Google překladač: English Deutsch

Říjnová sleva 33 % na Autodesk Fusion 360

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3D CAD/CAM | Arkance Systems | Autodesk | Fusion 360 | Sleva

Fusion velky 1-2340Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio) na­bí­zí nej­lep­ší pří­le­ži­tost jak zís­kat Au­to­desk Fusion 360 s říj­no­vou sle­vou 33 % až do 31. 10. 2023. Máte nápad na nový vý­ro­bek nebo na vy­lep­še­ní stá­va­jí­cí­ho? Tak o tom jen ne­sně­te. Pře­nes­te nápad do ná­vr­hu a vy­rob­te to. Au­to­desk Fusion 360 je velmi ob­lí­be­ná a do­stup­ná 3D CAD/CAM apli­ka­ce s jed­no­du­chým ovlá­dá­ním.

Fusion 360 vy­u­ži­jí za­čí­na­jí­cí i ná­roč­něj­ší firmy či zá­kaz­ní­ci. Pra­cu­je se všemi hlav­ní­mi for­má­ty CAD dat.

Au­to­desk Fusion 360 je vhod­ný pro:

  • 3D parametrické návrhy
  • Generativní navrhování
  • Elektroniku
  • Výkresy
  • Reverzní inženýrství
  • Design a rendery
  • Týmovou spolupráci
  • CAM a třískové obrábění
  • Aditivní výrobu – 3D tisk
  • Simulace

V rámci akce říj­no­vá sleva zís­ká­te od Ar­kan­ce Sys­tems Au­to­desk Fusion 360 se sle­vou 33 %, s bez­plat­nou čes­kou lo­ka­li­za­cí a s bonus doplňky CS+. Akce platí pro nová roční před­plat­ná a trvá do 31. října 2023.

Ceny a další informace

Ak­tu­ál­ní zvý­hod­ně­nou cenu pro­duk­tu Au­to­de­sk Fusion 360 na­jde­te na CAD e­‑shopu – shop.arkance­‑systems.cz cad-e-shop

Další in­for­ma­ce viz strán­ka Fusion 360 a por­tál F360.cz. Viz též bez­plat­ná trial verze.

Akci „Říj­no­vá sleva“ nelze kom­bi­no­vat s ji­ný­mi ak­ce­mi. S pří­pad­ný­mi do­ta­zy kon­tak­tuj­te Ar­kan­ce Sys­tems, nej­vět­ší­ho part­ne­ra Au­to­de­s­ku v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku.

 


Mohlo by vás zajímat: