Google překladač: English Deutsch

GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno

Autor článku: Správa železnic   

Tags: Brno | GIS | Liniové stavby | Portal | Speáva železnic | Velká Bíteš | VRT

VRT-Velka Bites-Brno-2403V rámci in­ten­ziv­něj­ší ko­mu­ni­ka­ce s ve­řej­nos­tí spus­ti­la Sprá­va že­lez­nic ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který pře­hled­ně uka­zu­je před­po­klá­da­nou trasu vy­so­ko­rych­lost­ní trati za­sa­ze­nou do ma­po­vých pod­kla­dů. Ná­vštěv­ní­ci GIS por­tá­lu mohou po­mo­cí jed­no­du­ché­ho sys­té­mu klást do­ta­zy či při­po­mín­ky přímo k mís­tům, která je za­jí­ma­jí. Ná­sled­né od­po­vě­di budou do por­tá­lu za­sí­lat přímo od­bor­ní­ci ze Sprá­vy že­lez­nic.

GIS por­tál pro úsek VRT Vy­so­či­na fáze I je ve­řej­nos­ti pří­stup­ný od za­čát­ku le­toš­ní­ho roku. Zá­jem­ci na­jdou odkaz na webo­vých strán­kách Sprá­vy že­lez­nic v sekci úseku VRT Vy­so­či­na fáze I. Por­tál na­bí­zí uži­va­te­lům zob­ra­ze­ní růz­ných typů pod­kla­do­vých map – na­pří­klad zá­klad­ní, ka­ta­strál­ní nebo hlu­ko­vou. Díky tomu budou lidé schop­ni roz­li­šo­vat prvky, jako jsou sil­ni­ce, mosty, tu­ne­ly a další. Ma­po­vé pod­kla­dy rov­něž uká­žou, zda je plá­no­va­ná trať si­tu­o­vá­na v zá­ře­zu, nebo na náspu.

> Přímý odkaz na GIS portál <

Webo­vé strán­ky Sprá­vy že­lez­nic již po­sky­tu­jí on­li­ne pří­stup ke GIS por­tá­lům pro úseky VRT Jižní Mo­ra­va, VRT Mo­rav­ská brána I, VRT Mo­rav­ská brána II a VRT Po­la­bí. Po­stup­ně vznik­nou pro všech­ny plá­no­va­né úseky vy­so­ko­rych­lost­ních tratí.


Mohlo by vás zajímat: