Google překladač: English Deutsch

Future.Industry 2024 – online 6. – 7. 3.

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Advanced Engineering | Altair | Future.Industry | Konference | Simulace

FutureIndustry Adv-Eng-2407I letos zve Advan­ced En­gi­nee­ring na vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Fu­tu­re.In­dust­ry po­řá­da­nou Al­tai­rem, kte­rou byste si ne­mě­li ne­chat ujít. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty jsou nej­no­věj­ší po­kro­ky v si­mu­lač­ních tech­no­lo­gi­ích, da­to­vá ana­ly­ti­ka a umělá in­te­li­gen­ce i obor HPC (High­‑Per­for­man­ce Com­pu­ting). Kon­fe­ren­ce je dvou­den­ní s při­způ­so­be­ním pro jed­not­li­vá ča­so­vá pásma. Pro naši lo­ka­li­tu pro­gram za­čí­ná v 10:00 hodin.

Na strán­kách Fu­tu­re.In­dust­ry 2024 na­lez­ne­te de­tail­ní pro­gram kon­fe­ren­ce, té­ma­ta jed­not­li­vých před­ná­šek a výčet řeč­ní­ků. Zazní tren­do­vá té­ma­ta, ja­ký­mi jsou např. udr­ži­tel­nost, od­leh­čo­vá­ní kon­struk­cí, op­ti­ma­li­za­ce a další.

FI2024-program

Již první den kon­fe­ren­ce se mů­že­me těšit na atrak­tiv­ní před­náš­ky vě­no­va­né ak­tu­ál­ním no­vin­kám a prů­mys­lo­vé praxi. Advan­ced En­gi­nee­ring do­po­ru­ču­je:

  • Ústřed­ní té­ma­ta pro­gra­mu pre­zen­to­va­ná Ja­me­sem Sca­pym a Ste­pha­nií Buck­ner (první den)
  • Před­náš­ku Sama Ma­ha­lin­ga­my (druhý den) o no­vin­kách od Al­tai­ru
  • Před­náš­ku Vla­di­mi­ra Ba­la­ba­no­va na téma stro­jo­vé­ho učení, di­gi­ta­li­za­ce a op­ti­ma­li­za­ce z po­hle­du firmy Bo­eing
  • Vy­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti Tesla – zatím bez od­ha­le­ní hlav­ních témat před­náš­ky
  • Pre­zen­ta­ci tech­no­lo­gie GenAI od Ingo Mier­swa z Al­tai­ru.

Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech je účast na kon­fe­ren­ci pro všech­ny zá­jem­ce zdar­ma.

FI2024-rezervace

Více in­for­ma­cí o kon­fe­ren­ci na­lez­ne­te na strán­kách Advanced Engineeringu nebo přímo na strán­kách kon­fe­ren­ce.


Mohlo by vás zajímat: