Google překladač: English Deutsch

Novinky a pozvání od Advanced Engineeringu

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Optimalizace | Vyrobitelnost | Vývoj výrobku

Advanced Engineering-2320Ně­ko­lik se­tká­ní se spo­leč­nost­mi Ad­van­ced En­gi­nee­ringAl­tair se usku­teč­ní v květ­nu a červ­nu to­ho­to roku. Vě­no­vat se budou zejmé­na uce­le­né­mu pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku s dů­ra­zem na op­ti­ma­li­za­ce a ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti. Ne­bu­dou chy­bět no­vin­ky v ná­stro­jích pro po­kro­či­lé si­mu­la­ce s vy­u­ži­tím AI/ML.

Ad­van­ced En­gi­nee­ring bude také před­ná­šet na kon­fe­ren­ci Po­ly­mer­ní kom­po­zi­ty 2023 a na worksho­pu Ino­va­tiv­ní a adi­tiv­ní tech­no­lo­gie vý­ro­by. Nej­vět­ší udá­los­tí konce jara je pak u Al­tai­ru on-line kon­fe­ren­ce Si­mu­la­te at the Speed of De­sign 2023 28. června.

Pro­ble­ma­ti­ce struk­tu­rál­ních op­ti­ma­li­za­cí, ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu se vě­nu­je i nově vy­psa­ná stu­dent­ská sou­těž Altair Student Contest 2023 za­čí­na­jí­cí nyní v květ­nu. Usi­lu­j­te o ně­kte­rou z mě­síč­ních re­gi­o­nál­ních cen nebo o tu cel­ko­vou vý­roč­ní.

Sle­duj­te též ge­ne­rač­ní pro­mě­nu si­mu­lač­ní plat­for­my Al­tair Hy­perWorks. Právě vy­chá­zí balík Al­tair Si­mu­lati­on 2022.3 jako po­sled­ní vy­dá­ní ob­sa­hu­jí­cí tzv. „le­ga­cy“ verzi. Na konci léta čeká uži­va­te­le verze 2023 ob­sa­hu­jí­cí již pouze novou ge­ne­ra­ci ná­stro­jů.

Sle­duj­te i ná­stup po­kro­či­lé­ho zpra­co­vá­ní dat díky DSML plat­for­mě Ra­pi­d­Mi­ner, kte­rou mů­že­te nyní vy­u­žít i v rámci stá­va­jí­cí MME li­cen­ce.Mohlo by vás zajímat: