Google překladač: English Deutsch

Přihlaste se na Konferenci GIS Esri v ČR 2024

Autor článku: Redakce   

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Kongresové centrum Praha

Konference GIS Esri v CR 2024-2418Ar­c­da­ta Praha spus­ti­la 2. květ­na při­hla­šo­vá­ní na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR, která se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024 v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Nyní se tedy mů­že­te začít při­hla­šo­vat na nej­vět­ší české se­tká­ní ge­o­in­for­ma­ti­ků, kde ne­bu­dou chy­bět in­spi­ra­tiv­ní řeč­ní­ci, pod­nět­né uži­va­tel­ské před­náš­ky, worksho­py plné tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek, ani bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram.

Staňte se sou­čás­tí kon­fe­ren­ce

Máte za­jí­ma­vý pro­jekt? Po­děl­te se o své zku­še­nos­ti a in­spi­ruj­te ostat­ní. Svou práci mů­že­te pre­zen­to­vat ve formě před­náš­ky, po­ste­ru, webo­vé apli­ka­ce nebo mapy s pří­bě­hem. Více in­for­ma­cí o mož­nos­tech pre­zen­ta­ce, stej­ně jako při­hláš­ku, na­jde­te na strán­kách kon­fe­ren­ce. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o akci na­lez­ne­te také na Fa­ce­boo­ku.

Na se­tká­ní se těší or­ga­ni­zač­ní tým Ar­c­da­ta Praha.

Arcdata-prihlaska na konferenci

 


Mohlo by vás zajímat: