Google překladač: English Deutsch

Postupující revoluce ve fotopolymerním 3D tisku

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Figure 4 | Fotopolymery | Webinar

3D Systems webinar-2413Tech­no­lo­gie Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­je prů­mys­lo­vé stan­dar­dy pro vý­rob­ní plas­to­vé ma­te­ri­á­ly a po­sou­vá adi­tiv­ní vý­ro­bu z pro­to­ty­po­vá­ní do vý­ro­by. Díky dra­ma­tic­ké­mu zlep­še­ní rych­los­ti tisku, kva­li­ty tisku a pro­voz­ních ná­kla­dů jsou ma­te­ri­á­ly po­sled­ním dílem rov­ni­ce. To za­hr­nu­je kom­plex­ní tes­to­vá­ní ma­te­ri­á­lů Fi­gu­re 4 podle norem ASTM i ISO.

Na tomto webi­ná­ři se při­po­jí­te k od­bor­ní­ko­vi na apli­ka­ce a tis­ko­vé pro­ce­sy 3D Sys­tems Mar­ty­mu John­so­no­vi, který vám vy­svět­lí prů­lo­mo­vé ob­je­vy v adi­tiv­ní vý­ro­bě, ar­chi­tek­tu­ře stro­jů a ma­te­ri­á­lo­vých vě­dách, které se spo­ji­ly a umož­ni­ly rych­lou a pří­mou cestu k vý­ro­bě.

Po­cho­pí­te, jak hod­no­tit ma­te­ri­á­ly AM pro vý­ro­bu a kva­li­fi­ka­ci a tes­to­vá­ní podle norem ASTM a ISO, které jsou dů­le­ži­té pro vlast­nos­ti, jako je dlou­ho­do­bá sta­bi­li­ta v pro­stře­dí, to­le­ran­ce izot­rop­ních me­cha­nic­kých vlast­nos­tí, kom­pa­ti­bi­li­ta s au­to­mo­bi­lo­vý­mi ka­pa­li­na­mi a che­mic­ký­mi či­ni­dly, elek­tric­ké údaje (die­lek­tric­ká pev­nost, die­lek­tric­ká kon­stan­ta, roz­pty­lo­vý fak­tor a ob­je­mo­vý odpor a další).

Klíčová témata:

  • Vý­rob­ní vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu
  • Jak může 3D tisk roz­ší­řit kon­venč­ní vý­rob­ní prů­my­sl
  • Ver­ti­kál­ní sto­ho­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou pro nízký objem a vy­so­kou hod­no­tu

3S Systems-watch now

 


Mohlo by vás zajímat: