Google překladač: English Deutsch

Integrace Ideate Automation s Autodesk Construction Cloudem

Autor článku: Ideate Software   

Tags: Autodesk | Automation | Cloud Connector | Construction Cloud | Ideate Software

ideate cloud connector-2411Ide­a­te Soft­ware, part­ner Au­to­de­s­ku v ob­las­ti AEC a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozna­mu­je, že Ide­a­te Au­to­mati­on je nyní in­te­gro­vá­na s Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­dem, port­fo­li­em soft­wa­ru a slu­žeb, které kom­bi­nu­je po­kro­či­lé tech­no­lo­gie, síť sta­vi­te­lů a pre­dik­tiv­ní po­znatky pro sta­veb­ní týmy. Díky no­vé­mu bez­plat­né­mu ko­nek­to­ru Ide­a­te Cloud Con­nec­tor se nyní mohou pro­jek­to­vé týmy bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s mo­de­ly Revit spra­vo­va­ný­mi v apli­ka­cích Au­to­de­sk Build, Au­to­de­sk Docs nebo BIM 360.

Tal je umožňeno vý­kon­ným skrip­to­va­cím funk­cím Ide­a­te Au­to­mati­on spouš­tět ča­so­vě ná­roč­né BIM úlohy na po­za­dí. Mezi pří­kla­dy úloh, které lze v Ide­a­te Au­to­mati­on spus­tit ručně nebo na­plá­no­vat je­jich pra­vi­del­né spouš­tě­ní, patří např:

  • Ote­ví­rá­ní vel­kých soft­wa­ro­vých Revit sou­bo­rů
  • Spuš­tě­ní pro­ce­su „au­di­tu a kom­pak­tu“ Re­vi­tu
  • Ex­port dat z Re­vi­tu do for­má­tů PDF, DWG, NWC a IFC
  • Pu­b­li­ko­vá­ní sou­bo­rů do Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­du

Stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci Ide­a­te Au­to­mati­on, kteří do­kon­či­li in­te­gra­ci BIM 360/ACC, ne­mu­sí pod­ni­kat žádné kroky. Novou apli­ka­ci Ide­a­te Cloud Con­nec­tor by měli po­u­ží­vat pouze ti, kteří ještě ne­do­kon­či­li (dříve) ma­nu­ál­ní pro­ces in­te­gra­ce.

Kromě toho, že se Ide­a­te Au­to­mati­on in­te­gru­je s Au­to­de­sk Con­structi­on Clou­dem, jsou všech­ny doplňky Ide­a­te Soft­ware Revit (Ide­a­te Ex­plo­rer, Ide­a­te BIMLink, Ide­a­te Stic­ky, Ide­a­te­Ap­ps a Ide­a­te Sty­le­Ma­nager) na­vr­že­ny tak, aby byly pokud možno in­te­gro­vá­ny s Au­to­de­sk Desktop Con­nec­to­rem a po­sky­to­va­ly co nej­lep­ší pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci mezi mo­de­ly ACC Revit a další do­ku­men­ta­cí mimo Revit.

Další in­for­ma­ce o pro­duk­tech Ide­a­te Soft­ware na­jde­te na www.ideatesoftware.com.

 


Mohlo by vás zajímat: