Google překladač: English Deutsch

Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2019 na MSV v Brně

Autor článku: Nová média   

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Brno | Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by | MSV

Forum aditivni vyroby na MSV v Brne-1938Již šestý roč­ník této ob­lí­be­né kon­fe­ren­ce před­sta­ví nej­vy­spě­lej­ší me­to­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D tisku, který se stává do­stup­něj­ším i pro menší firmy a jed­not­liv­ce. Na­bíd­ne pes­trou pře­hlíd­ku tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by ko­vo­vých, plas­to­vých i kom­po­zit­ních dílů s dů­ra­zem na je­jich uplat­ně­ní v praxi. S účas­tí ne­vá­hej­te, pokud se za­jí­má­te o vy­u­ži­tí po­kro­ko­vých tech­no­lo­gií pro pro­duk­tiv­něj­ší vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ná­stro­jů nebo kon­co­vých vý­rob­ků. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by na MSV 2019 v Brně na­bíd­ne ce­lo­den­ní pro­gram, v rámci kte­ré­ho vy­stou­pí téměř dvě de­sít­ky od­bor­ní­ků na adi­tiv­ní vý­ro­bu.

Ukáže ino­va­ce z na­bíd­ky před­ních svě­to­vých vý­rob­ců 3D tis­ká­ren, jako jsou Stra­ta­sys, 3D Sys­tems, Re­nishaw, HP, Arcam nebo EOS a vedle nich pů­so­bi­vé no­vin­ky, které svými mož­nost­mi v růz­ných ohle­dech pře­kra­ču­jí za­ve­de­nou praxi – na­pří­klad jako 3D tisk ko­vo­vých dílů v kan­ce­lář­ském pro­stře­dí od firem Desktop Metal a Mark­for­ged či rych­lý tisk velmi přes­ných mo­de­lů od For­mlabs.
Pri­már­ním cílem kon­fe­ren­ce je pre­zen­to­vat mož­nos­ti sou­čas­ných tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím prak­tic­kých po­znat­ků a pří­pa­do­vých stu­dií. V tomto duchu se po­ne­sou i pre­zen­ta­ce ge­ne­rál­ní­ho part­ne­ra kon­fe­ren­ce, kte­rým je spo­leč­nost Si­e­mens. Po­drob­ný pro­gram s té­ma­ty všech 17 za­řa­ze­ných před­ná­šek na­jde­te na webu www.​odborne-​konference.​cz.
Ce­lo­den­ní kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní v úterý 8. října 2019 v rámci Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně v sálu E2 v pa­vi­lo­nu E na br­něn­ském vý­sta­viš­ti. Pro účast­ní­ky je za­jiš­tě­no ob­čer­stve­ní, vstup na stro­jí­ren­ský ve­letrh a slo­so­vá­ní o hod­not­né ceny v čele se stol­ní 3D tis­kár­nou Prusa i3 MK3S.
Tuto udá­lost byste ne­mě­li mi­nout, pokud chce­te mít pře­hled o tech­no­lo­gic­kých mož­nos­tech sou­čas­ných 3D tis­ká­ren pro vý­ro­bu ko­vo­vých, plas­to­vých a kom­po­zit­ních dílů. Nad to mů­že­te zís­kat bo­ha­tou in­spi­ra­ci a cenné kon­tak­ty.
Další in­for­ma­ce a re­gis­trač­ní for­mu­lář na­jde­te na webu www.​odborne-​konference.​cz.


Mohlo by vás zajímat: