Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Účinný tandem pro GIS měst a obcí – G-VIEW a VKM

Tags: G-View | GIS | prohlížeče | VKM

gview-01Stalo se již téměř samozřejmostí, že městské i obecní úřady pracují s geografickými informačními systémy, které podporují jejich možnosti rozhodování a plánování. Obvyklou náplní GIS bývá katastrální mapa s vazbami na popisná data katastru nemovitostí, dále pak digitální mapa technických sítí a dnes již obligátní ortofotomapa. Na městských úřadech takto strukturovaný GIS používají pracovníci stavebních odborů, majetkových odborů, ale rovněž odborů životního prostředí, kde náplní geografického informačního systému může být navíc přehled veřejné zeleně nebo sběrných míst tříděného odpadu.

Některé složky GIS obcí podléhají obvykle jen pomalu změnám. To se týká například mapy technických sítí, územního plánu nebo ortofotomapy. Změny zde nastávají zejména v případě technických sítí spíše jednorázově, například v souvislosti s budováním kanalizace nebo čističky odpadních vod, v případě územních plánů po jeho revizích. U náplně ortofotomapy nezbývá než se smířit s přibližně tříletým cyklem aktualizací.

Pravidelně změnám nejvíce podléhá vrstva katastru nemovitostí. Tato skutečnost znamená potřebu pravidelných aktualizací alespoň jedenkrát ročně. Zde tedy začíná být důležité, jaká je cena takové aktualizace. Data v elektronické podobě se poskytují obcím a městům pro účely výkonu státní správy bezplatně, takže náklady na tuto aktualizaci mohou být v podstatě minimální.

G-VIEW – jednoduchý, ale efektivní prohlížeč GIS

Ukázalo se, že pro potřeby městských a obecních úřadů není třeba rozsáhlých robustních systémů, vyžadujících vysoce výkonné počítače. Zrovna tak se ale pro účely GIS nedají použít napodobeniny GIS postavené na bázi webového prohlížeče. V tomto druhém případě totiž uživatel často musí bojovat s nepřehledným výstupem, jen stěží ovlivnitelným, co se týče náplně grafických vrstev, o možnosti začleňovat další vrstvy již ani nemluvě. A to pomíjíme závislost na existenci a rychlosti připojení na internet.

Nevýhody obou výše uvedených extrémů odstraňuje G-VIEW - flexibilní nástroj GIS s možností bez úpravy dat integrovat vektorové výkresy s příponami DGN, DXF, SHP, VKD, VKD2 i běžné rastrové formáty a služby WMS (webových mapových serverů).

Pokud jde o data katastru nemovitostí (KN), v oblastech s digitální katastrální mapou (DKM, KMD) lze import z výměnného formátu (VFK) provést jednoduše přímo v softwaru G-VIEW a mohou si ho provést sami uživatelé. V oblastech, kde je zatím k dispozici pouze analogová mapa (byť v naskenované podobě), popřípadě katastrální mapa digitalizovaná (KM-D), grafická data jsou poskytována mimo soubor s výměnným formátem (VFK) a je nutno je upravit (transformovat) programem VKM.

Program G-VIEW mimo uvedené typy datových souborů může zpracovat tzv. bodové databáze, tedy zobrazit graficky formou mapových značek s popisnými texty jakýkoli tabulkový výstup SQL dotazu, v němž figurují souřadnice (v S-JTSK) a položka obsahující onen popisný text. V programu G-VIEW lze takové databázové tabulky nejen zobrazovat, ale i vytvářet a aktualizovat, což je účinný nástroj pro ukládání jakýchkoli jevů, které lze lokalizovat umístěním bodu.

Standardní úlohou, které uživatelé programu G-VIEW nejčastěji využívají, je zobrazení informací o parcele. Realizuje se po aktivaci této funkce kliknutím na parcelní číslo. Tím se do samostatného panelu zobrazí výměra, kvalita výměry, druh pozemku, číslo LV, název vlastníka a řada dalších informací.

gview-02

K této funkci tak trochu reciprokou funkcí je vyhledání v databázi. Po aktivaci této funkce se zobrazí panel, který v své první záložce (implicitně) zobrazuje seznam všech parcel daného katastrálního území. Kliknutím na kteroukoli z parcel s následným kliknutím na šipečku „Zobrazit" přejede ve výkrese na místo, kde se dotyčná parcela nachází. Totéž lze provést i s položkami tabulek pod dalšími záložkami tohoto panelu, z nichž zajímavá je zejména ta poslední, obsahující obecné výběry realizované SQL-dotazy, které jsou již pro uživatele přichystané. Takto lze snadno procházet například parcely jednoho vlastníka, případně omezené druhem kultury pozemku, atd.

Pochopitelně ve vrstvách jiného typu než katastr nemovitostí mohou být rovněž připojené databázové informace podle téhož principu (tedy s možností obousměrného vyhledávání).

Přestože G-VIEW je především prohlížecím nástrojem, umožňuje také vytváření vlastních jednoduchých výkresů s náplní podle potřeby uživatele.

VKM v roli nástroje pro tvorbu GIS

Zatímco program G-VIEW je až na některé výjimky především nástrojem pro zobrazování obsahu GIS, obsahovou náplň GIS (pokud není předána již hotová z jiného zdroje) je nutno nějak vytvořit. K tomu používají tvůrci GIS rozmanité GIS nástroje včetně některých CAD programů, jako je například microStation či Autocad s různými nadstavbami. Cenově dostupnější, na hardware méně náročný a geodetickými funkcemi dobře vybavený je program VKM. Nejde o CAD nástroj, ale o účelový program pro zpracování geodetických měření a práci s digitálními mapami velkých měřítek.

Původním a hlavním zaměřením programu VKM je sice zpracování geometrických plánů a geodetických výpočtů, ale lze ho použít i pro pozemkové úpravy a tvorbu digitální katastrální mapy. Navíc disponuje celou řadou konverzních funkcí, umožňujících převádět soubory různých formátů.

Přestože v předchozím oddíle jsme uvedli, že v oblastech s DKM (digitální katastrální mapou) je možné data z výměnného formátu importovat přímo programem G-VIEW, jsou zde důvody, proč to udělat v programu VKM.

  1. Je možné provést důkladné topologické kontroly importovaných dat (zejména kontrola spojnic a kontrola uzavřených objektů).
  2. Je možné automatizovaně vygenerovat tzv. objektovou mapu (v případě topologicky čistých dat výkresu katastrální mapy), která může lépe prezentovat některé vlastnosti uzavřených objektů.
  3. Je možné automatizovaně vygenerovat přehled čísel popisných jako samostatnou vrstvu GIS.

Vytvoření či aktualizace grafické náplně KN se však již nedá uskutečnit pouhými prostředky programu G-VIEW tam, kde není DKM. Zde nastupují možnosti programu VKM, který umožňuje digitalizovat parcelní čísla, hranice parcel i další náplň mapy, a to se zajištěním sémantické i topologické čistoty dat takto vzniklého výkresu katastrální mapy. Samozřejmě že digitalizace hranic parcel v katastrální mapě je již úkon nákladnější, ale díky účinným vektorizačním nástrojům v programu VKM a díky vestavěným kontrolám jde o práci rutinní.

Tak tvoří program VKM „silnějšího parťáka" k programu G-VIEW.

Závěr

Zatímco program G-VIEW je určen spíše širokému okruhu uživatelů – pracovníků různých odborů městských či obecních úřadů a neklade vysoké nároky na počítačovou zručnost, je jednoduchý a účelný, program VKM je určen již spíše odborníkům na tvorbu GIS, ideálně s geodetickým vzděláním i s vysokou odborností z oblasti informačních technologií.

Tento tandem GIS nástrojů si získal a dále získává oblibu svou efektivitou, účelností a jednoduchostí.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit