Google překladač: English Deutsch

Webinář Revoluční Fusion 360 od Arkance Systems

Autor článku: Redakce   

Tags: Arkance Systems | Fusion 360 | Navrhování | Výroba | Webinar

Arkance Systems-Fusion 360-2333Fusi­on 360 je uni­kát­ní plat­for­mou, se kte­rou do­ká­že­te na­vrh­nout a vy­ro­bit téměř co­ko­li. Při­poj­te se k Ar­kan­ce Sys­tems ve čtvr­tek 21.září v 9:00 hodin na in­ter­ak­tiv­ní webi­nář a zjis­tě­te, jak může Au­to­de­sk Fusi­on 360 změ­nit váš pro­ces ná­vr­hu a vý­ro­by. Ob­jev­te re­vo­luč­ní mož­nos­ti v rámci jed­no­ho uni­kát­ní­ho pro­stře­dí. Zjis­tě­te, jak Au­to­de­sk Fusi­on 360 spo­ju­je návrh a vý­ro­bu do jed­no­ho sil­né­ho a in­tu­i­tiv­ní­ho ná­stro­je, který zrych­lí vaši cestu od kon­cep­tu k vý­ro­bě.

Roz­ší­ře­ní pro ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ná­vr­hu a vý­ro­by. Před­sta­ve­na budou všech­na roz­ší­ře­ní (ex­tensi­ons), které Fusi­on 360 na­bí­zí, a uká­zá­no, jak mohou tato roz­ší­ře­ní po­sí­lit vaše schop­nos­ti v ob­las­ti si­mu­la­cí, ge­ne­ra­tiv­ní­ho ná­vr­hu, sprá­vy dat a dal­ších klí­čo­vých aspek­tů va­še­ho pod­ni­ká­ní.

Real­‑time spolupráce

Zjis­tě­te, jak Fusi­on 360 umo­ž­ňuje va­še­mu týmu spo­lu­pra­co­vat v re­ál­ném čase na jed­nom pro­jek­tu, bez ohle­du na to, kde se právě na­chá­zí.

Cloudová Flexibilita

Uká­že­me vám vý­ho­dy clou­do­vé­ho pří­stu­pu k ná­vr­hu a vý­ro­bě, díky kte­ré­mu bu­de­te moci pra­co­vat od­kud­ko­li a kdy­ko­li.

Změňte pravidla hry a razantně snižte své náklady

Za­re­gis­truj­te se nyní a při­poj­te se k webi­ná­ři, kde se spo­leč­ně za­mě­ří­te na to, jak mů­že­te vy­u­žít Fusi­on 360 pro do­sa­že­ní svých cílů.

Informace na Facebooku

 


Mohlo by vás zajímat: