Google překladač: English Deutsch

CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD

Autor článku: CADENAS   

Tags: 3D CAD | AEC | BIM | Bricscad | CADENAS | Doplněk | HVAC | Plugin | TZB

BricsCADCadenas-1-1946Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, a to přímo z pro­stře­dí Brics­CA­Du. In­te­gro­vá­no je více než 700 ka­ta­lo­gů 2D i 3D kom­po­nent vý­rob­ců, takže není nutné vy­hle­dá­vat pro svůj návrh sou­čás­ti na in­ter­ne­tu. Jed­not­li­vé kom­po­nen­ty v na­tiv­ních Brics­CAD for­má­tech je možné in­di­vi­du­ál­ně kon­fi­gu­ro­vat a vlo­žit do stá­va­jí­cí­ho ná­vr­hu nebo pro­jek­tu. Každý model ob­sa­hu­je po­drob­né tech­nic­ké údaje a po­pis­ná data pro me­cha­nic­ké a elek­tric­ké pro­jek­ty, ar­chi­tek­tu­ru a TZB.

Všech­ny CAD mo­de­ly lze po­u­žít zdar­ma a také sa­mot­ný do­pl­něk je za­dar­mo. Pro­duk­to­vé ka­ta­lo­gy 3D CAD pro in­že­nýr­ství a me­cha­ni­ku se dají stáh­nout zde, ECAD ka­ta­lo­gy pro elek­tro­tech­ni­ku a stro­jí­ren­ství tady a 3D CAD BIM a AEC ka­ta­lo­gy pro ar­chi­tek­tu­ru a HVAC na této strán­ce.


Mohlo by vás zajímat: