Google překladač: English Deutsch

Software LOVION v praxi

Autor článku: Případová studie   

Tags: DISA | GIS | Infrastruktura | LOVION | SAP | SECURISAT | Sítě

nečekaně komplexní řešení
Software Lovion 3Kontrola těsnosti plynového potrubí uloženého v zemi je již řadu let prováděna na základě osvědčených postupů – předem určené oblasti jsou kontrolovány v pravidelných časových intervalech za použití vhodného detekčního zařízení. S postupem času však vzrůstají požadavky na průkazný záznam o provedení dané činnosti. A přestože také detekční technika prošla za poslední dobu určitým vývojem, stále existuje pouze několik výrobců, kteří jsou schopni takovýto záznam nabídnout.

V rámci plynárenských společností působících na českém a slovenském trhu jsou v největší míře zastoupeny detektory německého výrobce SEWERIN, jenž ve spolupráci s firmou ITS vyvinul systém průkazného záznamu kontroly těsnosti potrubí, software SecuriSat – jeden z modulů systému LOVION, který slouží k zabezpečení veškerých činností v rámci provozování firem, jež používají systémy ERP (typicky SAP), GIS a SCADA. LOVION sdružuje data z těchto systémů a předkládá je koncovému uživateli ve velmi jednoduché a srozumitelné podobě.

Software Lovion 1

„Detekované úniky sú software SecuriSat priamo vyhodnocované vo forme hlásení. Výsledkom je databáza všetkých detekovaných únikov zemného plynu na prejdenej trase, ktorú je možné bezbolestne a expresne rýchlo naimportovať do požadovaných modulov SAP a GIS. Neoceniteľným prínosom je potom podklad o prejdenej trase, ktorý môže slúžiť ako dôkazný materiál v prípade potreby. Zber dát priamo v teréne s určením presnej polohy, okamžité vyhodnotenie závažnosti úniku a tým pádom aj rýchlosti reakcie, možnosť vyhotovenia fotodokumentácie priamo z kritického miesta, rýchly transfer dát do nosných systémov SAP a GIS predstavuje pre SPP-Distribúcia a.s. najvýznamnejšie benefity, ktoré chce v nasledujúcom období postupne implementovať vo svojom prostredí. Testovanie zároveň preukázalo možnosť komplexného využitia testovaného systému SecuriSat / LOVION na širšiu paletu preventívnych činností, nielen na výkon kontroly tesnosti.“

Marek Smatana, vedoucí oddělení strategie technologických zařízení
a integrity sítě, SPP-Distribúcia, a. s.

Testování software SecuriSat proběhlo ve spolupráci firem DISA, s. r. o., jakožto partnera výrobce detekčních zařízení a firmy SPP Distribúcia, a. s., plynárenské společnosti spravující dodávku zemního plynu v rámci celého Slovenska. Samotné testování pak bylo provedeno za účelem zjištění, zda lze zavedené postupy dále rozvíjet a zvýšit tak efektivitu práce, zpříjemnit samotnou činnost obsluze detekčních přístrojů a v neposlední řadě vystavit skutečně průkazný protokol o provedené kontrole. Komplet, s kterým vybraná skupina zaměstnanců pracovala v rámci testování, sestával z detekčního přístroje a tabletu s integrovanou GPS anténou, kde byl nainstalován software SecuriSat – na jeho základě lze pracovníkům pro konkrétní den přiřadit vybranou pracovní oblast a v momentě zapnutí systému se začne přímo do mapy zaznamenávat průběh kontroly včetně všech nezbytných údajů v každém bodě trasy nad či v blízkosti potrubí.Rovněž v případě zjištění úniku lze do mapy místo zaznamenat a tuto informaci dále sdílet tak, kdy je zřetelný přesný historický vývoj událostí včetně navazujících činností (například oprava poškozeného potrubí, revize tlaků apod.), jejich časové náročnosti a informace, kdo danou činnost prováděl a s jakým výsledkem.

Software Lovion 2

„Chcel by som sa touto cestou poďakovať zástupcom spoločnosti DISA, s. r. o., Hermann Sewerin GmbH a Lovion GmbH za možnosť uskutočnenia testovania spomínaných systémov v prostredí SPP-Distribúcia a.s. a za spoluprácu pri jednotlivých krokoch testovania.“

Marek Smatana, vedoucí oddělení strategie technologických zařízení
a integrity sítě, SPP-Distribúcia, a. s.

Jak již bylo zmíněno výše, modul SecuriSat určený pro průkazný záznam kontroly těsnosti potrubí, je pouze jedním z mnoha modulů, které systém LOVION nabízí – v praxi pokrývá kompletní škálu činností vodárenských, plynárenských, tele-komunikačních, energetických a dalších společností, využívající GIS systém, od hlášení poruch na síti v rámci dispečinků, přes velmi propracovaný work-force management (procesní řízení a úkolování), možnost synchronizace pracovních týmů, mobilní GIS, nástroje pro chytrou analýzu stavu sítě, projektování a opravy, nástroje finanční analýzy, a mnoho dalších. Jedná se o unikátní řešení, o čemž svědčí i počet prodaných licencí (10 000+), a to zejména díky své jednoduchosti, uživatelské přívětivosti, vzájemné provázanosti a v neposlední řadě možnosti absolutní individualizace.

Sumarizace výsledků a naplnění cílů testování systému LOVION/SecuriSat v praxi:

  • modul SecuriSat je vhodný nástroj pro kontrolu těsnosti v zemi uloženého potrubí splňující veškeré požadavky z pohledu legislativy a současných trendů
  • napojení jednotlivých modulů na systémy ERP (SAP) a GIS umožňuje rychlou, jednoduchou a synchronizovanou práci v rámci celé vnitropodnikové sítě
  • komplexnost systému LOVION pokrývá mnoho dalších činností společnosti s jasným přínosem v podobě minimalizace nákladů při růstu efektivity práce
  • velký počet různorodých referenčních zákazníků a možnost absolutní individualizace systému umožňují optimalizaci systému vyhovující konkrétním potřebám klienta.

podval disa


Mohlo by vás zajímat: