Google překladač: English Deutsch

ALLPLAN aktualizoval svou AEC platformu pro navrhování a výstavbu

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: AEC | Allplan | Allplan 2023-1 | BIM | Infrastruktura | Stavebnictví | Výstavba

Technicky nahled Twinmotion Direct Link-2316Ak­tu­a­li­za­ce verze All­plan 2023-1 na­bí­zí vy­lep­še­ní a řadu no­vi­nek pro na­vr­ho­vá­ní budov, in­frastruk­tur­ních sta­veb a vý­stav­bu. K no­vin­kám v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry patří vy­ni­ka­jí­cí in­te­gro­va­né vi­zu­a­li­zač­ní ná­stro­je, zrych­le­né pra­cov­ní po­stu­py na­vr­ho­vá­ní a po­kro­ky ve sprá­vě kva­li­ty mo­de­lů. In­že­ný­ři mohou těžit z ča­so­vě úspor­né in­te­gra­ce ob­sa­hu vý­rob­ců.

Most­ní in­že­ný­ři oceňují další mož­nos­ti in­te­gra­ce ana­ly­tic­ké­ho soft­wa­ru a ná­stro­je pro ově­řo­vá­ní shody s Eurokódy. Do­da­va­te­lé, pro­jek­to­vé týmy a pra­cov­ní­ci na stav­bě mohou nyní snad­ně­ji pra­co­vat s po­ža­dav­ky BI­M2­Field.

V rámci této verze jsou ob­zvláš­tě dů­le­ži­té in­te­gra­ce se spo­leč­nost­mi sku­pi­ny Ne­met­s­chek a part­ne­ry z prů­mys­lu, spolu s roz­vo­jem pra­cov­ních po­stu­pů v rámci slu­žeb All­plan Cloud, které uži­va­te­lům zvy­šu­jí ko­nek­ti­vi­tu a po­sky­tu­jí efek­ti­vi­tu až do fáze vý­stav­by.

Nejdůležitější inovace pro navrhování budov

Fan­tas­tic­ké vi­zu­a­li­za­ce, 3D pa­no­ra­ma­ta a videa jsou nej­lep­ším způ­so­bem, jak pre­zen­to­vat ná­pa­dy a pro­jek­ty zá­kaz­ní­kům a pro­jek­to­vým part­ne­rům. Vi­zu­a­li­zač­ní ná­stro­je do­stup­né přímo v All­pla­nu k tomu vždy na­bí­ze­jí nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie. Nyní byl in­te­gro­ván nový ren­de­ro­va­cí en­gi­ne Red­shift od spo­leč­nos­ti Maxon, který po­sky­tu­je GPU ak­ce­le­ro­va­né vy­kres­lo­vá­ní a další ka­me­ro­vé efek­ty, jako je rybí oko, sfé­ric­ké a ste­reo sfé­ric­ké vý­stu­py pro VR apli­ka­ce. Rych­lost a re­a­lis­tic­ké efek­ty dále za­pů­so­bí na vaše kli­en­ty a zvýší šanci na za­jiš­tě­ní pro­jek­tů.

Zejmé­na v ar­chi­tek­to­nic­kých kan­ce­lá­řích roste po­tře­ba zrych­le­ných pra­cov­ních po­stu­pů 3D na­vr­ho­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ce, které pod­po­ru­jí dy­na­mic­ké roz­ho­do­vá­ní v pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní. Twin­mo­ti­on je ná­stroj pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase od spo­leč­nos­ti Epic Games. Nový Twin­mo­ti­on Di­rect Link v All­pla­nu 2023-1 ze­fek­tivňuje pra­cov­ní tok vý­mě­ny dat a umožňuje syn­chro­ni­za­ci mo­de­lů All­pla­nu s Twin­mo­ti­on v re­ál­ném čase za chodu jed­ním klik­nu­tím.

Zvý­še­ní kva­li­ty mo­de­lu v rané fázi ná­vr­hu může vést k menší chy­bo­vos­ti a zvý­še­ní efek­ti­vi­ty v poz­děj­ších fá­zích. Snad­no po­u­ži­tel­ná funk­čnost So­lib­ri In­si­de umožňuje pro­jek­tan­tům pro­vá­dět kon­t­ro­ly a iden­ti­fi­ko­vat chyby – vše na jed­nom místě v BIM Ex­plo­re­ru v All­pla­nu. Bez­plat­ný stan­dard­ní ba­lí­ček pod­po­ru­je kon­t­ro­ly za­lo­že­né na mo­de­lu nebo na in­for­ma­cích, jako je vůle dveří a oken a kon­t­ro­ly úrov­ně in­for­ma­cí (LOI).

Kva­li­tu dále zvy­šu­je in­te­gra­ce ka­ta­lo­gu Schöck do sys­té­mu All­plan, který uži­va­te­lům na­bí­zí řadu výhod při mo­de­lo­vá­ní, jako jsou fle­xi­bil­ní pra­cov­ní me­to­dy, vyšší přes­nost ná­vr­hu a úspo­ra času a ná­kla­dů. Přímý pří­stup k nej­no­věj­ším ve­stav­ným prv­kům je za­jiš­těn pro­střed­nic­tvím webo­vé služ­by, díky které jsou k dis­po­zi­ci přímo v sys­té­mu All­plan nej­no­věj­ší údaje o vý­rob­cích.

Nejdůležitější body pro navrhování infrastruktury

Uži­va­te­lé soft­wa­ru All­plan Bridge 2023 mohou nyní syn­chro­ni­zo­vat ana­ly­tic­ké mo­de­ly pro­střed­nic­tvím služ­by All­plan Cloud (přes Bim­plus) se soft­warem pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků LUSAS. V první verzi to­ho­to pro­po­je­ní budou pod­po­ro­vá­ny be­to­no­vé skříňové mosty s před­pja­tý­mi ka­be­ly nebo bez nich, v bu­douc­nu bude pod­po­ro­vá­no více typů mostů. Pro­střed­nic­tvím All­plan Cloud lze ana­ly­tic­ky re­le­vant­ní en­ti­ty z All­plan Bridge pře­ná­šet do růz­ných ře­še­ní pro sta­tic­kou ana­lý­zu k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní. To uži­va­te­lům po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu při vy­u­ží­vá­ní ex­ter­ní­ho ana­ly­tic­ké­ho soft­wa­ru podle vlast­ní­ho vý­bě­ru.

Nový ově­řo­va­cí pří­klad de­mon­stru­je a ově­řu­je vý­po­čto­vé me­to­dy po­u­ží­va­né v All­plan Bridge pro návrh vý­ztu­že a kon­t­ro­lu kódu. Je k tomu po­u­žit jed­no­du­še po­de­pře­ný most pro pěší o jed­nom rozpě­tí na­vr­že­ný jako před­pja­tý be­to­no­vý nos­ník s jed­ním masiv­ním prů­ře­zem ve tvaru T s příčle­mi. Tento pří­klad po­mů­že uži­va­te­lům plně po­cho­pit vstu­py a po­sky­to­va­né vý­sled­ky.

Nejdůležitější informace pro plánování výstavby

Po­mo­cí table­tů lze mnoho úkolů řešit přímo na stav­bě po­mo­cí BIM mo­de­lu. Aby byla ma­ni­pu­la­ce jed­no­duš­ší, Bim­plus nyní na­bí­zí nový fle­xi­bil­ní Toolhub. To umožňuje po­ho­dl­ně pře­su­nout, ukot­vit, sba­lit nebo skrýt Pro­ject Na­vi­ga­tor po­mo­cí drag & drop. To vám umož­ní zob­ra­zit celý model v re­ži­mu celé ob­ra­zov­ky na vašem table­tu, což vám po­skyt­ne mno­hem lepší pře­hled o pro­jek­tu. Po­cho­pe­ní a ří­ze­ní zá­mě­ru ná­vr­hu BIM na sta­ve­niš­ti lze nyní pro­vést mno­hem snad­ně­ji, rych­le­ji a jas­ně­ji – na­pří­klad po­rov­ná­vá­ním přes­ných mě­ře­ní na místě.

V ná­vaz­nos­ti na kom­plex­ní funk­ce All­pla­nu pro vý­po­čet množ­ství je nyní k dis­po­zi­ci ře­še­ní All­plan Cloud pro po­ho­dl­né ge­ne­ro­vá­ní in­for­ma­cí o vý­po­čtu množ­ství, řek­ně­me přímo na místě. Uži­va­te­lé nyní mohou snad­no zís­kat množ­ství ob­sa­že­ná v BIM mo­de­lu v apli­ka­ci Bim­plus, na­pří­klad pro odhad ma­te­ri­á­lu po­třeb­né­ho pro různé fáze vý­stav­by. To šetří čas opro­ti ma­nu­ál­ní­mu pří­stu­pu a sni­žu­je ri­zi­ko chyb, čímž se za­me­zí plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem a do­da­teč­ným ná­kla­dům.

Dostupnost

All­plan 2023-1 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím funk­ce au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce v sys­té­mu All­plan nebo na webu All­plan Con­nect. Bim­plus Pro je sou­čás­tí plat­ných smluv All­plan Sub­scrip­ti­on nebo Ser­vi­ceplus.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na Allplan 2023-1.


Mohlo by vás zajímat: