ul­tra­Sharp 34 Cur­ved USB-C Hub Mo­ni­tor (U3423WE) je první za­kři­ve­ný mo­ni­tor spo­leč­nos­ti Dell s roz­li­še­ním WQHD a pa­ne­lem IPS Black, který umožňuje při­po­je­ní a zob­ra­ze­ní ob­ra­zu ze dvou po­čí­ta­čů sou­čas­ně, a to buď vedle sebe (PBP) nebo ve vlo­že­ném okně (PIP). Dis­po­nu­je také párem in­te­gro­va­ných 5W re­pro­duk­to­rů.
    Dell U3423WE-2302
     
  • Dell Ul­tra­Sharp 43 4K USB-C Hub (U4323QE) umožňuje při­po­jit jeden po­čí­tač a roz­dě­lit obraz až na čtyři od­dí­ly, nebo při­po­jit až čtyři různé po­čí­ta­če, zob­ra­zit všech­ny čtyři vstu­py a pře­pí­nat mezi nimi po­mo­cí KVM.

    Dell U4323QE lifestyle-2302

Inovativní periferie pro maximálně efektivní spolupráci

Dell Pre­mier Colla­bo­rati­on Key­bo­ard (KB900) je svě­to­vě první klá­ves­ni­cí s cer­ti­fi­ka­cí Zoom ur­če­nou pro spo­lu­prá­ci. Ob­sa­hu­je vy­hra­ze­né do­ty­ko­vé prvky pro snad­né ovlá­dá­ní ho­vo­rů Zoom – ztlu­me­ní a ak­ti­va­ce mi­k­ro­fo­nu, za­pnu­tí a vy­pnu­tí ka­me­ry, jed­no­du­ché sdí­le­ní ob­ra­zov­ky a vy­vo­lá­ní pa­ne­lu kon­ver­za­ce. Dis­po­nu­je funk­cí in­te­li­gent­ní­ho pod­sví­ce­ní s de­tek­cí při­blí­že­ní ruky, 15 pro­gra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi a rych­lým jed­no­mi­nu­to­vým na­bí­je­ním přes USB-C na celý den práce nebo až 20 dní při plném na­bi­tí.

Dell KB900  MS900-2302

Klá­ves­ni­ci lze navíc spá­ro­vat s novou do­bí­je­cí myší Dell Pre­mier Re­char­ge­a­ble Mouse (MS900), která má pro­myš­le­ný de­sign s po­ho­dl­ným úcho­pem. Myš je vy­ba­ve­ná sní­ma­čem schop­ným sní­mat prak­tic­ky na ja­kém­ko­li po­vrchu včet­ně skla, což umož­ní bez­pro­blé­mo­vě pra­co­vat sku­teč­ně kde­ko­li. Zcela ply­nu­lé ro­lo­vá­ní ve čtyřech smě­rech na­po­má­há in­tu­i­tiv­něj­ší­mu po­hy­bu v ok­nech. Po­mo­cí ná­stro­je Dell Pe­ri­phe­ral Ma­nager lze pře­pí­nat mezi třemi za­ří­ze­ní­mi a vy­la­dit rych­lost, roz­li­še­ní (až 8K DPI) a přes­nost – to vše bez obav o výdrž ba­te­rie. Myš vy­dr­ží půl dne práce po mi­nu­to­vém rych­lém do­bi­tí přes USB-C a až tři mě­sí­ce při plném na­bi­tí. Obě za­ří­ze­ní fun­gu­jí zcela bez­pro­blé­mo­vě a bez­peč­ně­ji díky při­po­je­ní Dell Pair na jedno klik­nu­tí, pře­nos je šif­ro­ván kvůli ochra­ně uži­va­tel­ských dat.

Mo­ni­to­ry budou v České re­pub­li­ce do­stup­né v první po­lo­vi­ně roku, do­stup­nost klá­ves­ni­ce a myši bude upřes­ně­na.

 


Mohlo by vás zajímat: