Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2023

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Nový Lumion 2023
(Matching tags: Realistický render,Ray-Tracing,Lumiartsoft,2023,Lumion)
Nej­vět­ší již pře­dem zná­mou no­vin­kou verze Lu­mi­on 2023 je sa­mo­zřej­mě im­ple­men­ta­ce Ray-Tra­cing tech­no­lo­gie. Ta má ještě svá ome­ze­ní, ale už teď v pod­sta­tě do­vo­lu­je sní­žit ...
Pátek, 24 Březen 2023
2. Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst
(Matching tags: Dislokace,2023,Maker Faire,Česko)
Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní ...
Úterý, 21 Březen 2023
3. K dispozici je CAMWorks 2023
(Matching tags: HCL­Soft­ware,Wire EDM Premium,2023,CAMWorks,CAD/CAM)
HCL­Soft­ware ozná­mil vy­dá­ní HCL CA­MWorks 2023. CA­MWorks 2023 kom­bi­nu­je vý­ho­dy plně in­te­gro­va­né­ho CAD/CAM sys­té­mu s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro­gra­mo­vá­ní, jako je pro­gra­mo­vá­ní ...
Čtvrtek, 15 Prosinec 2022