Google překladač: English Deutsch

Konference Simulate at the Speed of Design 2023

Autor článku: Redakce   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | FEA | Konference | Simulace

SimulateAtSpeedOfDesign-2323Advan­ced En­gi­nee­ring zve na on­‑line kon­fe­ren­ci po­řá­da­nou 28. červ­na 2023 od 11 hodin spo­leč­nos­tí Al­tair na téma vy­u­ži­tí si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií (CAE, FEA) v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho cyklu. Uži­va­te­lé ná­stro­jů Al­tair In­spi­re, Sim­So­lid, SimLab a dal­ších spolu se zá­stup­ci Al­tai­ru se­zná­mí účast­ní­ky s nej­lep­ší­mi zku­še­nost­mi, do­po­ru­čo­va­ný­mi po­stu­py a pří­no­sy re­ál­ných na­sa­ze­ní v praxi.

Pokud te­pr­ve zva­žu­je­te im­ple­men­ta­ci si­mu­la­ce (CAE, FEA) do svého vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su nebo vy­u­ží­vá­te jen si­mu­la­ce im­ple­men­to­va­né v CAD sys­té­mech, bude pro vás kon­fe­ren­ce jistě zdro­jem uži­teč­ných in­for­ma­cí. Mlu­vit se bude o op­ti­ma­li­za­cích, ge­ne­ra­tiv­ním de­sig­nu, rych­lých ana­lý­zách a ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti. Stej­ně tak před­náš­ky a vý­mě­ny zku­še­nos­tí po­mohou i těm po­kro­či­lej­ším, kteří se chtě­jí po­su­nout dále k mul­ti­fy­zi­kál­ním ana­lý­zám.

Témata konference

  • Zku­še­nos­ti uži­va­te­lů, zejmé­na men­ších a střed­ních pod­ni­ků s na­sa­ze­ním CAE/FEA si­mu­la­cí do svých pra­cov­ních po­stu­pů.
  • Ge­ne­ra­tiv­ní návrh, vývoj kon­cep­tu, to­po­lo­gic­ká op­ti­ma­li­za­ce, pří­stup Si­mu­lati­on­‑dri­ven De­sign for Ma­nu­factu­ring v Al­tair In­spi­re.
  • Rych­lé struk­tu­rál­ní ana­lý­zy v Al­tair Sim­So­lid pro díly nebo velké se­sta­vy.
  • Vir­tu­ál­ní pá­do­vé zkouš­ky, ter­mál­ní a CFD ana­lý­zy, únava a ži­vot­nost nebo kom­bi­no­va­né mul­ti­fy­zi­kál­ní ana­lý­zy v Al­tair SimLab
  • Ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti, si­mu­la­ce pro­ce­su vý­ro­by s In­spi­re Cast, In­spi­re Form, In­spi­re Mold nebo In­spi­re Print 3D.
  • Zváni jsou všich­ni pra­cov­ní­ci vý­vo­je – kon­struk­té­ři, vý­po­čtá­ři, vý­vo­jo­ví in­že­ný­ři a tech­nič­tí ma­na­že­ři.

Více in­for­ma­cí o agen­dě, před­ná­še­jí­cích a té­ma­tech na­lez­ne­te na webu kon­fe­ren­ce.

Altair-program-registrace-2323

 


Mohlo by vás zajímat: