Google překladač: English Deutsch

SXblue GLOBE – řešení pro GIS a terénní průzkumy

Autor článku: Redakce   

Tags: Geneq Inc | GIS | GNSS | Hardware | Ino­va­ce | SXblue GLOBE | Ur­čo­vá­ní po­lo­hy

SXblue Globe-2414Geneq Inc před­sta­vu­je SXblue GLOBE, vr­chol ino­va­ce v ob­las­ti tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy po­mo­cí GNSS a GIS. SXblue GLOBE je na­vr­žen tak, aby vy­ni­kal i v těch nej­ná­roč­něj­ších pol­ních pod­mín­kách, a na­sta­vu­je tak nový stan­dard vý­ko­nu, efek­ti­vi­ty a spo­leh­li­vos­ti. SXblue GLOBE s pů­so­bi­vou řadou funk­cí je dů­ka­zem od­hod­lá­ní Geneq Inc po­sou­vat hra­ni­ce tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku.

SXblue GLOBE je vy­ba­ven 448­ka­ná­lo­vým GNSS při­jí­ma­čem a za­jiš­ťu­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nost a in­te­gri­tu ur­čo­vá­ní po­lo­hy i v těch nej­ná­roč­něj­ších pro­stře­dích.

Jed­nou z před­nos­tí sys­té­mu GLOBE jsou špič­ko­vé tech­no­lo­gie pro zmír­ně­ní ví­ce­cest­né­ho sig­ná­lu, které sni­žu­jí účin­ky od­ra­zu sig­ná­lu a za­jiš­ťu­jí in­te­gri­tu po­lo­ho­vých slu­žeb i v ná­roč­ných pro­stře­dích. SXblue GLOBE navíc ob­sa­hu­je vy­spě­lý sys­tém proti ru­še­ní a mo­ni­to­ro­vá­ní ru­še­ní, který chrá­ní před ru­še­ním a za­jiš­ťu­je ne­pře­ru­šo­va­ný pro­voz v ja­kém­ko­li scé­ná­ři.

SXblue GLOBE navíc vy­u­ží­vá glo­bál­ní nebo lo­kál­ní po­kry­tí ko­rekč­ní­mi služ­ba­mi SBAS, RTK s frek­ven­cí ak­tu­a­li­za­ce až 100 Hz, což uži­va­te­lům po­sky­tu­je zvý­še­nou přes­nost a spo­leh­li­vost při je­jich po­lo­ho­vých čin­nos­tech. Další ino­va­cí funk­ce GLOBE je jeho Wi-Fi při­po­je­ní, které umo­ž­ňuje snad­nou kon­fi­gu­ra­ci jeho pa­ra­me­t­rů pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní.

Stej­ně jako jeho před­chůd­ce Pla­ti­num má SXblue GLOBE vy­lep­še­nou ba­te­rii vy­mě­ni­tel­nou v te­ré­nu a je kom­pa­ti­bil­ní se všemi mo­bil­ní­mi apli­ka­ce­mi a soft­warem pro sběr dat, které se ob­vykle po­u­ží­va­jí při GIS čin­nos­tech a prů­zku­mu v te­ré­nu.


Mohlo by vás zajímat: