Google překladač: English Deutsch

Autodesk vydává Structural Bridge Design v2024.1.1

Autor článku: Redakce   

Tags: 2024.1.1 | Autodesk | Moduly | Mosty | Structu­ral Bridge De­sign

structural-bridge-design-2332Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign je kom­plet­ní sada mo­du­lů pro po­sou­ze­ní prů­ře­zu, ná­vr­ho­vé­ho nos­ní­ku a sta­tic­ké ana­lý­zy in­te­gro­va­ná do jed­no­ho pro­duk­tu, která po­sky­tu­je mi­mo­řád­ně vý­kon­ný ná­stroj pro ana­lý­zu a návrh most­ních kon­struk­cí po­mo­cí li­ni­o­vých nos­ní­ků, roštů, rámů a metod ko­neč­ných prvků. Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign 2024.1.1 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím služ­by Au­to­de­sk Ac­cess nebo ke sta­že­ní z webu Au­to­de­sk Sub­scrip­ti­on.

Po­drob­nos­ti a ná­po­vě­du na­lez­ne­te na strán­ce Structu­ral Bridge De­sign 2024.1.1.

Opravené problémy

Projekt / Strukturální analýza

 • Vy­ře­šen pro­blém, kdy op­ti­ma­li­za­ce za­tí­že­ní ig­no­ro­va­la po­u­ži­tá spe­ci­ál­ní vo­zi­dla nebo kon­vo­je.
 • Opra­ven pro­blém pro op­ti­ma­li­za­ci za­tí­že­ní při po­su­zo­vá­ní No­vé­ho Zélan­du s vy­zna­če­ný­mi jízd­ní­mi pruhy, který se­lhá­val s upo­zor­ně­ním, že všech­na vo­zi­dla jsou širší než jízd­ní pruh.
 • Opra­ve­na chyba po­ru­še­ní pří­stu­pu při ote­vře­ní for­mu­lá­ře Po­znám­ky.
 • Vy­ře­še­no ne­správ­né pře­ne­se­ní za­tí­že­ní nos­ní­ků podle Eurokódu GR1A z obál­ky ana­lý­zy, kde jsou za­tí­že­ní roz­dě­le­na na slož­ky UDL, tan­de­mo­vý sys­tém a chod­ník.
 • Opra­ve­na chyba ana­lý­zy li­ni­o­vé­ho nos­ní­ku „za­tě­žo­va­cí stav není de­fi­no­ván“ pro most o jed­nom rozpě­tí podle Eurokódů ob­sa­hu­jí­cí oce­lo­vý kom­po­zit­ní nos­ník.
 • Za­me­ze­ní vy­tvá­ře­ní kon­fi­gu­ra­cí za­tí­že­ných prvků no­vozéland­ských vo­zo­vek s nu­lo­vou šíř­kou jízd­ních pruhů.
 • Vy­ře­še­no chy­bě­jí­cí části UDL ze za­tě­žo­va­cích prvků HO pro op­ti­ma­li­za­ci za­tí­že­ní pro no­vozéland­ské hod­no­ce­ní.
 • Opra­ve­no po­u­ži­tí sou­či­ni­te­lů sní­že­ní za­tí­že­ní pro prvky HN podle člán­ku 3.2.4 NZTA.
 • Opra­ve­no po­u­ži­tí hod­not ALF pro op­ti­ma­li­za­ci za­tí­že­ní pro no­vozéland­ské hod­no­ce­ní.
 • Vy­ře­še­na chyba ve­dou­cí k chybě „Execu­te­Com­mand“ během ana­lý­zy kon­struk­ce.

Konstrukce nosníků

 • Pevný oce­lo­vý kom­po­zit­ní nos­ník odol­ný proti ohybu pro třídu 1 nebo 2 podle 6.2.1 normy EN1994-2 pouze za po­u­ži­tí te­o­rie plas­ti­ci­ty.
 • Vy­ře­še­no pře­po­čí­tá­vá­ní zve­da­cích sil do­da­teč­ně před­pja­tých špon a sou­vi­se­jí­cích pa­ra­me­t­rů při změně údajů o ma­te­ri­á­lu před­pě­tí.
 • Opra­ven vý­po­čet torz­ní­ho pa­ra­me­t­ru „Acp“ podle normy Aus­trá­lie Cl.8.​2.​1.​2.
 • Opra­ven pro­blém, kdy gra­fic­ký for­mu­lář nos­ní­ku zů­stal skry­tý po ná­vštěvě for­mu­lá­ře pro de­fi­no­vá­ní umís­tě­ní před­pí­na­cích vý­ztu­ží nebo umís­tě­ní vý­ztu­že.

Konstrukční části

 • Při­dán pa­ra­me­tr mezní de­for­ma­ce v tahu do obec­né­ho ma­te­ri­á­lu na­pě­tí­‑de­for­ma­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: