Google překladač: English Deutsch

Využití BIM při projektování dřevostaveb

Autor článku: Martin Birás   

Tags: Autodesk | BIM | CAD Studio | Dřevostavby | Nadstavby | Revit

CAD StudioBuilding Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Ulehčuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních staveb a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Jakékoliv změny a úpravy modelu se dynamicky projeví ve všech aspektech projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby.
BIM software Autodesku pokrývá široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, kvalifikovanější rozhodování a odstraňuje překážky v procesech stavebnictví.

Hlavní výhody využití BIM technologie:

  • Zvýšení produktivity práce
  • Úspora času
  • Eliminace chyb
  • Kontrola nad celým projektem
  • Vyšší konkurenceschopnost
  • Vyšší ziskovost projektů

Neodmyslitelnou částí BIM řešení při projektovaní staveb je aplikace Autodesk Revit. Je to samostatná, výkonná aplikace pro parametrické projektování a dokumentaci budov, ve které je každý výkres, 3D pohled, řez, detail či výkaz přímou reprezentací informací uložených v centrální databázi budovy. Cokoliv uživatel nakreslí nebo upraví, je ihned uloženo do této databáze a pomocí parametrického správce změn je automaticky aktualizováno ve všech ostatních reprezentacích daného objektu. Otevřené API rozhraní (application programming interface) rozšiřuje a posouvá možnosti využití programu ještě dále, což je využíváno například pro projektování dřevostaveb pomocí rozšíření Timber Framing.

Dřevostavby v Revitu

Timber Framing je doplňková aplikace pro Autodesk Revit, zaměřená primárně na tvorbu a modelování dřevěných konstrukcí, prvků a systémů. Umožňuje rychle a efektivně projektovat téměř jakékoliv dřevěné konstrukce pomocí nástrojů pro vytváření stěn, střech a krovů. Aplikace je po instalaci plně integrovaná do prostředí Revitu, instalační soubor najdete na Autodesk Exchange Apps a je k dispozici zdarma pro zákazníky se zakoupeným Subscription. Na základě parametrických vstupních údajů Timber Framing automaticky generuje konstrukční prvky a soustavy, které uživatel nadefinuje. Nabídka parametrů je opravdu bohatá, pomocí číselných hodnot nebo výběrem z nabídky možností může projektant zadávat rozložení geometrie, rozměry a tvar jednotlivých prvků, materiál, nastavení pro parapety, zarovnání či odsazení a charakteristiky jednotlivých prvků dřevostavby. Pro stěny je možné zvolit podmínky a pravidla, jak se má generovat soustava při spojích, nebo rozmístění u otvorů konstrukce. Všechna nastavení může uživatel nadefinovat tak, aby se vztahovala jen pro jednotlivé stěny samostatně, nebo hromadně jako celek, nebo pro soustavy stěn. Aplikace v sobě zahrnuje i pokročilejší nastavení pro tvorbu střech, vytváření různých druhů dřevěných krovů, nebo nástroje pro generování i složitějších dřevěných konstrukcí. Uživatel nadefinuje tvar, rozměry, odsazení či mnohé další nastavení pro trámy, sloupky, vzpěry, rozpěry, vaznice, pozednice, krokve nebo kleštiny. Velmi rychle a přesně tak vytvoří konstrukci střechy dřevostavby a v případě modifikace rozměrů či jiné změny se může k nastavením kdykoliv vrátit a upravit je podle potřeby.

CAD Studio

Při projektování dřevostaveb nabízí BIM řešení další možnosti s rozsáhlými funkcemi, určené především pro nosné konstrukce – statiku, a to v programu Autodesk Robot Structural Analysis. Ten obsahuje nástroje pro návrh, modelování a posuzování těchto stavebních konstrukcí a kromě běžných součástí nabízí i rozsáhlou knihovnu návrhových norem, propracované nástroje jako automatické generování sítí konečných prvků a výkonné nelineární algoritmy. Významnou funkcí je oboustranné propojení s BIM nástroji, jako je Autodesk Revit, které umožňuje propojení a přenos 3D modelů. Pro modelování geometrie konstrukcí staveb jsou k dispozici mnohé další funkce, které ulehčují definici systémových prvků konstrukce při tvorbě modelu a generování systému trámů či nosníků. Uživatel je schopný pomocí nástrojů přiřadit materiály, průřezy a další vlastnosti potřebné pro výpočet v přehledných dialogových oknech a nastaveních programu. Součástí aplikace je více než 60 databází obsahujících definice průřezů a materiálů, umožňuje definici okrajových podmínek, podpěr a vyloučení prvků v závislosti na působení tahových nebo tlakových sil a reakcí. Výsledkem je dosažení přesných a výstižných výsledků analýzy konstrukce libovolného tvaru.

Už od počátku návrhu stavby má uživatel možnost využívat i mnohé další výhody BIM – např. pro analýzu budoucích energetických nároků budovy. Výsledky energetické analýzy je možné použít při zhodnocení energetických nároků stavebních objektů nejen ve fázi koncepčního návrhu, ale i po samotné realizaci stavby. Tyto postupy také vedou k návrhům s větší mírou udržitelnosti. Samotný výpočet probíhá v rámci webových služeb Energy Analysis for Revit a Autodesk Green Building Studio, které patří mezi benefity pro předplatitele služby Autodesk Subscription. Uživatel zadá potřebné parametry pro simulaci stavby a přes uživatelský účet Subscription zašle informace pro výpočet. Je možné provést i více analýz pro jeden objekt, popř. po úpravách návrhu je možné energetické změny porovnávat. Dále má projektant možnost zadávat data o cenách energií v průběhu roku pro daný objekt do tabulky v Excelu. Tabulka je propojená se službou Green Building Studio a informace umožňuje nahrávat přímo z Excelu na cloud a využívat je pro další analýzy.

CAD Studio

V mnohých zemích jsou požadavky na využití BIM už součástí národních oborových norem pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí „povinný" BIM pro některé projekty už dnes, pro všechny nadlimitní státní projekty pak od roku 2015. Další státy s „povinným" BIM obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil. DKK), Holandsko (PPP projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnohých státech USA. Od března 2014 platí evropská direktiva EUPPD s doporučením využití BIM pro veřejné zakázky ve všech členských státech EU.

Více na:
www.cadstudio.cz/aec
www.cadstudio.cz/bim www.cadstudio.cz/revit
www.cadstudio.cz/buildingdesignsuite

Autor pracuje ve společnosti CAD Studio.


Mohlo by vás zajímat: