SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Jak Projekt V8 pro Telefónica O2 ovlivnil proces sběru dat

Tags: Data | GIS | HSI | Telefónica

hsi-01Spolupráce společností HSI a Telefónica O2 Czech Republic (dále jen TO2) začala již v roce 1995, když HSI vytvořila grafické nadstavby nad registrem přenosové sítě, tehdy ještě evidované v databázi ORACLE verze 6. Spolupráce v této oblasti však pokračuje dodnes. V okamžiku privatizace tehdejšího státního podniku SPT Telecom se nový vlastník zavázal urychleně dovytvořit svou pevnou síť. Mnozí si jistě vzpomenou na hesla typu „telefon do každé dědiny".

Tento stavební boom, kdy přípojky vznikaly jen na základě žádostí, ukázal slabiny současného vedení dokumentace. Ta byla roztříštěná, neexistovala žádná komplexní pevná pravidla a každá oblast provozní technické dokumentace se řídila vlastními předpisy. A tak se v TO2 zrodila další oblast spolupráce s HSI.

V té době měla společnost HSI na trhu komerční systém MacroGEO, nadstavbu nad systémem Bentley MicroStation ve verzi 95. Tento systém byl určen zejména pro geodety, ale hlavně obsahoval jednu základní vlastnost: pracoval s pevně daným datovým modelem a uživatele nutil, aby tento datový model dodržoval, a data pořízená na dvou pracovištích s jedním datovým modelem byla obsahově totožná. Právě tato vlastnost byla základem produktu MacroTEL, který vznikl později. Z názvu je již patrné, že se jednalo o odnož, která blíže reflektovala požadavky telefonního operátora. Během vývoje tohoto produktu vznikla zcela nová směrnice pro sběr polohopisných dat o telekomunikační síti. Nesla název TSM 2022 a právě ona určila podobu datového modelu, který reflektovala aplikace MacroTEL. Že tento systémový přístup k vedení dokumentace byl krok správným směrem, dokazuje vývoj i v dalších společnostech, zejména u správců sítí, kteří se posléze vydali podobným směrem a tato směrnice sloužila jako základ i pro jejich předpisy. Následně pak vznikla i celá řada komerčních softwarových produktů třetích stran, které tuto směrnici zabudovaly do svých geodeticky orientovaných produktů. Většina z nich byla řešena formou nadstavby nad systémem MicroStation.

Směrnice TSM 2022 definovala 9 kategorií výkresů. Každá kategorie měla pevnou strukturu grafických prvků reprezentujících reálné objekty. Pro rozlišení jednotlivých prvků byly využívány jen grafické atributy (vrstva, barva a styl čáry, jméno buňky ad.). Celkový počet všech variant se blížil ke třem tisícům.

MacroTEL obsahoval celou řadu kontrolních nástrojů, které prověřily kvalitu a úplnost předtím, než byla data přijata od dodavatelů. Ti si mohli data zkontrolovat „doma" nadstavbou TesTEL. Ta obsahovala stejné kontrolní nástroje a dodavatel tak měl možnost ověřit výsledek své práce předtím, než svoje data odevzdal. Celé toto softwarové zázemí spolu se směrnicí TSM 2022 zajistilo konzistenci grafických polohopisných dat v rámci celé České republiky.

V roce 2002 byl v prostředí tehdejšího Českého Telecomu nasazen systém MacroTEL CSD (CSD – centrální správa dat). Tímto počinem se z lokálních systémů MacroTEL stali klienti systému CSD, kde byly veškeré dokumenty včetně DGN souborů uloženy na datových serverech a pojem bezešvá mapa dostal ihned jiný rozměr.

Systém CSD řešil přístupová práva, historii dokumentů, víceuživatelský přístup. Komunikace s dodavateli probíhala stejným způsobem. Uživatel na straně Telecomu pro zájmové území stáhl z CSD dotčené DGN soubory a ty předal jako podklad dodavateli. Ten zpracoval svoji stavbu a linkou přes kontrolní nástroje v TesTELu předal tato data zpět pro zapracování v prostředí jednotného datového skladu CSD. Až do roku 2010, kdy optimalizace nákladů vyvolala potřebu ještě větší efektivity správy technické dokumentace, byly provedeny stovky přejímek ročně. V roce 2010 se začal připravovat systém nový, postavený na platformě Bentley PowerMap V8i a technologii XFM a SDO.

Technické řešení XFM

Systém MacroTEL V8 (původně pracovní název zůstal) má oproti verzi stávající několik podstatných změn:

  • MicroStation V7 byl nahrazen levnějším klientem Bentley PowerMap V8i.
  • Veškerá grafická data původně zpracovávaná v DGN souborech jsou uložena v relační databázi ORACLE v otevřeném formátu SDO.
  • Data jsou plně bezešvá a uživatel pracuje jen s daty na území, které jej zajímá.
  • Každý grafický prvek již není pouhou geometrií, ale nese si svoje negrafické informace.
  • Tyto negrafické informace jsou na straně klienta ukládány v XML formátu jakožto součást XFM technologie Bentley.
  • Každý prvek zná svou historii, ví, kdo jej naposled měnil a jak vypadal před týdnem.
  • Vznikl zcela nový datový model využívající technologii XFM.
  • Vznikla zcela nová směrnice, která již nepopisuje jednotlivé grafické prvky, ale jednoduše stanovuje, že data jsou tvořena podle datového modelu XFM (jinými slovy, datový model XFM definuje obsah díla).
  • Byla vyhotovena linka externího zpracování dat bez složitého zapracování na straně správce sítě.
  • Smluvní zhotovitelé spolu s datovým modelem XFM dostali i nástroj pro tvorbu dat.

Proč taková změna? Když pomineme technologické důvody, jako zastaralost softwarového vybavení, pak jedním z hlavních motivů této změny byly organizační a finanční aspekty transformace společnosti novým vlastníkem Telefónica O2. Několik let byla viditelná snaha o zeštíhlení a zefektivnění celé společnosti, tato snaha však nic neubrala na požadavku na kvalitu dat, spíše naopak. Z mapových podkladů se staly grafické hladiny nesoucí si své informace a chovající se dle svých vlastností. Z toho jsou patrné přínosy nové koncepce. Pracovníci technické dokumentace získávají více prostoru na čištění stávajících dat a zejména pak na tvorbu dat nových, jako jsou například schémata místní sítě či evidence trubek. Ale co víc? Stejné principy platí i u zhotovitelů.

Technologický posun v oblasti sběru dat, které toto řešení představuje, byl oceněn i firmou Bentley Systems, která projektu udělila cenu Be Inspired Awards v roce 2010.

MacroTEL Lite

Jaký je ideální zhotovitel? Ten, který nás zásobuje desítkami megabytů dat, které někdo musí vzít, zkontrolovat a zapracovat? „Nejlepší by bylo, aby si sedl u nás k našemu systému a změny udělal rovnou tam," mínil zástupce z TO2. Tyto a podobné otázky a témata padaly při přípravě nového systému. Jak tedy udělat externí zpracování dat co nejefektivněji? Napadla vás jednoduchá odpověď: Když nemůže dodavatel přijít k našemu systému, přineseme systém k němu. Ano, i když to zní trošku nadneseně, systém MacroTEL Lite se tomuto cíli blíží. Jak to tedy celé funguje?

Pracovník technické dokumentace vyhledá zájmové území a vyexportuje data ve formátu DGN V8 XFM. Dodavatel tak dostává jeden DGN soubor se situací v době exportu. V tomto souboru provádí změny podobnými nástroji jako pracovník TO2. Modifikuje stávající prvky, vytváří nové, doplňuje negrafické informace (číselníky jsou součástí datového modelu), kreslí schémata včetně konektivních relací, umisťuje dynamické anotace.

Součástí systému MacroTEL Lite je datový model XFM, identický s datovým modelem TO2. V exportovaném souboru jsou jak grafické, tak negrafické informace. Tyto nejsou nikterak provázány, ale tvoří jeden nedílný prvek. Smazání geometrie prvku smaže i negrafickou část a naopak. Odpadá tak ztráta konzistence, kterou známe z architektur informačních systémů, kdy jsou databázové a grafické části odděleny.

Stejný modifikovaný soubor se pak vrací zpět do TO2. Výkres si nese informaci o všech změnách, které dodavatel udělal, a pracovník technické dokumentace pomocí importního nástroje pouze vyřeší kolize a změny potvrdí k zapracování, stejně jako by je udělal on sám. A protože datový model zajišťuje, aby některé chyby vůbec nevznikly, odpadá celá řada kontrol a celý proces přejímky je tak rychlejší a efektivnější.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic má evidentní snahu, aby data od zhotovitelů byla kvalitní. Dobře si uvědomuje, že kvalitní grafická data jsou předpokladem pro využití v dalších systémech, které jsou na kvalitě dat přímo závislé. Jedním z příkladů je automatizace procesu vyjadřování o existenci jejich sítí. I proto se konal 31. března 2011 již třetí workshop s dodavateli, který pořádá firma HSI ve spolupráci s TO2. Zkušenosti a připomínky dodavatelů jsou cennými informacemi.

Pro zhotovitele dat není nástroj MacroTEL Lite jedinou cestou, jak pořizovat data pro společnost Telefónica O2 Czech Republic. Firma HSI nabízí v rámci svého komerčního produktu ProGEO modul TO2XFM, který vedle funkčnosti MacroTEL Lite nabízí i načtení seznamu souřadnic, funkce pro práci s body, tiskové výstupy, kompletní kontrolní funkce, které jsou používány při přejímce, a řadu dalších podpůrných funkcí. Další volbou pro uživatele MacroTEL Lite jsou kontrolní nástroje v rámci produktu HSI Tools. Majitelé těchto komerčních softwarů je mohou využívat i pro jiné zakázky, například pro ČEZ, E.ON, PRE a další.

hsi-02Přebírání ocenění Be Inspired Awards 2010 za Projekt V8 (uprostřed zástupce HSI Ing. David Kaufman
a vedle něho Michal Hamouz z Telefónica O2 Czech Republic)


Mohlo by vás zajímat: