Google překladač: English Deutsch

UltiMaker uvádí na trh 3D tiskárnu Method XL

Autor článku: Ultimaker   

Tags: 3D tiskárny | Cloud­Print | Hardware | Method XL | Ra­pid­Rin­se | Ultimaker

Method XL-2321Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 23. květ­na uve­de­ní pro­duk­tu Me­thod XL, do­ko­na­lé­ho ře­še­ní 3D tisku pro stro­jí­ren­ské apli­ka­ce, které na­bí­zí přes­ný tisk z ma­te­ri­á­lů prů­mys­lo­vé kva­li­ty bez kom­pro­mi­sů ve ve­li­kos­ti dílů. 3D tis­kár­na Ul­ti­Ma­ker Me­thod XL je na­vr­že­na tak, aby po­sky­to­va­la přes­nost a výkon prů­mys­lo­vé vý­ro­by spolu s fle­xi­bi­li­tou a ce­no­vou do­stup­nos­tí stol­ní 3D tis­kár­ny.

Nej­no­věj­ší verze tis­kár­ny z pro­fe­si­o­nál­ní na­bíd­ky Ul­ti­Ma­ke­ru pře­kle­nu­je pro­past mezi stol­ní­mi a prů­mys­lo­vý­mi 3D tis­kár­na­mi tím, že při­ná­ší do­ko­na­lé spo­je­ní do­stup­nos­ti a vý­ko­nu. S pro­stor­ným sta­veb­ním ob­je­mem 305 × 305 × 320 mm a roz­mě­ro­vou přes­nos­tí ± 0,2 mm umo­ž­ňu­je zá­kaz­ní­kům řešit am­bi­ciózní pro­jek­ty – od funkč­ních pro­to­ty­pů až po díly pro ko­neč­né po­u­ži­tí.

Method XL Lifestyle 1-2321

Me­thod XL je na­vr­žen tak, aby vy­tvá­řel velké a slo­ži­té díly, které jsou odol­né a vy­u­ží­va­jí ma­te­ri­á­ly prů­mys­lo­vé kva­li­ty, jako je ABS-R a ABS Car­bon Fiber. Vy­hří­va­ná ko­mo­ra, která může do­sa­ho­vat až 100 °C, je na­vr­že­na tak, aby umo­ž­ňo­va­la op­ti­mál­ní vý­sled­ky při tisku s ABS, což je jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­ob­tíž­něj­ších ma­te­ri­á­lů pro úspěš­ný tisk na stol­ní 3D tis­kár­ně kvůli jeho sklo­nu ke zbor­ce­ní a de­for­ma­ci. No­vin­kou v řadě Me­thod je vy­hří­va­ná sta­veb­ní deska Me­thod XL, která je bo­nu­sem pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí další vrst­vu za­bez­pe­če­ní, aby se vy­hnu­li de­for­ma­ci a pro­blé­mům s při­lna­vos­tí vrs­tev. Vy­hří­va­ná sta­veb­ní deska i vy­hří­va­ná sta­veb­ní ko­mo­ra s ří­ze­nou tep­lo­tou spo­leč­ně vy­tvá­ře­jí sta­bil­ní pro­stře­dí pro tisk přes­ných a pev­ných dílů ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti.

Method XL Lifestyle-3-2321

Díky vel­ké­mu ob­je­mu, vy­so­ké roz­mě­ro­vé přes­nos­ti, vy­hří­va­né sta­veb­ní ko­mo­ře a vy­hří­va­né sta­veb­ní desce do­ká­že Me­thod XL tisk­nout plas­ty pro vý­rob­ní účely za zlo­mek ceny prů­mys­lo­vých stro­jů a s leh­kos­tí stol­ních 3D tis­ká­ren. V kom­bi­na­ci s Ra­pid­Rin­se, rych­le se roz­pouš­tě­jí­cím pod­půr­ným ma­te­ri­á­lem roz­pust­ným ve vodě, činí Me­thod XL tisk s ABS ještě jed­no­duš­ším a ply­nu­lej­ším pro­ce­sem. Ra­pid­Rin­se umo­ž­ňu­je jedno z nej­rych­lej­ších od­stra­ně­ní pod­pěr u slo­ži­tých FDM dílů, což vede k do­ko­na­lej­ší po­vr­cho­vé úpra­vě. Pro bez­pro­blé­mo­vý pra­cov­ní po­stup od CAD sou­bo­ru k vy­tiš­tě­né­mu dílu se Me­thod XL syn­chro­ni­zu­je přímo se soft­wa­rem Cloud­Print, takže zá­kaz­ní­ci mohou snad­no na­hrá­vat, sle­do­vat a mo­ni­to­ro­vat své tis­ko­vé úlohy z webo­vé­ho pro­hlí­že­če.

Method XL Lifestyle-2-2321

Me­thod XL roz­ši­řu­je mož­nos­ti díky kom­pa­ti­bi­li­tě s ši­ro­kou šká­lou prů­mys­lo­vých ma­te­ri­á­lů pro­střed­nic­tvím ote­vře­né plat­for­my ma­te­ri­á­lů a ex­pe­ri­men­tál­ní­ho ex­trudé­ru LABS. Mezi ma­te­ri­á­ly, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím pro­gra­mu LABS, patří Jabil SEBS, měkký ma­te­ri­ál s pruž­ný­mi vlast­nost­mi po­dob­ný­mi gumě; Po­ly­ma­ker Po­ly­Max PC, po­ly­kar­bo­ná­to­vý ma­te­ri­ál, který kom­bi­nu­je pev­nost, hou­žev­na­tost a te­pel­nou odol­nost, a LEH­VOSS PAHT 9891, nylon vy­ztu­že­ný uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny, který je scho­pen odo­lá­vat vy­so­kým tep­lo­tám. Me­thod XL na­bí­zí také ex­ter­ní pouz­dro z ma­te­ri­á­lu s kon­t­ro­lou vlh­kos­ti, které za­jiš­ťu­je špič­ko­vý výkon z ma­te­ri­á­lů pro­fe­si­o­nál­ní kva­li­ty. Tis­kár­na je vy­ba­ve­na fil­trem HEPA a fil­trem s ak­tiv­ním uhlím pro bez­peč­něj­ší 3D tisk v in­te­ri­é­ru.

Method XL-2321

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ultimaker.com/methodxl.Mohlo by vás zajímat: