SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Plošný modelář v T-Flex CAD

Tags: 3D CAD | Plochy | Software

Plošný modelář je v T-Flex CADu stejně jako v jiných CAD systémech vybaven řadou funkcí, které lze využít pro tvorbu objemových i plošných těles. V základu je potřebné si uvědomit, že plocha jako taková má „0“ tloušťku. Tuto plochu můžeme použít pro odřezání objemového tělesa. U ploch můžeme pouze kontrolovat, zda je rovinná, konkávní, konvexní či jinak plošně deformovaná. Pro tento způsob kontroly můžeme v T-flexu použít nabídku Nástroje – geometrická analýza – křivost povrchu, případně tangentního napojení i hladkost povrchu.

Výhoda tvorby ploch v T-flexu

Výhodou je, že nemusíme v prvopočátku, kdy zahajujeme tvorbu skicování profilu, přemýšlet, zda budeme tvořit model objemový, nebo plošný. Teprve když se dostaneme ze skicáře zpět do okna tvorby modelu a vybereme požadovanou skicu, jsou nám nabídnuty dvě možnosti: objem nebo plocha. V případě uzavřené skici musíme sami vybrat nabídku Tenkostěnného prvku. V případě neuzavřené skici je nabídka Tenkostěnného prvku vybrána automaticky.
Vytvoření plošného modelu z uzavřené skici, kdy jsme si museli sami tvorbu tenkostěnného prvku vybrat sami.
Vytvoření plošného modelu z neuzavřené skici, zde máme zvýrazněnu nabídku, kdy můžeme použít funkci vytvoření tenkostěnného profilu, se zadáním tvorby směru, tloušťky nebo tvorbou dna či víka. Stejný postup můžeme použít i při tvorbě rotačních plošných těles, výhodou skic vytvořených v T-flexu je jejich neomezené použití při tvorbě dalšího modelu – těla. Při tvorbě plochy jsme schopni si ji hned pojmenovat, či rozlišit barevně, tak abychom se lépe orientovali v tvorbě modelu.
Vytvořený plošný lze převést do objemového a naopak.

Tento postup lze aplikovat i na další tvorbu, jako je tažení podle křivky – využíváme nejčastěji při tvorbě dělící roviny. Případně můžeme využít parametrického tažení s pomocí předem definovaných proměnných. Tyto tvorby lze úspěšně kombinovat mezi objemem a plochou. Můžeme mít vytvořen objemový model a pomocí ploch lze tyto modely „odřezávat“. Tento způsob lze úspěšně aplikovat i na dělení modelu a tvorbu tvarových dutin.

Kontrola rovinnosti povrchu rovinné plochy
Kontrola zvlněné plochy
 Kontrola rovinnosti povrchu rovinné plochy  Kontrola zvlněné plochy

Kombinovaná tvorba ploch

Základní tvorbu složitých ploch lze rozdělit do dvou základních skupin. Rovinné a jednoduché plochy, plochy vytvářené pomocí křivek (blend prvky).
Pro rovinné plochy je možné použít vestavěnou funkci z nabídky Operace čela – Přišij plochu. Tato funkce v sobě skrývá několik možností, jako je kopírování ploch, převedení plošného modelu do objemu a vyplnění naskicovaného profilu – podmínkou je uzavřený profil na pracovní rovině.

Jednou z výhodných funkcí v T-flexu je i Odstranění čela. Pomocí této funkce jsme schopni jedním kliknutím udělat z objemového modelu udělat model plošný. Tato nabídka má opět několik podfunkcí, kdy můžeme nahradit odstraněné čelo.

Funkce Odděl čela je velmi výhodná funkce, kdy jsme schopni rozdělit objemový model na několik plošných částí a ty dále využít při tvorbě dalších modelů.
Vybráním čel dojde k rozdělení objemového modelu na plošný model s tím, že všechny vybrané plochy zůstanou zachovány, což je oproti Odstranění čela nesporná výhoda.

Funkce Nahraď čelo je specifická tím, že po vybrání nahrazovaného čela automaticky vytáhne profily sousedních ploch a spojí je do uzavřeného profilu.

Dalšími specifickými funkcemi je Změn čelo, posuň čelo. Obě tyto funkce vycházejí z předpokladu, že jsme schopni měnit velikost a tvar prvků, aniž bychom se vraceli zpět do referenčních skicovaných profilů.

Standardní funkcí každého CAD systému je i protažení referenční plochy. V T-flexu je tato možnost rozšířena v několika nabídkách. Lze zde určovat, zda vytažená část plochy bude pokračovat z referenční plochy, či zda bude přímá. Definujeme velikost vytažené plochy. Specifikem je, že se můžeme i rozhodnout, zda chceme mít zachovanou zdrojovou plochu, nebo ji necháme „pohltit“ vytahovaným prvkem.

Vyplnění otvoru je velmi příjemná pomůcka, kdy nemusíme vytvářet profil pro uzavření plošného modelu. Na nás pouze záleží, zda se rozhodneme pro ostré, či oblé napojení na sousední plochy. Podmínkou je pouze uzavření profilu a sousedních ploch.

Uzavření profilu víkem
 
Uzavření profilu víkem
 
Oblé napojení

Oblé napojení

Ostré napojení

Spojování ploch

Pro tento požadavek použijeme funkci Booleovských operací jako pro odřezávání objemových těles.
Jen se zde musíme opět v hlavní nabídce přepnout do plošných těles, postup je pak nadále stejný, s tím, že můžeme využít možnosti prodloužení hran cílových i referenčních ploch. Případně můžeme kombinovat ořezání tělesa plochou s požadavkem na zachování zdrojové plochy pro další potřebu. Stejný postup můžeme použít i v příkazu Odděl řezem.

Plochy lze stejně dobře jako tělesa kopírovat, zrcadlit, vytvářet pole stejných prvků. Standard, jako je offset ploch, vytváření skořepinových těles, je v T-flexu perfektně upraven a není problém se zde rychle zorientovat a využívat plně všech možností, co program nabízí.

Složitější prvky, jako je tvorba blend ploch pomocí křivek, jsou na samostatnou kapitolu a vyžadují již velmi dobré znalosti programu, tvorby křivek a plošného modelování. Pro názornost přikládám složitější model dna PET lahve, mohu sám za sebe prohlásit, že ač T-flex pochází z dílny ruských vývojářů, je plně konkurenceschopný k daleko silnějším CAD systémům.
Pro zájemce je tento model včetně modelového stromu k prozkoumání a vyzkoušení, jak tento plošný model udělat.

 


Autor je specialistou na konstrukce a modelování forem v konstrukční a vývojové kanceláři SoliCAD.
jan.synecky@solicad.com , www.solicad.com
 

Mohlo by vás zajímat: