Google překladač: English Deutsch

Atlas DMT a laserscanová data

Autor článku: Miroslav Šoul   

Tags: Atlas | Data | DMT | GIS | Laserscan

Atlas DMT a laserscanová dataSpolečnost Atlas byla založena v roce 1990 za účelem vývoje grafického softwaru pro geodety a projektanty s názvem Atlas DMT. Jedná se o software, který z výškopisných dat, běžně ve struktuře XYZ, vyhotovuje nepravidelnou trojúhelníkovou síť, která je více známa pod označením TIN.

Matematický aparát modelu je založený na Bézierových plochách doplněných o pokročilé funkce vyvinuté společností Atlas, zajišťující např. plynulou návaznost hladkých ploch v celém povrchu modelu. Pro dosažení dostatečné rychlosti výpočtu, kterou v dnešní době prověřují již značně rozšířená letecká laserscanová data, byla vyvinuta metoda, která dokáže plně využít potenciál moderního počítače. Volba je na uživateli, zda vytíží svůj počítač naplno, anebo jej využije jen částečně – uživatel si zvolí počet procesorů k výpočtu.

Rozsáhlá vstupní data vedou k rozsáhlým modelům terénu, čímž se nutnost rychlých algoritmů posouvá i do oblasti zobrazování modelů. Nově je proto k dispozici volba způsobu kresby plochy modelu. Program Atlas DMT nabízí tři způsoby. Základním je kresba po jednotlivých trojúhelnících, dalším způsobem je kresba po pixelech dle trojúhelníků, třetí možností je kresba po pixelech jen dle bodů sítě – jedná se o velmi rychlou metodu určenou pro orientační kresbu ploch modelu terénu. Je možné též zvolit kombinace výše uvedených metod tak, aby vykreslování i při zobrazení DMT celé České republiky např. z dat ZABAGED bylo plynulé v jakémkoliv měřítku. Pravděpodobně data na celém území České republiky bude využívat jen malé procento uživatelů. Pokud se zaměříme na data DMR 5G, tedy letecká laserscanová data, je metoda kombinace pixelového zobrazování ploch v praxi využitelná a zároveň vhodná již při zobrazení dvou mapových listů DMR 5G. V tomto případě se jedná cca o 1 mil. bodů. Hranice využitelnosti metody je závislá na výpočetní technice, kterou disponujeme. Zmíněný příklad platí pro běžně dostupnou, ale výkonnou výpočetní sestavu.

AtlasDMT 02

Pozastavíme-li se u laserscanových dat, která nabízí ČÚZK, pak se jedná o distribuci dat v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5000, tedy oblasti 2,5 x 2 km. Data (seznam souřadnic), která uživatel obdrží, jsou nejen profiltrována základními filtry, ale též zpracována moduly vyvinutými společností Atlas. Standardně profiltrovaná data jsou totiž velmi hustá (přibližně 1 bod/m2) a vykazují navíc některé rušivé jevy (šum, vliv proložení bodů z více měření, nízká vegetace apod.) a vyžadují použití dalších metod, které ke konečnému automatizovanému zpracování DMR 5G poskytl programový systém Atlas DMT. Tyto metody obecně ředí výšková data a upravují výšky bodů podle nastavených parametrů, a to tak, aby byly omezeny zmíněné rušivé jevy a přitom byla zachována požadovaná přesnost. Výsledkem jsou pak optimalizovaná bodová pole.

Pro úplnost uveďme ještě další možnosti využití Atlasu DMT. V geodézii a kartografii jde hlavně o vytváření mapových podkladů, zobrazení vrstevnic, hypsometrie, expozice, osvětlení, popis bodového pole, tvorbu sklonových map, podklady pro tvorbu plastických map. Ve stavební geodézii jsou to především aplikace výpočtů řezů a kubatur. Řezy jedním nebo více povrchy se odvozují přímo z trasy nakreslené v situaci a při změně trasy se automaticky přepočítávají. Kubatury jsou počítány mezi dvěma modelovými stavy (projekt a skutečné provedení). Rozdílový model, který vzniká z výpočtu kubatur, graficky a číselně znázorní výkopy a navážky v situaci. Geodeti a projektanti v pozemkových úpravách ocení funkce k vytipování erozně ohrožených míst a výpočet půdního smyvu. Pro projekční činnosti nabízí Atlas DMT specializované nadstavby určené k projektování úprav vodních toků, cest, kanalizací a vodovodů. Programový systém se dále používá v povrchových dolech, při stavbě tunelů, tvorbě vizualizací a při dalších činnostech souvisejících s terénem.


Mohlo by vás zajímat: