Google překladač: English Deutsch

Trimble představuje mobilní mapovací systém MX90

Autor článku: Trimble   

Tags: GNSS | Hardware | Inspekce | Mobilní mapovací systém | MX90 | Skenování | Trimble

Trimble-MX90-3-2407Trim­ble ozná­mi­la špič­ko­vý mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX90. Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii Trim­ble GNSS a iner­ci­ál­ní tech­no­lo­gii po­sky­tu­je Trim­ble MX90 v kom­bi­na­ci s te­rén­ním a kan­ce­lář­ským soft­warem Trim­ble kom­plet­ní ře­še­ní mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní od te­ré­nu až po do­kon­če­ní, které umo­ž­ňuje vý­kon­né pra­cov­ní po­stu­py pro sběr, zpra­co­vá­ní a ana­lý­zu dat.

Bohatší data pro rozsáhlé projekty skenování a mobilního mapování

Na vo­zi­dlo nebo vlak při­pev­ně­ný MX90 rych­le po­ři­zu­je velmi po­drob­né la­se­ro­vé skeny a sním­ky – pa­no­ra­ma­tic­ké i ví­ce­ú­h­lo­vé. Tato bo­ha­tá, po­hl­cu­jí­cí data, po­ří­ze­ná při dál­nič­ní rych­los­ti, lze rych­le zpra­co­vat a zís­kat z nich ši­ro­kou škálu smys­lu­pl­ných vý­stu­pů pro de­tek­ci úseků, in­spekč­ní úlohy a další.

Trimble-MX90-2-2407

Po­hl­cu­jí­cí sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním, ko­lo­ro­va­ná mrač­na bodů s vy­so­kou hus­to­tou a přes­ný­mi ba­rev­ný­mi pro­jek­ce­mi a mož­nos­ti kon­t­ro­ly scény umožňují nové pra­cov­ní po­stu­py, na­pří­klad au­to­ma­tic­kou de­tek­ci trh­lin. V měst­ském pro­stře­dí nebo podél že­lez­nič­ních tratí si mů­že­te při­blí­žit a snad­no zob­ra­zit drob­né de­tai­ly na pou­lič­ních znač­kách, že­lez­nič­ních ná­věs­ti­dlech a dal­ších ob­jek­tech nebo prv­cích ve stavu, v jakém se na­chá­ze­jí. Na ote­vře­ných pro­stran­stvích a ve vel­kých měs­tech může sys­tém za­chy­tit více de­tai­lů na vzdá­le­ných ob­jek­tech, jako jsou elek­tric­ké nebo vlák­no­vé slou­py.

Nejdůležitější informace o Trimble MX90

  • Po­hl­cu­jí­cí 360stupňové pa­no­ra­ma­tic­ké a cí­le­né ka­me­ry pro sní­má­ní de­tai­lů ve vy­so­kém roz­li­še­ní, jako jsou malé nebo vzdá­le­né sil­nič­ní a že­lez­nič­ní znač­ky, te­le­ko­mu­ni­kač­ní věže nebo praskli­ny a díry na sil­ni­cích.
  • Ba­rev­ná mrač­na bodů s vy­so­kou hus­to­tou a bo­ha­tý­mi a přes­ný­mi ba­rev­ný­mi pro­jek­ce­mi díky sběru vět­ší­ho počtu pi­xe­lů. Velmi hustá mrač­na bodů spolu se sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním (pa­no­ra­ma­tic­ký­mi a ro­vin­ný­mi) a přes­ný­mi tra­jek­to­ri­e­mi po­sky­tu­jí zá­klad pro ši­ro­kou škálu vý­stu­pů, jako jsou zá­bě­ry ulic, de­tai­ly sil­nič­ních a že­lez­nič­ních pro­střed­ků, výš­ko­vé mo­de­ly, ob­je­mo­vé vý­po­čty, 3D mo­de­ly měst a prů­zkumy stavu budov.
  • Špič­ko­vá IMU v kom­bi­na­ci s tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní dat IN­‑Fusi­on+ pro do­sa­že­ní vy­so­ce kva­lit­ních dat v ná­roč­ných pro­stře­dích GNSS.
  • Spo­leh­li­vé kan­ce­lář­ské soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro pod­po­ru mnoha pří­pa­dů po­u­ži­tí a apli­ka­cí, jako jsou pra­cov­ní po­stu­py sil­nič­ní in­spek­ce a in­te­gra­ce do clou­do­vých apli­ka­cí pro efek­tiv­ní sdí­le­ní dat.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět o mo­bil­ním ma­po­va­cím sys­té­mu Trim­ble MX90 více, na­vštiv­te geospatial.trimble.com/mx90.

 


Mohlo by vás zajímat: