Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo amr

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Rockwell a NVIDIA se podílejí na vývoji autonomních mobilních robotů
(Matching tags: AMR,Rockwell Automation,Umělá inteligence,Spolupráce,Nvidia,Robotika)
... Spo­lu­prá­ce se nyní roz­ši­řu­je o ro­bo­ti­ku a po­má­há pod­po­řit vy­u­ži­tí AI v au­to­nom­ních mo­bil­ních ro­bo­tech (AMR) s cílem zvý­šit výkon a efek­ti­vi­tu.  ...
Pátek, 07 Červen 2024
2. Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR
(Matching tags: Rumunsko,MiR200,MiR250,MiR500,AMR,MiR,Logistika,Eaton,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě ...
Středa, 27 Září 2023
3. Rockwell Automation kupuje Clearpath Robotics
(Matching tags: OTTO Motors,Výrobní logistika,Clearpath Robotics,AMR,Rockwell Automation,Akvizice)
... pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) jsou další hra­ni­cí prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a trans­for­ma­ce a tato akvi­zi­ce po­sí­lí ve­dou­cí po­sta­ve­ní Roc­kwellu ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
4. Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots
(Matching tags: Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Fúze,Robotika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je ...
Pátek, 07 Říjen 2022
5. MiR představuje software pro AMR
(Matching tags: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots,AMR,MiR,Roboty,Automatizace,Software)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) ...
Pondělí, 20 Červen 2022
6. Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo
(Matching tags: Virtuální veletrh,MiRGo,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
7. Růst prodeje autonomních mobilních robotů MiR v roce 2021 o 42 %
(Matching tags: MiR600,Mibilní,Autonimní,MiR1350,2021,AMR,MiR,Roboty,Prodeje,Trh)
... bez­peč­ných, spo­leh­li­vých a snad­no zpro­vozni­tel­ných AMR ro­bo­tů.  ...
Pondělí, 31 Leden 2022
8. MiR a Logitrans vyvíjí autonomní paletový vozík
(Matching tags: Logitrans,Paletové vozíky,AMR,MiR,Logistika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Lo­gi­t­rans ozná­mi­ly stra­te­gic­kou spo­lu­prá­ci na vý­ro­bu au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků. Au­to­nomní pa­le­to­vé vo­zí­ky jsou na­vr­že­ny ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
9. MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu
(Matching tags: FMCG,Certifikace IP52,MiR1350,CSi palletising,AMR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
10. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
11. Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb
(Matching tags: 1. čtvrtletí 2021,Růst tržeb,NiR,AMR,Mobile Industrial Robots,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
12. Průzkum MiR o velkém potenciálu AMR robotů
(Matching tags: Roboty,AMR,MiR,Spedice,Automotive,Mobilní,Elektrotechnika)
... s po­mo­cí AMR ro­bo­tů uva­žu­je cel­kem 78 % firem. Prů­zkum byl pro­ve­den mezi pod­ni­ky z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, elek­tro­tech­ni­ky, FMCG a 3PL lo­gis­ti­ky. Prů­zkum se rov­něž ...
Úterý, 03 Březen 2020
13. Nový robot MiR1000 a zabudovaná UI pro navigování flotily
(Matching tags: AMR,AI Camera,MiR1000,Mobile Industrial Robots,MiR,Roboty)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla na trh aktuálně největšího autonomního mobilního robota (AMR) MiR1000. Dokáže automaticky naložit, dopravit a dodat palety a jiné těžké náklady ...
Úterý, 09 Duben 2019
14. Teradyne kupuje Mobile Industrial Robots
(Matching tags: AMR,Autonomí mobilní robot,Mobile Industrial Robots,MiR,Teradyne,Akvizice)
... splnění výkonnostních cílů do roku 2020. MiR je vedoucím dodavatelem ko­la­bo­ra­tiv­ních autonomních mobilních robotů (AMR) pro aplikaci v prů­my­slu. Mladý a rychle rostoucí trh s AMR ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018