Google překladač: English Deutsch

Nová řada motorů s dutou hřídelí od Koford Engineering

Autor článku: Redakce   

Tags: Dutá hřídel | Hardware | Koford Engineering | Motory

KOFORD rada 60mm-2352

Ko­ford En­gi­nee­ring před­sta­vu­je novou řadu mo­to­rů s du­tou hří­de­lí s vr­tá­ním 0,400 palce, otáč­ka­mi až 21 336 za mi­nu­tu, špič­ko­vou účin­nos­tí 92 % a tr­va­lým vý­ko­nem až 1066 W s od­vo­dem tepla. Motor má prů­měr 2,36 palce × délku 3,07 s hří­de­lí o prů­mě­ru 0,500 palce a váží 2,2 lb. Je k dis­po­zi­ci buď s Hallo­vý­mi sen­zo­ry, nebo bez sen­zo­rů. Roz­sah pro­voz­ních tep­lot je -73 °C až 149 °C.

Motor má ka­le­nou a přes­ně brou­še­nou ne­re­zo­vou hří­del a po­u­ží­vá pří­vod­ní vo­di­če s teflo­no­vou izo­la­cí a jme­no­vi­tou tep­lo­tou 200 °C. Pro­voz­ní na­pě­tí je stej­no­směr­ných 24 V. K dis­po­zi­ci jsou také od­po­ví­da­jí­cí Hallo­vy a bez­sen­zo­ro­vé po­ho­ny s po­ten­ci­o­me­t­rem otá­ček nebo ří­di­cí­mi vstu­py 0-5 V.

In­for­ma­ce o vý­rob­ku na­lez­ne­te na www.koford.com.

 


Mohlo by vás zajímat: