Helios
Google překladač: English Deutsch

ProGIS – komplexní řešení pro váš utilitní GIS

Autor článku: Lucie Malíková, Alexander Černohorský   

Tags: ArcGIS | ArcHap | GIS | HSI | ProGIS

ProGIS Mobilní klient250Řešení ProGIS představuje sadu komponent pro vytvoření komplexního geografického informačního systému využívajícího technologii ArcGIS od ESRI. Původně byl ProGIS vytvořen jako obecný základ pro realizaci složitých analytických a provozních úloh a požadavků z oblasti energetiky a evidence, správy a údržby distribučních sítí. Jedná se tedy o úlohy, kde nelze použít dostupné běžně distribuované šablony pro vytváření především webových úloh. Díky zobecnění jej lze však využít i v jiných oblastech, kde jsou takovéto úlohy potřeba. ProGIS je založen na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy lze dle potřeb zákazníka využít komponenty těžkého či lehkého klienta pro práci na PC, či pomocí mobilního řešení provádět sběr dat a jejich editaci přímo v terénu. ProGIS lze dále snadno konfigurovat a následně začlenit do jakékoliv stávající IT infrastruktury.

ProGIS pro Desktop

Aplikace ProGIS určená pro prostředí ArcGIS for Desktop reprezentuje funkční rozšíření této nosné platformy. Aplikace poskytuje řadu úloh a funkčností, které v ArcGIS for Desktop neexistují, nebo nabízí stávající funkce v podobě, která je pro uživatele komfortnější a umožňuje řešit vybrané úlohy mnohem efektivněji. Funkčnost ProGIS určená běžnému uživateli je integrována do „mapového" prostředí ArcMap. Naproti tomu konfigurační nástroje ProGIS, jejichž prostřednictvím lze ovlivňovat chování funkčnosti aplikace a jsou určené pro správce aplikace, jsou integrovány do „konfiguračního" prostředí ArcCatalog.

Jedná se o sadu nástrojů pro prohlížení prvků a záznamů grafických i negrafických tabulek, jejich vytváření, editaci a kontrolu. Oproti standardním nástrojům v ArcMap poskytují lepší vizuální rozhraní pro interpretaci a úpravu popisných dat prvků, efektivní podporu správy vazeb a vazebních objektů, podporu administrátorského nastavení úloh přiřazených položkám stromové struktury formou kontextové nabídky v závislosti na typu položky (prvek, negrafická tabulka, třída relací apod.) a např. na aktivitě editačního režimu (operace lokalizační, výběrové, editační apod.) a nastavení prezentace atributů (pořadí zobrazování, možnost skrytí, editovatelnost apod.), možnost vytváření prvků na základě předdefinovaných vzorů a další.

Efektivní práce je podporována nástroji ověření správnosti databázové integrity, doménových hodnot prvků, pravidel zapojení prvků do geometrické sítě, pravidel vazeb a uživatelem nastavených pravidel.

ProGIS VyhledávačVyhledávání prvků s využitím nástrojů ProGIS

Velmi významné jsou nástroje automatické kontroly a aktualizace atributů umožňující vstoupit do vybraných geodatabázových operací a v jejich kontextu provádět další požadované úlohy, např. kontrolu hodnot zadaných atributů či automatickou aktualizaci systémových atributů ap.

Dále podporují definici opakovatelně použitelných dotazů a přehledné zobrazování jejich výsledků. Běžnou rutinní práci uživatelů usnadňuje správa uložených objektů ve smyslu jejich ukládání a opětovné načítání z/do centrálního úložiště, což výrazně zefektivňuje práci i správu často používaných kompozic.

ProGIS Správce přichytáváníSpráva přichytávání pro editační operace s pomocí nástrojů ProGIS

Administrátor systému má možnost definovat řadu klíčových nastavení ovlivňujících běh prostředí i interakci uživatele se systémem. Lze zde nastavit např. parametry zobrazování a editace pro editačního klienta ProGIS (např. platné hodnoty, pořadí atributů, viditelnost a editovatelnost atributů, nastavení popisku...), pravidla QA/QC kontroly a přiřazení automatických kontrol a aktualizací k prvkům. Na uživatelské úrovni lze spravovat např. nastavení aktuálního režimu přichytávání pro editační operace. V jeho rámci lze definovat vzájemné vazby tříd prvků pro přichytávání, včetně uplatňovaného režimu přichytávání.

Většinu konfiguračních nastavení lze pomocí nástroje XML Export / XML Import uložit do souboru XML a později opět importovat zpět do systému.

ProGIS pro web

ProGIS pro web umožňuje přistupovat k datům prostřednictvím internetového prohlížeče a nad těmito daty provádět řadu jednoduchých informačních či složitějších analytických operací s možností výstupů formou tisku či exportů dat. Při vývoji aplikace byl kladen důraz zejména na tři hlavní zásady: jednoduchost ovládání, rychlost a současně i bezpečnost přístupu k datům. ProGIS je tedy řešen na jedné straně jako jednoduchý, uživatelsky přívětivý mapový klient, na druhé straně však nabízí řadu funkčností známých z desktopového prostředí ArcGIS for Desktop. Obsahuje jednak běžné funkce, jako je práce s mapou, dotazování nad zpřístupněným datovým fondem, výběry a lokalizaci prvků, ale současně i pokročilé funkčnosti, jako jsou např. prostorové dotazy, vytváření kresby, editace, exporty dat aj.

Často využívané jsou nástroje pro tvorbu výstupů – jedná se o nástroje pro tisk mapy, které umožňují připravit výkres a vyexportovat zobrazenou situaci (například i včetně grafických poznámek a výběru prvků) do PDF či PNG souboru. Dále je v ProGIS implementována podpora exportu přímo z datového okna (analogie atributové tabulky v ArcGIS) včetně hodnot atributů prvků do formátu XLS. Pro zajištění větší interoperability a možnosti práce s daty v systémech CAD je v aplikaci zahrnut nástroj pro export do DGN. Samozřejmostí je také export dat ve formátu shapefile.
Výstup do uvedených formátů, zejména pak do DGN, je řízen na systémové úrovni editovatelným konfiguračním souborem.

ProGIS Webový klientUkázka prostředí webového klienta ProGIS

Správa uživatelů

Jelikož je běžné, že je aplikace v rámci organizace využívána širokým okruhem uživatelů, kteří mají různé požadavky a kompetence, umožňuje ProGIS uživatelům dle jejich rolí zobrazovat přednastavená systémová prostředí aplikace. Definice systémových prostředí provádí administrátor systému v XML dokumentu, kde má možnost nastavit:

 • odkazy na mapové služby, ze kterých se prostředí skládá,
 • odkazy na dostupné nástroje a funkce,
 • pomocné informace o prostředí, které mohou být využívány specializovanou funkčností,
 • uživatelské role, kterým je prostředí dostupné.

U některých typů nástrojů lze také určit, kam bude v uživatelském prostředí nástroj umístěn (k mapě, do lišty nástrojů apod.).

ProGIS pro mobilní klienty

ProGIS pro mobilní zařízení typu smartphony, tablety apod. umožňuje zapisovat údaje do systému přímo on-line v terénu. Toto řešení je postaveno na operačním systému Android a umožňuje i ukládání informací o prvcích pro off-line použití. Pokud tedy dojde k situaci, kdy uživatel není v dosahu síťového připojení, může využít off-line data a po opětovném připojení sítě následně odeslat nově editované informace zpět do systému.

ProGIS Mobilní klient600Ukázka prostředí mobilního klienta ProGIS

Aplikace umožňuje následující akce:

 • vyhledání prvků,
 • zobrazení aktuálních údajů o vybraném prvku,
 • zobrazení připojené dokumentace (protokoly o revizi, ...),
 • zápis aktuálních hodnot údajů k prvku, resp. vytvoření nového záznamu, doplnění poznámky nebo popisu,
 • zobrazení kontrolní informace (na základě zadané hodnoty) o chybách,
  • varování před zadáním technologicky nesmyslné hodnoty,
  • varování před překročením mezních hodnot,
  • možnost doplnění dalších typů kontrol,
 • možnost vytvoření a zaslání fotografie např. vady nebo znečištění,
 • možnost zaznamenání polohy prvku, včetně možnosti využití GPS.

Mohlo by vás zajímat: