Google překladač: English Deutsch

UltiMaker uvádí novou 3D tiskárnu S7

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Ultimaker | Ul­ti­Ma­ker S7

UltiMaker S7-2304Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren na trhu je Ul­ti­Ma­ker S5 a v mo­de­lu S7 je vše, co si zá­kaz­ní­ci na mo­de­lu S5 ob­lí­bi­li. Ul­ti­Ma­ker S7 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí na­vr­že­ných pro snad­né po­u­ží­vá­ní a spo­leh­li­vost tisku.

Nová fle­xi­bil­ní kon­strukč­ní deska usnadňuje od­st­raňování vý­tis­ků a in­te­gro­va­ný Air Ma­nager fil­tru­je až 95 % UFP (ul­tra­jem­ných čás­tic) a zlep­šu­je re­gu­la­ci tep­lo­ty. Tis­kár­na S7 je také vy­ba­ve­na vy­lep­še­ným au­to­ma­tic­kým vy­rov­ná­vá­ním lože pro spo­leh­li­vé přilnu­tí první vrst­vy.
Po­kro­ky v re­gu­la­ci tep­lo­ty u mo­de­lu S7 umožňují uži­va­te­lům vy­u­ží­vat velký sta­veb­ní objem 330 × 240 × 300 mm – se spo­leh­li­vou přes­nos­tí od první až po po­sled­ní vy­tiš­tě­nou vrst­vu. Flex­deska také umožňuje snad­né vy­jmu­tí dílu po tisku, což sni­žu­je prac­nost, takže se uži­va­te­lé mohou vě­no­vat jiným úko­lům.
Tis­kár­na S7 bude kom­pa­ti­bil­ní s eko­sys­té­mem Ul­ti­Ma­ker, který za­hr­nu­je více než 200 ma­te­ri­á­lů, a na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci se špič­ko­vým soft­warem Ul­ti­Ma­ker Cura, snad­ný tisk s nej­šir­ší na­bíd­kou ma­te­ri­á­lů na trhu a pod­po­ru za­mě­ře­nou na úspěch zá­kaz­ní­ků. S ba­líč­kem S7 Pro Bundle mohou uži­va­te­lé také spá­ro­vat tis­kár­nu S7 se sta­ni­cí Ul­ti­Ma­ker Ma­te­rial Stati­on a tisk­nout až se šesti cív­ka­mi s au­to­ma­tic­kým pře­pí­ná­ním ma­te­ri­á­lů a ří­ze­ním vlh­kos­ti.
Další in­for­ma­ce o mo­de­lu S7 na­jde­te na ultimaker.com a také na webu prodejce u nás – 3dwiser.com.

 


Mohlo by vás zajímat: