Google překladač: English Deutsch

Monitor AOC Q27T1 s designem od studia F. A. Porsche

Autor článku: AOC   

Tags: AOC | Design | Hardware | Monitory | Q27T1 | Studio F. A. Porsche

AOC q27t1-1945cNový mo­ni­tor AOC Q27T1, jehož de­sign je na­vr­žen svě­tozná­mým stu­di­em F. A. Por­sche, vstu­pu­je do ob­cho­dů. Tento 27” (68,6 cm) model s QHD roz­li­še­ním, IPS pa­ne­lem a ze tří stran bez­rá­meč­ko­vým vzhle­dem je oprav­do­vým funkč­ním umě­ním. Uni­kát­ní asy­me­t­ric­ký sto­jan mo­de­lu Q27T1 lo­gic­ky sle­du­je roz­lo­že­ní hmoty uvnitř mo­ni­to­ru a per­fekt­ně vy­va­žu­je jeho váhu. Cel­ko­vý de­sign vy­zdvi­hu­je so­fis­ti­ko­va­né struk­tu­rál­ní in­že­nýr­ství, díky kte­ré­mu mo­ni­tor stojí na místě a dělá z něj ja­kési mo­der­ní so­chař­ské dílo. Ze tří stran bez­rá­meč­ko­vý mo­ni­tor se zero edge de­signem skrý­vá orá­mo­vá­ní na pravé a levé stra­ně za dis­plej a vy­tvá­ří tak dojem, že tam žádný rá­me­ček není.

Spod­ní část sto­ja­nu je leš­tě­na, což v kon­tras­tu se za­kři­ve­ný­mi mat­ný­mi zády mo­ni­to­ru pod­tr­hu­je jeho čistý de­sign. Vstup­ní a vý­stup­ní porty mo­ni­to­ru Q27T1 jsou de­cent­ně umís­tě­ny tak, aby po­třeb­né ka­be­ly ne­na­ru­šo­va­ly cel­ko­vý vi­zu­ál­ní vjem. Model je vhod­ný jak pro do­má­cí, tak i kan­ce­lář­ské po­u­ži­tí.
Nový AOC Q27T1 je vy­ba­ven kva­lit­ním IPS pa­ne­lem, který na­bí­zí skvě­lé ba­rev­né po­dá­ní a ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly. Quad HD roz­li­še­ní 2560 × 1440 bodů, v kom­bi­na­ci s anti-glare vrst­vou, po­sky­tu­je per­fekt­ně ostrý obraz. Mo­ni­tor navíc na­bí­zí ši­ro­ké po­kry­tí ba­rev­né­ho spek­tra (107% po­kry­tí RGB ba­rev­né­ho pole) a pr­votříd­ní jas na úrov­ni 350 nitů. Pro při­po­je­ní zdro­je ob­ra­zu na­bí­zí dva HDMI porty a jeden Dis­pla­y­Port.
Mo­ni­tor AOC Q27T1 bude v ob­cho­dech k dis­po­zi­ci od lis­to­pa­du 2019 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 8429 korun (329 eur).

Více in­for­ma­cí a tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce na­jde­te na eu.aoc.com/cs/monitors/q27t1.
Nebo se můžete podívat na video na www.youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: