Google překladač: English Deutsch

Pozvánka na konferenci VIZKON 2023

Autor článku: Redakce   

Tags: Architektura | ČVUT | Fuc­kUp Night | Konference | VIZKON 2023 | Vizualizace

vizkon23-2307Čtvr­tý re­gu­lér­ní roč­ník kon­fe­ren­ce je ko­neč­ně na světě. Bude se konat 4. břez­na 2023 v pro­sto­rách ČVUT v Praze. Kon­krét­ně jde o Ate­li­ér D. Vizkon bude ten­to­krát jako jed­no­den­ní akce, bude mu před­chá­zet sa­mo­stat­ný ve­čer­ní pro­gram v pátek na téma Fuc­kUp Night - pří­běhy toho, co se ne­po­ved­lo. Sa­mo­zřej­mě sou­vi­se­jí­cí s vi­zu­a­li­za­ce­mi a ar­chi­tek­tu­rou.

Obě udá­los­ti budou k na­le­ze­ní na so­ci­ál­ních sí­tích. De­tai­ly na­jde­te brzo na webu a so­ci­ál­ních sí­tích.

Zatím po­tvr­ze­ní řeč­ní­ci Vizkon 2023 a při­bliž­ná té­ma­ta před­ná­šek jsou:

  • Do­mi­nik Pleva - Afry CZ - Před­po­klá­da­né téma před­náš­ky: Jak se za­dá­va­jí vi­zu­a­li­za­ce MIR a jaká je spo­lu­prá­ce s nej­lep­ším ar­chiz stu­di­em světa
  • Mar­tin Svo­bo­da - Urban Sur­vi­val - Před­po­klá­da­né téma před­náš­ky: Jak efek­tiv­ně po­u­ží­vat co nejmé­ně ná­stro­jů na pro­jek­ty všeho druhu
  • Jan Beneš - Petit Ate­lier - Před­po­klá­da­né téma před­náš­ky: Úska­lí práce se zá­kaz­ní­ky v praxi ar­chi­tek­ta a na co si dávat pozor

 vstupenky na eshopu

 

 


Mohlo by vás zajímat: