Google překladač: English Deutsch

EuroBLECH 2024: The Power of Productivity

Autor článku: EuroBLECH PR   

Tags: CAD | CAM | CIM | CNC | EuroBLECH | Hannover | Veletrhy | Zpracování plechu

EuroBLECH 2024Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, bude je­di­neč­nou pří­le­ži­tos­tí shléd­nout nej­vět­ší sbír­ku tech­no­lo­gií pro zpra­co­vá­ní ple­chu na jed­nom místě. Šest mě­sí­ců před za­há­je­ním ve­letr­hu je již re­zer­vo­vá­no více než 90 % do­stup­né plo­chy pro stán­ky.

Le­toš­ní no­vin­kou jsou pro­hlíd­ky s prů­vod­cem, které před­sta­vu­jí špič­ko­vá ře­še­ní pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a efek­ti­vi­ty.

Brány 27. me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu Euro­BLECH se ote­vřou ve dnech 22. až 25. října 2024 na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Jde o nej­vět­ší svě­to­vý ve­letrh pro zpra­co­vá­ní ple­chu, který po­krý­vá celý do­da­va­tel­ský ře­tě­zec v 15 růz­ných tech­no­lo­gic­kých od­vět­vích. Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na pů­so­bi­vé množ­ství ži­vých uká­zek a svě­to­vých pre­mi­ér, které jim umož­ní pro­zkou­mat, po­sou­dit a pro­dis­ku­to­vat vý­ho­dy a pří­no­sy kon­krét­ních tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní pro je­jich vlast­ní vý­rob­ní pro­ces.
Euro­BLECH 2024 ob­sa­dí haly 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 a 27 na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti, které je nej­vět­ším vý­sta­viš­těm na světě. Zájem o plo­chu stán­ků byl ob­rov­ský, zejmé­na ze stra­ny me­zi­ná­rod­ních vy­sta­vo­va­te­lů – více než 60 % vy­sta­vo­va­te­lů je při­hlá­še­no ze zemí mimo Ně­mec­ko. Pře­hlíd­ka tak od­rá­ží ce­lo­svě­to­vý vý­znam od­vět­ví zpra­co­vá­ní ple­chu v širší eko­no­mi­ce. Mezi hlav­ní vy­sta­vo­va­tel­ské země patří kromě Ně­mec­ka také Itá­lie, Tu­rec­ko, Čína, Špa­něl­sko, Ni­zo­zem­sko, Švý­car­sko, Tchaj-wan, Bel­gie, Ra­kous­ko, Fran­cie a USA.

Živě na výstavní ploše: Chytré stroje, nástroje a řešení IT

Euro­BLECH na­bí­zí mnoho pří­le­ži­tos­tí sle­do­vat no­vá­tor­ská stroj­ní za­ří­ze­ní v akci. Je třeba po­zna­me­nat, že více než čtvr­ti­na ná­vštěv­ní­ků ve­letr­hu Euro­BLECH ne­na­vště­vu­je žádné jiné ve­letrhy – mají pocit, že tento ve­letrh již nyní na­bí­zí nej­lep­ší pří­stup k nej­šir­ší­mu spek­tru tech­no­lo­gic­kých do­da­va­te­lů s ex­po­ná­ty po­krý­va­jí­cí­mi prak­tic­ky vše, co sou­vi­sí se zpra­co­vá­ním plechů, tru­bek, pro­fi­lů, plas­to­vých hyb­ri­dů a dal­ších sou­vi­se­jí­cích apli­ka­cí.
K vi­dě­ní jsou li­so­va­cí stro­je, dě­ro­va­cí stro­je CNC, ohraňovací lisy a další stro­je i ná­stro­je pro ře­zá­ní, dě­ro­vá­ní a tvá­ře­ní; spo­jo­vá­ní; sva­řo­vá­ní a upevňování; po­vr­cho­vá úpra­va a do­kon­čo­vá­ní; ří­ze­ní pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty; stroj­ní prvky a kom­po­nen­ty; sys­témy CAD/CAM/CIM; vy­ba­ve­ní skla­dů a to­vá­ren; recyk­la­ce ma­te­ri­á­lu a mnoho dal­ší­ho.

Novinka v roce 2024: Prohlídky s průvodcem

Po­pr­vé si ná­vštěv­ní­ci budou moci re­zer­vo­vat pro­hlíd­ky s peč­li­vým vý­kla­dem prů­vod­ce. Motto le­toš­ní­ho roč­ní­ku ve­letr­hu Euro­BLECH „The Power of Pro­ducti­vi­ty“ se od­rá­ží i v tom, že se or­ga­ni­zo­va­né ná­vštěv­nic­ké zá­žit­ky za­mě­řu­jí na tech­no­lo­gie zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu. Všech­ny za­stáv­ky mají 10­mi­nu­to­vou pre­zen­ta­ci ná­sle­do­va­nou krát­kou re­la­cí otá­zek a od­po­vě­dí. Na výběr jsou dvě va­ri­an­ty pro­hlíd­ky:

  • Pro­hlíd­ka 1 „Prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT)“ za­hr­nu­je klí­čo­vá té­ma­ta, jako jsou velká data, vzdá­le­ná ana­lý­za, pre­dik­tiv­ní údrž­ba, sle­do­vá­ní vý­ro­by a sle­do­va­tel­nost dílů. Účast­ní­ci se se­zná­mí s růz­ný­mi vý­rob­ky, ná­stro­ji a soft­warem, které jim po­mo­hou plá­no­vat, op­ti­ma­li­zo­vat a sle­do­vat vý­ro­bu s cílem zvý­šit cel­ko­vou pro­duk­ti­vi­tu, efek­ti­vi­tu a udr­ži­tel­nost.
  • Pro­hlíd­ka 2 „Au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­ka pro efek­tiv­ní vý­ro­bu“ uka­zu­je, jak mohou in­te­gro­va­né, pří­dav­né či sa­mo­stat­né au­to­ma­ti­zač­ní a ro­bo­tic­ké sys­témy ze­fek­tiv­nit vý­rob­ní ope­ra­ce pro větší udr­ži­tel­nost a pro­duk­ti­vi­tu, a to i u ma­lých sérií. Roz­sah sys­té­mů je od ma­ni­pu­lač­ních, tří­di­cích, do­prav­ní­ko­vých, skla­do­va­cích a sto­ho­va­cích sys­té­mů až po ro­bo­ty, ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty a au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR).

Další in­for­ma­ce o re­zer­va­ci pro­hlí­dek s prů­vod­cem budou zve­řej­ně­ny na webo­vých strán­kách ve­letr­hu Euro­BLECH blíže k vý­sta­vě.

Fórum přednášejících EuroBLECH 2024 pro cenné poznatky

Kromě ino­va­cí a čet­ných ži­vých před­vá­dě­cích akcí na vý­stav­ních stán­cích mohou účast­ní­ci vy­u­ží­vat velmi ob­lí­be­né Fórum před­ná­še­jí­cích Euro­BLECH 2024, dva vy­hra­ze­né pre­zen­tač­ní sály pro před­náš­ky od­bor­ní­ků a pa­ne­lo­vé dis­ku­se. Re­la­ce pro­bí­ha­jí ve všech čtyřech vý­stav­ních dnech a na­bí­ze­jí vzru­šu­jí­cí klí­čo­vé in­for­ma­ce o nej­no­věj­ších pro­jek­tech a vý­vo­ji pro­duk­tů, stej­ně jako cenné pří­le­ži­tos­ti k na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a smys­lu­pl­né vý­mě­ně zku­še­nos­tí mezi ko­le­gy. Pro­gram před­ná­še­jí­cích bude zve­řej­něn blíže k vý­sta­vě.

Ocenění v oboru EuroBLECH 2024 za technickou dokonalost

Pres­tiž­ní Oce­ně­ní v oboru Euro­BLECH se vra­ce­jí na Euro­BLECH 2024. Oce­ně­ny budou nej­ví­ce no­vá­tor­ské vý­rob­ky, ře­še­ní a di­gi­ta­li­zač­ní kon­cep­ty v růz­ných ka­te­go­ri­ích. Všech­ny ví­tě­ze vy­be­rou od­bor­ní­ci z da­né­ho oboru pro­střed­nic­tvím on-line hla­so­vá­ní, které začne na pod­zim 2024, a ceny budou pře­dá­ny na ve­letr­hu. Další po­drob­nos­ti budou zve­řej­ně­ny před za­há­je­ním vý­sta­vy.

Rezervace stánků na poslední chvíli

Více než 90 % do­stup­né­ho místa pro stán­ky je již re­zer­vo­vá­no. Do­po­ru­ču­je­me pod­ni­kům, které letos hod­la­jí před­sta­vit svoje vý­rob­ky, aby ihned kon­tak­to­va­ly tým vý­sta­vy. Všech­ny dů­le­ži­té in­for­ma­ce pro vy­sta­vo­va­te­le na­jde­te na webo­vých strán­kách vý­sta­vy. Mezi do­stup­né va­ri­an­ty stán­ku patří myEuro­BLECH Easy Pac­kage s na­bíd­kou mo­du­lár­ní­ho stán­ku (shell sche­me) a velmi vý­hod­ný First Time Exhi­bi­tor Pac­kage, který za­hr­nu­je ře­še­ní na klíč a mar­ke­tingo­vý ba­lí­ček za velmi vý­hod­nou cenu.


Mohlo by vás zajímat: