Helios
Google překladač: English Deutsch

Nová verze dronu HE­LI­PLA­NE

Autor článku: DRONE VOLT   

Tags: Dozor | Drone Volt | Drony | Fotogrammetrie | Hardware | HELIPLANE | v.2

HeliplaneTopIso-1932Drone Volt, za­ve­de­ný od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních ci­vil­ních bez­pi­lot­ních le­tou­nů, ozná­mil vy­dá­ní no­vé ver­ze svého dronu He­li­pla­ne v.2. Dro­ne Volt ozná­mil před­sta­ve­ní své nové ge­ne­ra­ce dronů VTOL (ver­ti­kál­ní vzlet a při­stá­ní) nové ge­ne­ra­ce, ur­če­ných pro od­vět­ví do­zo­ru, in­spek­ce a fo­to­gra­m­me­t­rie. No­vý dron He­li­pla­ne v.2 s dlou­­hým do­le­tem mů­že do­sáh­nout rych­los­ti 20 m/s (72 km/h). Jeho le­to­vý čas je 60 mi­nut a odo­lá­vá vět­ru 50 km/h.

Ten­to dron pro­to do­ko­na­le do­pl­ňu­je řa­du dro­nů na­vr­že­ných fir­mou Dro­ne Volt na zá­kla­dě své schop­nos­ti pro­vá­dět dlou­hé a vzdá­le­né mise, klí­čo­vé fak­to­ry v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, do­hle­du a 3D mo­de­lo­vá­ní úze­mí. Po­dle Oli­vie­ra Gu­al­do­ni­ho, před­se­dy před­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Dro­ne Volt, by no­vý dron He­li­pla­ne v.2 měl umo­ž­nit rych­le ge­ne­ro­vat no­vé pro­de­je, zej­mé­na ve stra­te­gic­kých ob­las­tech do­hle­du a kon­t­rol.
Další in­for­ma­ce na www.​dronevolt.​com.

HeliplaneMain-1932


Mohlo by vás zajímat: