Google překladač: English Deutsch

Automatizace tvorby výpočtových reportů v Altair HyperWorks

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperWorks | Výpočtové zprávy | Webinar

Webinar HyperWorks-2322Na on-line webi­nář s tímto ná­zvem, po­řá­da­ný v úterý 22. červ­na 2023 od 10:00 do 11:30 ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­rin­gem, zve spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Před­sta­ví v něm uži­teč­né po­stu­py a ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci tvor­by vý­po­čto­vých zpráv z CAE si­mu­la­cí.

Tvor­ba po­drob­ných vý­stup­ních zpráv z pro­ve­de­ných si­mu­la­cí je ne­zbyt­ným po­ža­dav­kem cer­ti­fi­ka­cí vy­ví­je­ných vý­rob­ků, nut­nos­tí pro do­dr­že­ní fi­rem­ních ja­kost­ních stan­dar­dů a po­tře­ba pro ucho­vá­ní fi­rem­ní­ho know-how. Na dru­hou stra­nu zpra­co­vá­ní vý­stup­ních vý­po­čto­vých zpráv je velmi prac­nou a často zdlou­ha­vou čin­nos­tí, ná­chyl­nou na lid­ské chyby.

Vzhle­dem k opa­ko­va­nos­ti a po­ža­dav­kům na jed­not­nou formu a struk­tu­ru re­por­tů je zde pří­le­ži­tost pro au­to­ma­ti­za­ci a cus­to­mi­za­ci těch­to čin­nos­tí.

Při­jmě­te po­zvá­ní a po­dí­vej­te se, jaké po­stu­py jsou možné – bez ohle­du na to jaké ře­ši­če po­u­ží­vá­te. Nech­te si uká­zat ná­stro­je, které má pro au­to­ma­ti­zo­va­ný re­por­ting při­pra­ve­né Al­tair Hy­perWorks.

Pokud jste zku­še­ný­mi uži­va­te­li Hy­per­View, Hy­per­Gra­ph, TCL scrip­tů či ná­stro­je Au­to­ma­ted Re­port Di­rec­tor, přijď­te se po­dí­vat na tyto funk­ce v pro­ve­de­ní pro nové Hy­perWorks.

Webi­nář je ur­če­ný pře­de­vším vý­po­čtá­řům – nejen uži­va­te­lům Hy­perWorks, tech­nic­kým a pro­jek­to­vým ma­na­že­rům a dal­ším zá­jem­cům o ze­fek­tiv­ně­ní post-pro­ces­sin­gu CAE ana­lýz.

Témata webináře

Problematika tvorby výpočtových zpráv

 • Pokročilé metody a techniky v post-processingu
 • Typické požadavky na zpracování reportů, reálná pracnost zpracování – příprava obsahu, formátování, provádění změn
 • Manuální a automatizované zpracování, možnosti a omezení automatizací, customizace standardních funkcí

Post-processing v Altair HyperWorks

 • Stručné představení modulů HyperView, HyperGraph v rámci HyperWorks 2022.3

Ukázky funkcí pro reporting v Altair HyperWorks

 • CAE Results Visualization
 • Manage Files and Animation Controls
 • Result Browser and Entity Attribute
 • Graphical Manipulators
 • Plotting Basics
 • Publishing and Reporting
 • Report Templates

Tématy provedou účastníky specialisté z Advanced Engineeringu Martin Kuklík, Vojtěch Tomeček a Tomáš Čurda.

Webinar HyperWorks-registrace-2322

Informace též na www.advanced-eng.cz

 


Mohlo by vás zajímat: