Google překladač: English Deutsch

Nová dotyková sonda RWP20.50-G-UTP od Hexagonu

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: Dotykové sondy | Hardware | Hexagon | Měření | RWP20.50-G-UTP | Ultrazvuk

HexagonMIMediaReleaseRWP2050GUTP-1944Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon na­bí­zí no­vé ul­tra­zvu­ko­vé ře­še­ní pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je k mě­ře­ní tloušť­ky stěn vět­ších sou­čás­tí. Do­ty­ko­vá son­da RWP20.50-G-UTP pro tu­to au­to­ma­tic­ké mě­ře­ní vy­u­ží­vá ul­tra­zvuk, přes­ně­ji frek­venč­ní roz­sah ra­di­o­vých vln v hod­no­tě 2,4 GHz. Son­du RWP20.50-G-UTP lze pře­dě­lat na roz­mě­ro­vou ne­bo tep­lot­ní son­du pros­tou změ­nou jed­no­tek mě­ře­ní. Na roz­díl od ji­ných ul­tra­zvu­ko­vých sond tato ne­vy­ža­du­je ka­pa­li­no­vou vaz­bu, což zjed­no­du­šu­je ope­ra­ce a udr­žu­je sou­čás­ti čist­ší.

Son­da RWP20.50-G-UTP je pod­po­ro­vá­na spe­ci­a­li­zo­va­ným soft­wa­rem pro mě­ře­ní tloušť­ky a je kom­pa­ti­bil­ní s ří­dí­cím soft­wa­rem pro ob­rá­bě­cí stro­je Si­e­mens, Hei­de­nha­in a Fanuc, což usnad­ňu­je sní­má­ní a vi­zu­a­li­za­ci na­mě­ře­ných dat pří­mo ve vý­rob­ním zá­vo­dě a je­jich ex­port k po­u­ži­tí s ji­ný­mi pro­gra­my.


Mohlo by vás zajímat: