Google překladač: English Deutsch

Wienerberger fórum s nejnovějšími trendy stavebnictví

Autor článku: Redakce   

Tags: Architektura | Forum | Fotovoltaika | Robotické zdění | Stavebnictví | Wienerberger

Wienerberger wip-2343Ne­nech­te si ujít druhé Wie­ner­ber­ger fórum roku 2023, které se bude konat 9. lis­to­pa­du ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru World of Wie­ner­ber­ger. Před­ní od­bor­ní­ci z ob­las­ti sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ry zde před­sta­ví nové mož­nos­ti in­te­gro­va­ných fo­to­vol­taic­kých pa­ne­lů, po­ra­dí s od­vě­trá­vá­ním šikmé stře­chy nebo stav­bou akus­tic­ké příč­ky. Chy­bět však ne­bu­de ani před­sta­ve­ní no­vi­nek Wie­ner­ber­ge­ru nebo na­stí­ně­ní mož­nos­tí udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je měst.

V ne­po­sled­ní řadě se mů­že­te těšit i na zdi­cí­ho ro­bo­ta, který se pochlu­bí prv­ní­mi ukáz­ka­mi své práce v te­ré­nu.

První před­náš­ko­vý blok za­mě­ře­ný na no­vin­ky a tren­dy ze světa Wie­ner­ber­ge­ru uvede Jiří Do­bi­áš, ře­di­tel pro­duk­to­vé­ho ma­nage­men­tu a busi­ness de­ve­lo­p­men­tu firmy Wie­ner­ber­ger, spolu s ESG ma­na­žer­kou Kris­tý­nou Vo­bec­kou. Těšit se mů­že­te i na no­vin­ky z pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia Wie­ner­ber­ge­ru. Ná­vštěv­ní­ci kon­fe­ren­ce budou se­zná­me­ni s vy­bra­ný­mi kon­strukč­ní­mi de­tai­ly a dozví se, jak správ­ně po­stu­po­vat při od­vě­trá­vá­ní stře­chy, stav­bě pří­ček nebo re­a­li­za­ci oken. Za­mě­ře­ní bude na sta­ti­ku i le­gisla­tiv­ní aspek­ty pro­jek­tu.

Na úvod­ní před­náš­ku na­vá­že tech­nik ze spo­leč­nos­ti Ton­dach Ru­dolf Prus, který vy­svět­lí dů­le­ži­tost vě­trá­ní u šik­mých střech se sklá­da­nou střeš­ní kry­ti­nou. Jak zá­sad­ní je ko­or­di­na­ce všech pro­fe­sí, hned potom v praxi před­ve­dou sta­tik Ivo Petrá­šek a key ac­count ma­na­žer­ka Jana No­vot­ná ve worksho­pu o tom, na co si dát pozor při ná­vr­hu a re­a­li­za­ci ro­ho­vé­ho okna bez sloup­ku.

Ná­sle­do­vat bude pro­gram na stále ak­tu­ál­ní téma fo­to­vol­tai­ky. Ar­chi­tekt Ště­pán Lajda před­sta­ví mož­nos­ti fo­to­vol­taic­kých ře­še­ní z po­hle­du ar­chi­tek­tu­ry. Další host, in­ves­tor a psy­cho­log ar­chi­tek­tu­ry Karel Smej­kal, při­blí­ží, jak vy­pa­dá re­ál­ná apli­ka­ce pa­ne­lů Wevolt X­‑Tile, a pro­zra­dí, jak je s nimi spo­ko­jen.

In­te­gro­va­né fo­to­vol­taic­ké mo­du­ly Wevolt X­‑Tile jsou vhod­né téměř na ja­kou­ko­li běž­nou stře­chu a to jak na no­vostav­by, tak i na re­kon­struk­ce. Pri­már­ně jsou ur­če­ny pro in­ves­to­ry, kteří kla­dou důraz na es­te­ti­ku a pře­mýš­lí v del­ším ča­so­vém ho­ri­zon­tu. Za­jiš­ťu­jí ma­xi­mál­ní mož­nou vy­u­ži­tel­nost so­lár­ní ener­gie, a to i v mís­tech, kde běžné nad­střeš­ní ře­še­ní není do­sta­ču­jí­cí vzhle­dem k pro­por­cím.

Ná­sled­ně ve­dou­cí od­dě­le­ní pro­duk­to­vých spe­ci­a­lis­tů Po­ro­ther­mu Milan Rotek s lek­to­rem Wie­ner­ber­ge­ru Janem Hu­be­rem před­sta­ví zvu­ko­těs­né příč­ky z akus­tic­kých cihel Po­ro­therm AKU 10.

World of Wie­ner­ber­ger pak při­ví­tá ar­chi­tekt­ku, která vir­tu­ál­ně do­ra­zí z Bra­ti­sla­vy. Petra Marko z kan­ce­lá­ře MA Arch ARB bude mlu­vit o well­be­in­gu a kli­ma­tic­ké adap­ta­ci ve měs­tech. Za­mě­ří se na re­ge­ne­ra­tiv­ní pro­jek­ty v Praze, Lon­dýně i Bra­ti­sla­vě a na pří­kla­dy udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je, který vy­va­žu­je zájmy oby­va­tel města, ohle­dy vůči ži­vot­ní­mu pro­stře­dí i op­ti­mál­ní vy­u­ži­tí ve­řej­né­ho pro­sto­ru.

Kon­fe­ren­ci uza­vře ma­na­žer ro­bo­tic­ké­ho zdění Matěj Ju­reč­ka, který pu­b­li­ku před­sta­ví zdi­cí­ho ro­bo­ta v akci na re­ál­né stav­bě včet­ně atri­bu­tů vhod­né stav­by pro po­u­ži­tí ro­bo­tic­ké­ho zdění.

Ro­bo­tic­ký po­moc­ník i vir­tu­ál­ní svět do­ka­zu­jí, že Wie­ner­ber­ger stále ur­ču­je tren­dy, kudy se bude sta­veb­nic­tví ubí­rat. Buďte u toho taky.
Re­gis­tra­ce na on­li­ne kon­fe­ren­ci, která po­ra­dí a in­spi­ru­je, je spuš­tě­na ve WIP zóně. Poté se jen stačí při­hlá­sit k účas­ti na stre­a­mu, který mů­že­te sle­do­vat z po­hod­lí do­mo­va. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na webu Wie­ner­ber­ge­ru.

Harmonogram přednášek

 1. Novinky v sortimentu a trendy ze světa Wienerberger

   • Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., ředitel produktového managementu a business developmentu, Wienerberger
   • Mgr. Kristýna Vobecká, ESG Manažer, Wienerberger
 1. Návrh a provedení větrané šikmé střechy

   • Rudolf Prus, technik pro střešní tašky značky Tondach, Wienerberger

 1. Provedení rohového okna bez sloupku

   • Ing. Jana Novotná, key account manažer projektanti, Wienerberger

   • Ing. Ivo Petrášek, statik, Wienerberger

 1. Dopad fotovoltaiky na architekturu – možnosti integrované fotovoltaiky (BIPV)

   • Ing. arch. Štěpán Lajda, Ph.D., odborný asistent na ČVUT, Fakulta stavební

   • Mgr. Daniel Frejvald, produktový manažer, Wienerberger Wevolt

 1. Integrovaná fotovoltaika do střešního pláště, jak vypadá reálná aplikace? – Wienerberger Wevolt X-Tile

   • Ing. Karel Smejkal, Ph.D., psycholog architektury a vědecký pracovník ČVUT, fakulta stavební

   • Mgr. Daniel Frejvald, produktový manažer, Wienerberger Wevolt

 1. Stavební konstrukce v souvislostech – příčka z nové cihly Porotherm 10 AKU

   • Ing. Milan Rotek, vedoucí oddělení produktových specialistů Wienerberger

   • Jan Huber, DiS., interní lektor, Wienerberger

 1. Wellbeing a klimatická adaptácia v mestách

   • Petra Marko, architektka MA Arch ARB, architektka a expertka na urbanismus z Marko & Placemakers (UK - Slovakia)

 1. Zdicí robot od Wienerbergeru v praxi

   • Ing. Matěj Jurečka, manažer robotického zdění, Wienerberger

 


Mohlo by vás zajímat: