SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komplexní přístup k územnímu plánování

Tags: AnGIS | Arcdata | GIS | územní plánování

arcdata-01Tvorba územních plánů je náročnou činností, která klade vysoké požadavky na práci s různorodými podklady, přípravu komplexních mapových výstupů a prostorové analýzy posuzovaných jevů. Geografické informační systémy jsou pro tyto úkoly doslova stvořené. Pojďme se tedy podívat, jaké nástroje pro snazší zpracování územních plánů systém ArcGIS nabízí.

Plnohodnotné čtení a konverze dat

Díky podpoře importu a exportu z formátů CAD (DXF, DGN a DWG) je zaručena jednoduchá správa dat a uživatelská interoperabilita. V průběhu zpracování územního plánu je možné do výkresu připojovat podrobnější dokumentaci zpracovanou v prostředí CAD (projekty stavby a podrobnou projektovou dokumentaci) a interaktivně využívat jejích existujících prvků k tvorbě vlastní geometrie. Stejně tak lze připojovat i rastrové soubory (letecké snímky, skeny historických plánů atd.). Náročnější uživatelé mohou pracovat s nadstavbovým rozšířením, pomocí kterého se definují přímé převodní nástroje se specifickou konverzí mezi jednotlivými formáty. Ty pak lze využívat opakovaně – vždy, když přijde nová aktualizace dat.

Úspora nákladů

Geografické informační systémy společnosti Esri jsou rozšířené na úřadech územního plánování, krajských úřadech i u dalších účastníků územně plánovací činnosti. To garantuje minimalizaci ztrát informací a časových prodlev při výměně podkladových dat a výsledků územně plánovací činnosti mezi zpracovatelem a pořizovatelem. Díky nástrojům systému ArcGIS je snadné podklady publikovat prostřednictvím webových služeb a efektivně tak zvýšit jejich dostupnost.

arcdata-02Nastavení symbolů u ploch s jiným způsobem využití

Maximální využití existujících zdrojů navíc zkracuje dobu potřebnou k tvorbě rozborů a podkladů. Takto předzpracované informace umožňují autorizované osobě soustředit se pouze na tvůrčí práci a činnosti odpovídající její odbornosti.

Komfortní editace

Samozřejmostí jsou plnohodnotné editační funkce vektorových bodových, liniových a polygonových dat včetně jejich atributových informací. Uživatelé mohou využít mnoho nástrojů konstruktivní geometrie, například konstrukci křivek dle zadaných parametrů délky, směru či úhlu. Editační šablony umožňují pohodlně nastavit typy konstruovaných prvků a připravit si předem vyplněné hodnoty atributů. Uživatel díky tomu zbytečně neztrácí čas opakovaným vyplňováním stále stejných hodnot.

Čistotu vytvořených dat kontrolují topologické funkce, díky kterým se eliminují přetahy a nedotahy linií stejně jako nechtěné mezery mezi polygony. Správně vytvořená data jsou totiž základem pro následné analytické operace.

arcdata-03Převod výkresů technické infrastruktury mezi GIS a prostředím CAD není problém.

Bohaté nastavení popisků a symboliky jevů

Uživatelům jsou k dispozici široké možnosti nastavení popisků, symboliky jevů a grafů, pomocí kterých mohou vytvořit snadno čitelné a přehledné tematické výkresy a mapy (např. cenové mapy, problémové výkresy apod.). Různými způsoby nastavení symboliky vymezeného jevu či prvku lze usnadnit vypracování dílčích výkresů nebo naopak skládání jednotlivých jevů a prvků do koordinačních výkresů.

Všechna nastavení symboliky se přenášejí do automaticky generované legendy, jejíž podobu je možné upravovat celou řadou nastavení. Symboliku prvků a jevů lze uložit a celé prostředí si tak uživatelsky upravit, čímž se dále zvyšuje efektivita užívání. Při zpracování mapových podkladů lze například nastavit průhlednost výplní a dále je kombinovat s leteckými snímky pro zvýraznění rozdílů mezi stávajícím a navrhovaným stavem.

Tvorba výkresů a mapové výstupy

Pomocí systému ArcGIS mohou uživatelé z ateliérů urbanismu a územního plánování vytvářet výkresovou dokumentaci, územní plány, územně analytické podklady atd. V prostředí sestavení výkresu lze doplnit mimorámové údaje, které se dají uložit do šablon a dále je v budoucnu využívat jako přednastavené styly výkresů. Pro urychlení tisku je k dispozici sada nástrojů, pomocí kterých se definuje rozsah, měřítko a další kritéria mapových listů. Jednotlivé mapové listy lze tisknout podle definovaného kladu listů nebo kladem sledujícím konkrétní jev.

arcdata-04Šablony hromadného tisku dle katastrálních území                                Nástroj pro identifikaci území v ochranném pásmu

Porovnání variant studií a překryvné operace

Nástroje ArcGIS jsou navrženy tak, aby uživatelé mohli jednoduše a rychle identifikovat prostorové vztahy mezi jednotlivými jevy. K dispozici jsou nástroje překryvných a vzdálenostních analýz, pomocí kterých je možné identifikovat územní střety, definovat ochranná pásma apod. Na základě překryvů lze okamžitě vymezit rozdílové plochy nebo zábory půdního fondu.

ArcGIS navíc nabízí nástroje pro automatizaci činností. Nic nebrání tomu, vytvořit vlastní pracovní postupy, nastavit vstupy a požadované výstupy – a nechat systém data automaticky zpracovat, vytvořit soubory map s uvážením různých variant, případně data exportovat pro nejrůznější využití.

Bilance a výběr variant

Statistické nástroje usnadní výpočet bilancí a porovnání jednotlivých variant územně plánovací dokumentace a urbanistických studií. Atributové údaje včetně výměr, délek apod. lze dále exportovat do XLS, TXT a jiných formátů pro další zpracování v rámci textové části dokumentace. Propojením statistických nástrojů s možnostmi nastavení symboliky prvků je možné vytvořit názorná schémata a diagramy, které vhodně doplní textovou zprávu jakéhokoliv územně plánovacího dokumentu nebo mohou být využity v samostatných výkresech.

arcdata-05Ukázka spojení leteckého snímku (aktuální stav), katastru nemovitostí              Výkres záměrů na provedení změn v území
(majetkové vztahy) a podrobné dokumentace dopravní stavby                                                                                          

Konec dílčím nástrojům

Předností ArcGIS je ucelený přístup k problematice. Jednotlivé součásti systému jsou spolu totiž navzájem těsně provázány. Výhodou je i snadná automatizace prostřednictvím grafického programovacího rozhraní nebo s využitím oblíbeného jazyka Python. Všechny nástroje jsou tak k dispozici v jednotném prostředí.

Silná uživatelská základna po celém světě a neustálý vývoj jsou zárukou, že ArcGIS drží krok s nejnovějšími trendy v IT. Mnohdy je v oblasti geoinformatiky jejich průkopníkem, například na poli crowdsourcingu nebo technologií pro cloud-computing.

Ať se tedy jedná o sestavování výkresů nebo tvorbu schémat, vymezení prostorové a funkční regulace či výměry záborů, ArcGIS je při tvorbě a využití územně plánovací dokumentace všestranným pomocníkem. Přesvědčit se o tom můžete například konzultací s našimi odborníky, kteří vám navrhnou nejlepší způsob využití systému ArcGIS pro vaši organizaci.

Arcdata Praha, s. r. o.
jan.soucek@arcdata.cz


Mohlo by vás zajímat: