Google překladač: English Deutsch

Coreform vydává Cubit v2023.8 k vylepšení síťování

Autor článku: Redakce   

Tags: 2023.8 | CAE | Co­re­form Cubit | Síťování | Sta­že­ní

blunt tangency tweak-2335Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE soft­wa­ru, ozna­mu­je, že je nyní ke sta­že­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Co­re­form Cubit 2023.8, nej­no­věj­ší ite­ra­ce pro­gre­siv­ní­ho soft­wa­ru pro tvor­bu sítí. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší řadu vy­lep­še­ní, oprav chyb a no­vých funk­cí a po­tvr­zu­je zá­va­zek Co­re­for­mu po­sky­to­vat in­že­ný­rům a vý­zkum­ní­kům špič­ko­vá ře­še­ní.

Nej­vý­raz­něj­ší funk­cí Co­re­form Cu­bi­tu 2023.8 je in­te­gra­ce stro­jo­vé­ho učení do kri­tic­kých pro­ce­sů. Tento stra­te­gic­ký do­pl­něk, vy­vi­nu­tý Ná­rod­ní la­bo­ra­to­ří San­dia, pod­tr­hu­je od­hod­lá­ní Co­re­for­mu a San­die zů­stat na špič­ce v ob­las­ti vý­po­čet­ních in­že­nýr­ských tech­no­lo­gií.

Co­re­form Cubit 2023.8 byl vy­ško­len k roz­po­zná­vá­ní běž­ných spo­jo­va­cích prvků, jako jsou šrou­by, ma­ti­ce, ko­lí­ky a další ko­nek­to­ry. Kon­struk­té­ři tak mohou tyto spo­jo­va­cí prvky rych­le iden­ti­fi­ko­vat ve svých mo­de­lech a rych­le je zjed­no­du­šit, od­stra­nit nebo vy­mě­nit. Uži­va­te­lé mohou Cubit také na­u­čit roz­po­zná­vat své vlast­ní běžné sou­čás­ti a pro­vá­dět tak po­dob­ná zjed­no­du­še­ní.

Co­re­form Cubit 2023.8 při­ná­ší další cenná vy­lep­še­ní za­mě­ře­ná na na­bíd­ku více mož­nos­tí a uži­va­tel­ské kon­t­ro­ly, jakož i opra­vy chyb a zlep­še­ní vý­ko­nu. Další in­for­ma­ce o Co­re­form Cu­bi­tu 2023.8 a jeho funk­cích na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách.

Ofi­ci­ál­ní verzi Co­re­form Cu­bi­t 2023.8 si mů­že­te stáh­nout z Co­re­form.com. Kom­plet­ní po­znám­ky k vy­dá­ní na­lez­ne­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: