Google překladač: English Deutsch

Au­to­CAD ak­tu­a­li­zo­ván na verzi 2020.1

Autor článku: Autodesk   

Tags: 2020.1 | Aktualizace | AutoCAD | Autodesk | Hotfix

AutoCAD 2020 1-1932Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CAD 2020.1 (která bude mít v okně About číslo verze Q.70.0.0) ob­sa­hu­je pře­de­vším hot­fix opra­vu pro­blé­mů s bloky v Au­to­CA­Du 2020. U palet bloků lze u na­sta­ve­ní mě­řít­ka a ro­ta­ce vy­u­žít funk­ci drag and drop, vy­lep­še­no bylo zob­ra­ze­ní ná­hle­dů, po­mo­cí sys­té­mo­vé pro­měn­né TOOL­TIP lze nyní po­tla­čit po­pi­sy tla­čí­tek. Díky sys­té­mo­vé pro­měn­né TEXTLA­YER lze na­sta­vit vý­cho­zí vrst­vu pro tex­to­vé a ví­ce­řád­ko­vé tex­to­vé ob­jek­ty. Roz­ší­ře­na je funk­ce Stan­dar­dy pro pod­po­ru stylů mul­ti­od­ka­zů (mul­ti­lea­de­rů).

Sys­té­mo­vá pro­měn­ná SECU­RE­RE­MO­TE­AC­CESS na­bí­zí další mož­nost, a to kon­t­ro­lo­vat, zda je u pro­gra­mů Ob­ject­ARX ome­ze­no na­hrá­vá­ní do in­ter­ne­tu nebo na vzdá­le­né ser­ve­ry. Ak­tu­a­li­zo­vá­ny jsou rov­něž pře­kla­da­če pro im­port ně­kte­rých ex­ter­ních 3D for­má­tů jako Creo a Gra­ni­te, Solid Edge, NX, Pa­ra­so­lid, JT nebo Rhino. Opra­ve­ny pak byly na­hlá­še­né chyby s bloky, s PDF, roz­mě­ry, zob­ra­ze­ním, rych­lým mě­ře­ním, vý­ko­nem či pády apli­ka­ce.
Další in­for­ma­ce v češ­ti­ně na­jde­te na­pří­klad na webu www.cadforum.cz nebo v angličtině na blogu Shaana Hurleyho autodesk.blogs.com.


Mohlo by vás zajímat: