Google překladač: English Deutsch

Ohlédnutí za konferencí GIS Esri 2018 jako pozvání na tu letošní

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé

DSC00097-nad planem Prahy-1944Ne­znám žád­nou do­má­cí kon­fe­ren­ci, na které by se pra­vi­del­ně schá­ze­lo více lidí, než právě GIS Esri po­řá­da­nou spo­leč­nos­tí Ar­c­da­ta Praha. Svým roz­sa­hem sice jen vzdá­le­ně ko­pí­ru­je svůj vzor v po­do­bě Esri User Con­fe­ren­ce (Esri UC) po­řá­da­né kaž­do­roč­ně v ka­li­forn­ském San Diegu, ale i tak jde o akci na naše po­mě­ry ob­rov­skou. Je, jak uvádí web po­řa­da­te­le, nej­vět­ším obo­ro­vým se­tká­ním ge­o­in­for­ma­ti­ků v České re­pub­li­ce a již více než dva­cet pět let se­zna­mu­je účast­ní­ky s no­vin­ka­mi v ob­las­ti GIS a s ak­tu­ál­ní­mi pro­jek­ty ve ve­řej­ném i pri­vát­ním sek­to­ru. Kon­fe­ren­ce je vždy dvou­den­ní a den před ní se ještě koná od­po­led­ní před­kon­fe­renč­ní se­mi­nář.

Té­ma­ta před­ná­šek se do­tý­ka­jí ve­řej­né sprá­vy na kraj­ské i míst­ní úrov­ni, sprá­vy in­že­nýr­ských sítí, pří­rod­ních věd, dál­ko­vé­ho prů­zku­mu Země i kar­to­gra­fie. Spe­ci­a­li­zo­va­né worksho­py, ve­de­né od­bor­ní­ky z po­řa­da­tel­ské firmy a Esri, in­for­mu­jí o tech­no­lo­gic­kých no­vin­kách a před­sta­vu­jí op­ti­mál­ní pra­cov­ní po­stu­py a prak­tic­ké rady pro práci s hlav­ním pro­duk­tem spo­leč­nos­ti Esri, soft­warem Ar­c­GIS.
DSC00031-SeidlNevím, jest­li po­řa­da­te­lé vy­bí­ra­li loňské datum pro kon­fe­ren­ci zá­měr­ně, ale za­čí­na­la 101 let po VŘSR. Úvod­ní fil­mo­vou zněl­kou přes­ně v deset hodin do­po­led­ne, ne vý­stře­lem z Au­ro­ry. Pů­vod­ně jsem před­po­klá­dal, že jde o pře­vza­té video ze San Diega, ale mou do­mněn­ku téměř vzá­pě­tí vy­vrá­til pří­cho­zí ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­ca­da­ta Praha Petr Seidl a uve­de­ní té pravé zněl­ky z USA slí­bil na za­čá­tek od­po­led­ní­ho pro­gra­mu. Petr Seidl začal po­dě­ko­vá­ním všem pří­tom­ným účast­ní­kům, kte­rých se re­gis­tro­va­lo téměř tisíc a toto číslo mohlo být i větší, kdyby re­gis­tra­ce ne­by­la za­sta­ve­na. Počet by pak totiž pře­sa­ho­val ka­pa­cit­ní mož­nos­ti Spo­le­čen­ské­ho sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha, kde se GIS Esri tra­dič­ně koná. Hned vedle je ještě větší kon­gre­so­vý sál, pane ře­di­te­li, takže re­zer­vy jsou, chtě­lo se mi v tento oka­mžik po­zna­me­nat. Na pří­kla­du vy­u­ži­tí ge­o­gra­fic­ké apli­ka­ce Petr Seidl uká­zal ně­ko­lik sta­tis­tic­kých údajů. Množ­ství oborů, které ná­vštěv­ní­ci kon­fe­ren­ce za­stu­pu­jí, odkud jsou a ja­ké­ho za­mě­ře­ní jsou firmy, ze kte­rých při­chá­zí. Velký počet účast­ní­ků je z ve­řej­né sprá­vy, z uni­ver­zit­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho pro­stře­dí. Smys­lem ukáz­ky prý bylo uká­zat, jak ta­ko­vý sys­tém je jed­no­du­chý, pro­to­že jej zvlád­ne i sám před­ná­še­jí­cí. Tato apli­ka­ce ale neumí říct, proč pří­tomní lidé při­je­li. Možná kvůli tomu, aby se něco do­zvě­dě­li, po­tka­li staré známé, vy­mě­ni­li si zku­še­nos­ti, zís­ka­li nové kon­tak­ty, in­spi­ra­ci nebo vi­dě­li za­jí­ma­vé řeč­ní­ky. Ten, kdo kon­fe­ren­ci nezná a ocit­ne se na ní po­pr­vé, by si třeba po ně­kte­rých před­náš­kách mohl mys­let, že je na akci kli­ma­to­lo­gů, me­te­o­ro­lo­gů nebo ar­che­o­lo­gů apod. V tomto roce se po­řa­da­te­lé in­spi­ro­va­li dvěma té­ma­ty – územ­ním plá­no­vá­ním (to má svou lo­gi­ku, pro­to­že územ­ní plá­no­vá­ní a GIS k sobě patří jak k vel­blou­do­vi hrb) a his­to­rií, hlav­ně v sou­vis­los­ti se sto­le­tým vý­ro­čím exis­ten­ce naší re­pub­li­ky.
Jeden ze slaj­dů pre­zen­ta­ce si Petr Seidl vy­půj­čil od ma­ji­te­le Esri Jacka Dan­ger­mon­da, jenž na něm shr­nul pro­blémy, se kte­rý­mi se lid­stvo v sou­čas­nos­ti po­tý­ká. Dívá se na pro­ble­ma­ti­ku z glo­bál­ní­ho mě­řít­ka, ale při bliž­ším zkou­má­ní zjis­tí­me, že se spous­ta pro­blé­mů do­tý­ká i nás – kli­ma­tic­ké změny, sucho, mi­gra­ce, odlesňování, „fun­go­vá­ní“ oce­á­nů. Zá­sad­ní je po­cho­pit, co se s naší zemí děje. Když to po­cho­pí­me, je po­tře­ba to dobře vy­svět­lit celé spo­leč­nos­ti, po­li­ti­kům a také konat. Tomu po­má­há jedna věda, které se říká ge­o­gra­fie. Po­má­há ana­ly­zo­vat pří­či­ny, ko­mu­ni­ku­je s námi, a pokud to po­li­ti­ci do­vo­lí, tak na­vrh­ne i ně­ja­ká ře­še­ní.
Česká re­pub­li­ka je ta­ko­vou oázou dneš­ní­ho světa, kde svě­to­vé pro­blémy jsou za­stou­pe­ny v menší míře. To ale ne­zna­me­ná, že je ne­má­me sle­do­vat a ne­má­me co dělat. Z to­ho­to po­hle­du práce zde pří­tom­ných v sále dává ob­rov­ský smysl.
Spo­leč­nost Ar­c­da­ta jako dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Esri je ráda, když se může pochlu­bit vý­sled­ky práce svých zá­kaz­ní­ků. Jednu z le­toš­ních cen na ame­ric­ké kon­fe­ren­ci si od­vez­li zá­stup­ci Agen­tu­ry ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny České re­pub­li­ky (AOPK ČR), což Petr Seidl oce­nil a do­po­ru­čil pří­tom­ným po­dí­vat se na její por­tál www.​och​rana​prir​ody.​cz.
Dále pak uká­zal pod­kla­dy vznik­lé z dat o le­toš­ním suchu, kůrov­co­vé ka­la­mi­tě z pod­kla­dů ge­o­por­tá­lů měst a obcí. Oce­ně­ní za kom­plex­ní na­sa­ze­ní plat­for­my GIS na­příč or­ga­ni­za­cí, tedy za nej­lep­ší­ho zá­kaz­ní­ka, do­sta­lo od Ar­ca­da­ty sta­tu­tár­ní město Opava, které si pře­vza­li zá­stup­ci to­ho­to města. Sys­tém od firmy Esri zde po­u­ží­va­jí už 12 let.

Vyšlo v příloze InGIS I/2019 časopisu CAD


Po pře­dá­ní ceny po­kra­čo­val Petr Seidl v před­sta­vo­vá­ní prak­tic­kých na­sa­ze­ní ge­o­gra­fie. Zmí­nil vývoj GIS, roz­ši­řo­vá­ní funkč­nos­ti atd. a také úlohu firmy Ar­c­da­ta v tomto pro­ce­su. Došlo i na vzdě­lá­vá­ní se zmín­kou o ne­do­stat­ku GIS men­to­rů. Di­gi­tál­ní kar­to­gra­fie ve spo­je­ní s in­ter­ne­tem umož­ni­la v Esri vzni­ku pro­duk­tu Story Map, ne­bo­li mapa s pří­bě­hem, kte­rou vy­u­ží­vá ob­rov­ské množ­ství uži­va­te­lů – Esri uvádí, že pro­vo­zu­je 600 000 Story map s milióny pří­stu­pů každý týden. Vy­u­ží­va­jí to stu­den­ti i vě­dec­ké in­sti­tu­ce, které tímto způ­so­bem vy­svět­lu­jí ši­ro­ké ve­řej­nos­ti, jak třeba pra­co­va­li na ně­ja­kém vě­dec­kém pro­jek­tu.
Ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém je ná­stroj, který má tři silné vlast­nos­ti. In­te­gra­ce (dat, uži­va­te­lů, lidí), ana­lý­za (ve struč­nos­ti síla po­čí­ta­čo­vé ge­o­gra­fie) a ko­mu­ni­ka­ce, zejmé­na pro­střed­nic­tvím map.
Vývoj GIS je velmi rych­lý. Jed­nak je to dáno vý­vo­jem in­frastruk­tu­ry (po­čí­ta­če, pro­ce­so­ry, da­to­vé pře­no­sy, cloud...), roz­ši­řu­je se funkč­nost. Do GIS vstu­pu­je umělá in­te­li­gen­ce, zvy­šu­je se in­te­gra­ce s ji­ný­mi sys­témy (mo­men­tál­ně je velmi po­pu­lár­ní a ko­mu­ni­ko­va­né spo­je­ní se sys­témy BIM), zjed­no­du­šu­je se vy­u­ží­vá­ní.
Pro­to­že Petr Seidl je pra­vi­del­ným ná­vštěv­ní­kem kon­fe­ren­ce v San Diegu, pus­til na závěr svého bez mi­nu­ty půl­ho­di­no­vé­ho vstu­pu video z ní a kon­sta­to­val, že letos zde bylo 18 000 účast­ní­ků. Ta­měj­ší kon­gre­so­vé cen­t­rum dobře znám, přes­to si tento počet tam před­sta­vit ne­do­ká­žu, zažil jsem „pou­hých“ 6500.

Praha a její metropolitní plán

DSC00055-KouckyNá­sle­du­jí­cím řeč­ní­kem byl pro­fe­sor ar­chi­tekt Roman Kouc­ký s před­sta­ve­ním me­t­ro­po­lit­ní­ho plánu.
Mlu­vil o Athén­ské char­tě, která zcela změ­ni­la plá­no­vá­ní roz­vo­je měst. Uká­zal vývoj plá­no­vá­ní na pří­kla­du kraj­ských i men­ších měst pře­váž­ně v Su­de­tech. Plán byl při­způ­so­ben i těm, kteří stále dá­va­jí před­nost pa­pí­ru, přes­to, že při vý­vo­ji bylo dů­sled­ně dbáno na di­gi­ta­li­za­ci. Kromě gra­fic­ké části má me­t­ro­po­lit­ní plán i ob­sáh­lou tex­to­vou část.
Za­jí­ma­vé je, že Praha do­po­sud ne­mě­la výš­ko­vou re­gu­la­ci, což se ak­tu­ál­ním me­t­ro­po­lit­ním plá­nem mění. Byl zpra­co­ván ka­ta­log výš­ko­vých sta­veb. Vznik­la abs­trakt­ní mapa čtver­co­vých bloků 100 krát 100 metrů s blo­kem nula po­krý­va­jí­cím Vác­lav­ské ná­měs­tí. Zá­klad­ní troj­ú­hel­ník tvoří Praž­ský hrad, Vy­še­hrad a Vít­kov.

Klaudiánova mapa

DSC00066-NovotnaKlau­di­á­no­vu mapu před­sta­vi­la v dal­ším vstu­pu dr. Eva No­vot­ná, osob­ně po­zva­ná Pe­trem Se­i­dlem po pře­čte­ní je­jí­ho člán­ku ve Vesmí­ru. Ori­gi­nál­ní jed­no­list se­stá­vá ze tří částí, mapa sa­mot­ná je v dolní části to­ho­to jed­no­lis­tu, je­di­ný za­cho­va­ný ori­gi­nál se na­chá­zí na Li­to­mě­řic­kém bis­kup­ství. Exis­tu­jí i ru­ko­pis­né kopie mapy, na­pří­klad v Rych­no­vě nad Kněž­nou. Tato první mapa Čes­ké­ho krá­lov­ství měla mi­mo­řád­ný vý­znam a svým ob­sa­hem i ztvár­ně­ním svěd­čí o tom, že česká ná­rod­ní kar­to­gra­fie byla na vr­chol­né úrov­ni do­bo­vé tvor­by ve střed­ní Ev­ro­pě. Vznik­la v době, kdy vět­ši­na zemí v Ev­ro­pě ne­mě­la své sa­mo­stat­né mapy.

Před 100 lety byl za­lo­žen vo­jen­ský ze­mě­pis­ný ústav. Proto se dal­ší­ho slova ujal ře­di­tel Vo­jen­ské­ho ge­o­gra­fic­ké­ho a hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­ké­ho úřadu Jan Marša a se­zná­mil pří­tom­né pu­b­li­kum s čin­nos­tí vo­jen­ských ze­měmě­ři­čů.

Po­sled­ní do­po­led­ní před­náš­ka byla opět his­to­ric­ká a ujal se jí pro­fe­sor Mar­tin Kovář. Pre­zen­ta­ce na­zva­ná Čes­ko­slo­ven­ských a čes­kých 100 let byla ohléd­nu­tím do mi­nu­los­ti a vý­zvou do bu­douc­nos­ti. Mar­tin Kovář začal Ma­sa­ry­kem, Be­ne­šem a Šte­fá­ni­kem. Ne, ne­by­la to před­náš­ka o ge­o­gra­fic­kých sys­té­mech, ale o cestě re­pub­li­ky od je­jí­ho vzni­ku přes roz­pad po mni­chov­ské do­ho­dě, o pro­tek­to­rá­tu, osvo­bo­ze­ní Rudou ar­má­dou, vládě ko­mu­nis­tů, so­vět­ské oku­pa­ci a sa­me­to­vé re­vo­lu­ci. Zmí­nil i pre­zi­dent­ství Vác­la­va Havla, de­mo­kra­tic­ké volby a roz­dě­le­ní na Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. Na závěr se do­stal i k sou­čas­né­mu hle­dá­ní se ev­rop­ské­ho hos­po­dář­ské­ho spo­le­čen­ství, k mi­gra­ci, po­pu­lis­mu atd.

Odpoledne ve znamení technologických záležitostí a novinek

DSC00130-SzukalskiPo obě­do­vé pře­stáv­ce začal pro­gram ve vel­kém sále slí­be­nou fil­mo­vou zněl­kou ame­ric­ké Esri UC a slova se ujal Bern Szukal­ski s před­náš­kou GIS In­spi­ring What’s Next. Ne­o­po­mněl říct, že je v Praze už po­páté a že se mu zde líbí, do­kon­ce i po­ča­sí je zde dnes jako v Ka­li­for­nii. GIS se mění a je dnes o da­tech, je­jich spra­vo­vá­ní, ana­lý­zách a apli­ka­ci ge­o­gra­fic­kých in­for­ma­cí. Mlu­vil také o in­ter­ne­tu věcí (IoT) a za­po­jo­vá­ní dat z růz­ných čidel atd. Když Esri za­čí­na­la, měla 100 za­měst­nan­ců a 3 pro­duk­ty, dnes má 3000 za­měst­nan­ců a mnoho pro­duk­tů. Mlu­vil také o spo­lu­prá­ci Au­to­de­s­ku a Esri, kon­krét­ně o Re­vi­tu.
Na pasáž za­bý­va­jí­cí se Uti­li­ty Ne­twork Ma­nage­men­tem pře­dal slovo Mar­ko­vi Ošlejš­ko­vi z Ar­c­da­ty, který uká­zal kon­krét­ní po­u­ži­tí soft­wa­ru Ar­c­GIS Pro na spí­na­cí elek­tric­ké sta­ni­ci a pro tra­so­vá­ní ve­de­ní. Pak vrá­til slovo Ber­no­vi, který mlu­vil kromě ji­né­ho o nové formě li­cen­co­vá­ní. To mělo do­po­sud jen dvě úrov­ně – pro toho, kdo si jen pro­hlí­ží, a pro ty, co pra­cu­jí pro­fe­si­o­nál­ně. Nově bude 5 úrov­ní uži­va­te­lů.
Sylva Vor­lo­vá po­ho­vo­ři­la o Ar­c­GIS Li­ving Atlas of the World, který před­sta­vu­je pro ko­mu­ni­tu Esri dů­vě­ry­hod­ný zdroj dat. Na závěr své řeči po­dě­ko­va­la všem, kteří už do Li­ving At­la­su při­spě­li, a vy­zva­la k vyšší účas­ti v této čin­nos­ti.
Do­kon­čit svůj pří­spě­vek se na scénu vrá­til Bern Szukal­ski, který na závěr spus­til video o tom, co Esri při­pra­vu­je do bu­douc­nos­ti. V tom se mlu­vi­lo hodně o di­gi­tál­ních dvoj­ča­tech, kom­plex­ní ana­lý­ze, pro­po­je­ní ge­o­lo­gie, hyd­ro­lo­gie a dal­ších věd.

Před­sta­vo­vá­ní no­vi­nek se ujal Radek Kut­telwas­cher s týmem Ar­c­da­ty. Jed­not­li­vé vý­stu­py byly po­měr­ně krát­ké, a tak ná­sle­du­jí­cí pasáž je jen „te­le­gra­fic­kým“ zá­zna­mem toho, co se dělo. Mezi té­ma­ty byl opět Li­ving Atlas, ma­po­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ce, ob­sáh­lá pro­sto­ro­vá ana­lý­za. Prak­tic­ká ukáz­ka se tý­ka­la dat Po­li­cie České re­pub­li­ky o ne­ho­dách.
No­vin­ky byly pro­lo­že­ny před­náš­ka­mi z řad uži­va­te­lů. Cel­kem pět lidí z jih­lav­ské­ho magis­trá­tu před­ved­lo vy­u­ži­tí plat­for­my Ar­c­GIS v tomto kraj­ském městě. Do pre­zen­ta­ce se za­po­ji­li všich­ni pří­tomní, každý podle své sféry, ve které Ar­c­GIS vy­u­ží­va­jí.
Poté se Matej Vr­tich vě­no­val vi­zu­a­li­za­ci ve webo­vém GIS. V té sou­vis­los­ti ne­moh­ly chy­bět vek­to­ro­vé dlaž­di­ce.
O stra­te­gic­kých hlu­ko­vých ma­pách 2017 po­ho­vo­řil Pavel Junek ze Zdra­vot­ní­ho ústa­vu se síd­lem v Os­t­ra­vě. Ukáz­ka byla velmi krát­ká s po­zvá­ním na pre­zen­ta­ci dru­hé­ho dne.
Dále si vzal zpět slovo Radek Kut­telwas­cher a jeho té­ma­tem byl In­si­ght for Ar­c­GIS. Opět pre­zen­to­val data o ne­ho­dách a vy­fil­tro­va­ná na ne­ho­dy se zra­ně­ním. Vě­no­val se i ča­so­vé­mu hle­dis­ku, kdy k ne­ho­dám došlo.
Inka Te­sa­řo­vá upře­la svou po­zor­nost na pro­duk­ty Sen­ti­nel Ex­plo­rer, Ar­c­GIS Image Ana­lyst a Ori­en­ted Ima­gi­ne­ry. Uká­za­la ob­last Ha­va­je a činné sopky a lá­vo­vá pole.
Pre­zen­tač­ní šta­fe­tu opět pře­vzal Matej Vr­tich a mlu­vil o no­vin­ce Ar­c­GIS En­ter­pri­se Sites.
Stu­dent gym­ná­zia On­dřej Slad­ký pak uká­zal, jak dělat mo­bil­ní apli­ka­ce, kon­krét­ně pro Zoo Plzeň. Vy­u­žil k tomu Ar­c­GIS for De­ve­lo­pers a Ar­c­GIS Run­ti­me SDK for .NET.

DSC00208-druzicova soutez-postery-1944

Ani tento struč­ný výčet ovšem ne­po­sti­hu­je celé od­po­led­ní dění. K dis­po­zi­ci byly ještě další před­náš­ky, které pro­bí­ha­ly pa­ra­lel­ně, takže každý účast­ník si musel vy­brat, co mu víc vy­ho­vu­je, co ho za­jí­má. Já ab­sol­vo­val ještě před­sta­ve­ní di­gi­tál­ních tech­nic­kých map od Zdeňka Za­jíč­ka a Sa­te­lit­ní­ho cen­t­ra České re­pub­li­ky (SAT­CEN ČR) od La­di­sla­va Stah­la.

Do­pro­vod­ný pro­gram

Ne­díl­nou sou­čás­tí kon­fe­ren­ce je i bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram za­hr­nu­jí­cí různé sou­tě­že, te­ma­tic­ké ex­po­zi­ce či vý­sta­vu po­ste­rů a vel­kých map. V pří­sá­lí na­lez­ne­te i stán­ky ně­kte­rých firem, které doplňují na­bíd­ku soft­wa­ro­vé­ho vy­ba­ve­ní a slu­žeb Ar­c­da­ty Praha. Výběr býval bo­hat­ší, letos zde byly k vi­dě­ní firmy AV Media, CEDA, Digis, Ge­o­t­ro­nics a Uni­corn.

DSC00108-stanky T-Mapy Unicorn-1944

Dění prv­ní­ho dne je vždy za­kon­če­no ve­čer­ním rau­tem. Druhý den kon­fe­ren­ce vám ale zpro­střed­ko­vat ne­mo­hu, pro­to­že jsem se ne­ú­čast­nil.

Na závěr po­zván­ka

Pokud se mi po­da­ři­lo za­ujmout čte­ná­ře to­ho­to člán­ku, rád bych je tímto po­zval na další roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri 2019. Její ame­ric­ká sest­ra Esri UC pro­běh­la ve dnech ve dnech 8.–12. čer­ven­ce v San Diegu a počet účast­ní­ků byl opět vyšší – 19 000. A oce­ně­ní se znovu do­sta­lo i čes­ké­mu zá­stup­ci. Spe­cial Achie­ve­ment in GIS pu­tu­je do Jih­la­vy, kon­krét­ně sta­tu­tár­ní­mu městu Jih­la­va za kom­plex­ní na­sa­ze­ní GIS ve svých agen­dách. Takže i pro­gram do­má­cí akce ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 bude jistě bo­ha­tý a za­jí­ma­vý.

Více o konferenci GIS Esri 2019 v Praze najdete na www.arcdata.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: