Minerva
Google překladač: English Deutsch

První 24‘‘ sub­li­mač­ní tis­kár­na Su­re­Co­lor SC-F500 od Ep­so­nu

Autor článku: Epson   

Tags: 24palcová | Epson | Hardware | SC-F500 | Sublimační | SureColor | Tiskárny

sc-f500 lefttop-1933Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svou novou 24­pal­co­vou sub­li­mač­ní tis­kár­nu SC-F500. Tato tis­kár­na byla na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la re­klam­ním agen­tu­rám, fo­to­gra­fic­kým la­bo­ra­to­řím, vý­rob­cům oděvů a ko­pí­ro­va­cím cen­t­rům na­bíd­nout roz­ší­ře­ní je­jich na­bíd­ky pro­střed­nic­tvím fle­xi­bil­ní­ho, vy­so­ce kva­lit­ní­ho tisku. Ať už vy­rá­bí­te po­tiš­tě­né kryty te­le­fo­nů, hrnky, pod­lož­ky pod myš, trič­ka nebo pol­štá­ře, tis­kár­na SC-F500 vám na­bí­zí rych­lé pro­ve­de­ní va­še­ho zá­mě­ru, spo­leh­li­vost a nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO). Její na­sta­ve­ní, pro­vo­zo­vá­ní a údrž­ba navíc ne­vy­ža­du­je žádné od­bor­né zna­los­ti.

Tis­kár­na SC-F500 je sou­čás­tí kom­plex­ní­ho tis­ko­vé­ho ře­še­ní spo­leč­nos­ti Epson, které za­hr­nu­je in­kous­ty, soft­ware a papír. Vše je při­tom na­vr­že­no k do­sa­že­ní do­ko­na­lé har­mo­nie.
K vý­ho­dám tis­kár­ny SC-F500 patří snad­né po­u­ži­tí, pro­duk­ti­vi­ta a efek­ti­vi­ta, které po­mo­hou za­jis­tit fle­xi­bi­li­tu a umož­ní rych­le re­a­go­vat na po­tře­by zá­kaz­ní­ků. Toho do­sá­hl Epson dal­ší­mi roz­ší­ře­ní­mi, které doplňují její za­ve­de­nou sub­li­mač­ní tech­no­lo­gii, jako jsou:

  • Do­pl­ni­tel­ný in­koust (in­koust ze 140ml lah­vi­ček lze doplňovat i při tisku)
  • Při­po­je­ní přes roz­hra­ní Wi-Fi (po­pr­vé v řadě sub­li­mač­ních tis­ká­ren Epson)
  • Au­to­ma­tic­ký pře­pí­nač po­tis­ko­va­né­ho média (snad­né pře­pí­ná­ní mezi jed­not­li­vý­mi listy a ro­le­mi)
  • Ná­stroj Epson LFP Ac­coun­ting Tool (pro přes­ný vý­po­čet ná­kla­dů na tisk)
  • Ochran­ný kryt tis­ko­vé hlavy (proti pro­ni­ká­ní pra­chu)
  • Do­ty­ko­vý panel s úh­lo­příč­kou 4,3" (pro snad­né ovlá­dá­ní)

Su­re­Co­lor SC-F500 bude k dis­po­zi­ci v říjnu.
Další informace na ​www.​epson.​cz.


Mohlo by vás zajímat: