Google překladač: English Deutsch

WEROCK představuje odolný tablet Rocktab L210

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   

Tags: Hardware | L210 | Odolné | Robustní | Rocktab | Tablety | WEROCK | Windows

Werock Rocktab L210-2306WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab L210, vý­kon­ný a mi­mo­řád­ně odol­ný prů­mys­lo­vý tablet s mi­mo­řád­ně vel­kou ba­te­rií. Nyní doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio o nový model v pod­ni­ko­vé třídě. Nový prů­mys­lo­vý tablet od spo­leč­nos­ti WEROCK byl vy­vi­nut tak, aby odo­lal ná­ro­kům prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí, a na­bí­zí řadu funk­cí. Rocktab L210 má 10" IPS dis­plej s roz­li­še­ním Full HD, který je díky adap­tiv­ní­mu jasu 550 cd/m² ide­ál­ní pro po­u­ži­tí ve vý­ro­bě a skla­dech i venku.

Mul­ti­do­ty­ko­vé pero odol­né proti po­škrá­bá­ní a kom­pa­ti­bil­ní s gesty lze také spo­jit s vo­li­tel­ným di­gi­ta­li­zač­ním perem, které umožňuje přes­né a ply­nu­lé psaní – na­pří­klad pro přes­né sní­má­ní pod­pi­sů.

Nový prů­mys­lo­vý tablet Rocktab L210 je při­pra­ven pro ná­roč­né okra­jo­vé apli­ka­ce a na­bí­zí vý­po­čet­ní výkon nové ge­ne­ra­ce díky čtyřjá­dro­vé­mu pro­ce­so­ru Intel Pen­ti­um N6415 („řada N“ nebo také „El­khart Lake“). Ve srov­ná­ní s před­cho­zím mo­de­lem Rocktab L110 má o více než 400 % vyšší vý­po­čet­ní výkon a s 8 GB RAM dva­krát více pa­mě­ti. Mo­bil­ní po­čí­tač je vy­ba­ven 256 GB pa­mě­ti M.2 SSD a in­te­gro­va­ná čteč­ka karet Micro SDXC umožňuje fle­xi­bil­ní roz­ší­ře­ní pa­mě­ti až o 1 TB.

Ve stan­dard­ní kon­fi­gu­ra­ci je tablet do­dá­ván s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro; další ope­rač­ní sys­témy jsou možné na zá­kla­dě pro­jek­tu. Pro op­ti­mál­ní in­te­gra­ci do prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí je Rocktab L210 vy­ba­ven prů­mys­lo­vou dvou­pásmo­vou 2x2 Wi-Fi 5 a Blu­e­to­o­th 5.1. Modul umožňuje rych­lý ro­a­ming podle stan­dar­du 802.11r, který za­jiš­ťu­je rych­lé pře­pí­ná­ní mezi růz­ný­mi pří­stu­po­vý­mi body.

Díky odol­né kon­struk­ci, která nejen­že splňuje, ale i pře­kra­ču­je normu MIL-STD-810G, je tablet ide­ál­ní pro po­u­ži­tí ve vý­rob­ních pod­ni­cích, skla­dech a te­rén­ních služ­bách. Rocktab L210 na­pří­klad vy­dr­ží 26 pádů z výšky 1,5 m a 100 pádů z výšky 1 m. Vy­dr­ží i ex­trém­ní vib­ra­ce, např. od země. Ex­trém­ní vib­ra­ce, např. v do­prav­ních pro­střed­cích, pády na be­to­no­vou pod­la­hu, prach a ka­pa­li­ny ne­mo­hou tablet po­ško­dit. Při okol­ních tep­lo­tách od -10 °C do +50 °C zů­stá­vá tablet 100% funkč­ní. Díky těmto vlast­nos­tem pře­ko­ná­vá vět­ši­nu ostat­ních odol­ných table­tů na trhu a lze jej ozna­čit za „mi­mo­řád­ně ro­bust­ní“.

Nový tablet byl vy­vi­nut pro dlou­ho­do­bé po­u­ží­vá­ní a na­bí­zí výdrž až 16 hodin s ba­te­rií o ka­pa­ci­tě 68 Wh. Když se ba­te­rie vy­bi­je, lze ji díky tech­no­lo­gii hot-swap bez pře­ru­še­ní vy­mě­nit. Vše­stran­né po­u­ži­tí a fle­xi­bil­ní in­te­gra­ce do všech pro­stře­dí je snad­ná díky roz­sáh­lé­mu ka­ta­lo­gu pří­slu­šen­ství, který za­hr­nu­je bez­peč­né do­ko­va­cí sta­ni­ce pro vo­zi­dla a kan­ce­lá­ře, ru­ko­jeť pro pře­ná­še­ní, ra­men­ní po­pruh, na­bí­ječ­ku ba­te­rií a mnoho dal­ší­ho.

Vlast­nos­ti za­ří­ze­ní Rocktab L210

 • Velmi odol­ný 10,1" prů­mys­lo­vý tablet pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Jasný dis­plej Full HD odol­ný proti po­škrá­bá­ní pro práci venku, včet­ně ochran­né fólie na ob­ra­zov­ku
 • 10­bo­do­vý mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej, který lze ovlá­dat i v ru­ka­vi­cích a za deště
 • Mož­nost přes­né­ho ovlá­dá­ní a sní­má­ní pod­pi­su po­mo­cí di­gi­ta­li­zá­to­ru
 • Ba­te­rie Mon­ster: Vy­mě­ni­tel­ná ba­te­rie s ka­pa­ci­tou 68 Wh, která umožňuje až 16 hodin pro­vo­zu.
 • Mi­mo­řád­ná odol­nost: vy­dr­ží pád z výšky 1,5 m na beton a >100 pádů z výšky 1 m.
 • Splňuje normy MIL-STD-810G pro odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle normy IP65.
 • Vý­kon­ný čtyřjá­d­ro­vý pro­ce­sor Intel Pen­ti­um s frek­ven­cí až 3,0 GHz
 • 8 GB DDR4 RAM a 256 GB M.2 SSD
 • Slot pro karty Micro SD s ka­pa­ci­tou až 1 TB
 • Prů­mys­lo­vá dvou­pásmo­vá síť WLAN 2×2 MU-MIMO 802.11ac
 • Bez­pro­blé­mo­vý ro­a­ming růz­ných bez­drá­to­vých buněk díky stan­dar­du 802.11r
 • Při­pra­ve­nost na nej­no­věj­ší apli­ka­ce díky Blu­e­to­o­th 5.1
 • Špič­ko­vý modul GPS u-blox NEO-M9N
 • Špič­ko­vý ske­ner 2D čá­ro­vých kódů s la­se­ro­vým za­mě­řo­va­čem (vo­li­tel­ně)
 • Vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu 4G LTE s rych­los­tí až 300 Mb/s (vo­li­tel­ně)
 • Při­po­je­ní 1 GBit Ether­net, USB 3.1 a vý­stup na dis­plej přímo na jed­not­ce
 • Win­dows 11 Pro nebo Win­dows 11 IoT En­ter­pri­se
 • Rych­lé na­bí­je­ní s vý­ko­nem 65 wattů
 • Plně vy­ba­ve­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce s vý­stu­py na mo­ni­tor, USB 3, Ether­net, 2 x RS232
 • Dlou­há do­stup­nost: Oče­ká­vá se, že vý­ro­bek bude k dis­po­zi­ci do roku 2027.
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

Odol­ný tablet Rocktab L210 je nyní k ob­jed­ná­ní. Stej­ně jako všech­ny vý­rob­ky spo­leč­nos­ti je i u to­ho­to table­tu uh­lí­ko­vá stopa, která ne­vy­hnu­tel­ně vzni­ká při vý­ro­bě a pře­pra­vě, plně kom­pen­zo­vá­na pro­střed­nic­tvím kli­ma­tic­kých pro­jek­tů WWF Gold Stan­dard. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na ofi­ci­ál­ní strán­ce pro­duk­tu www.werocktools.com.


Mohlo by vás zajímat: