Google překladač: English Deutsch

Test: Vyhřívaná komora zlepšuje pevnost 3D výtisků

Autor článku: Elvira   

Tags: 3D tisk | BCN3D | Elvira | Epsilon W27 | Omni3D Fac­to­ry 2.0 NET | Sigma D25 | Test

Testovane materialy-2308El­vi­ra otes­to­va­la ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou a Gym­ná­zi­em Na Tře­be­ší­ně tech­no­lo­gii 3D tisku za růz­ných pod­mí­nek. Vý­sled­kem je po­tvr­ze­ní, že při 3D tisku v ak­tiv­ně vy­hří­va­né ko­mo­ře do­chá­zí ke zlep­še­ní pev­nos­ti opro­ti tisku v ote­vře­né ko­mo­ře u všech po­u­ži­tých ma­te­ri­á­lů, při­čemž u ně­kte­rých až o téměř 60 %.

Tes­to­vá­ní pro­bí­ha­lo s po­mo­cí tisku tr­ha­cích vzor­ků. Byly vy­u­ži­ty tis­kár­na BCN3D Sigma D25 s vy­hří­va­nou pod­lož­kou a ote­vře­nou ko­mo­rou, dále pak tis­kár­na BCN3D Ep­si­lon W27 s vy­hří­va­nou pod­lož­kou a za­vře­nou ko­mo­rou, a na­ko­nec Omni3D Fac­to­ry 2.0 NET, prů­mys­lo­vá tis­kár­na s ak­tiv­ně vy­hří­va­nou ko­mo­rou do 70°C. Po vy­tiš­tě­ní byly všech­ny vzor­ky z níže uve­de­ných ma­te­ri­á­lů podro­be­ny tr­ha­cím tes­tům. Prů­měr­né hod­no­ty, které byly pro pře­tr­že­ní třeba, byly za­zna­me­ná­ny do srov­ná­va­cí ta­bul­ky.

tabulka-2308

Hlav­ní zjiš­tě­ní testu:

  • Všech­ny ma­te­ri­á­ly vy­dr­že­ly větší na­má­há­ní v pří­pa­dě, že byly tiš­tě­ny ve vy­hří­va­né ko­mo­ře
  • Za­tím­co u nej­běž­něj­ších ma­te­ri­á­lů ABS jsou roz­dí­ly v pev­nos­ti jen ně­ko­lik pro­cent, u ma­te­ri­á­lu PA12 je pev­nost­ní roz­díl téměř 30 % a u CF-PA 12 do­kon­ce téměř 60 %.
  • Tiš­tě­né ob­jek­ty byly roz­mě­ro­vě nízké v ose Z a tedy měly během tisku ve­li­ce po­dob­né pod­mín­ky. Dá se tedy před­po­klá­dat, že při tisku roz­měr­něj­ších dílů by byly na­mě­ře­né roz­dí­ly hod­not ještě vyšší.

Z testů je pa­tr­né, že oprav­du je možné na růz­ných tis­kár­nách tisk­nout ši­ro­ké spek­trum ma­te­ri­á­lů, ale vý­sled­né vlast­nos­ti mohou být zá­sad­ně roz­díl­né. Pokud po­tře­bu­je­me vy­u­žít ma­xi­mál­ní po­ten­ci­ál ma­te­ri­á­lu, je třeba při tisku a chlad­nu­tí za­jis­tit 100% vhod­né pod­mín­ky. Do­dr­žet správ­ný tech­no­lo­gic­ký po­stup se vždy vy­plá­cí, pro­to­že jenom tehdy do­sáh­ne­me nej­lep­ší kva­li­ty 3D vý­tis­ků.Mohlo by vás zajímat: