Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dem

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
2. Konference ATCx Discrete Element Method
(Matching tags: ATCx,DEM,Advanced Engineering,on-line,Altair,Konference)
Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
3. DEM simulace při výrobě a zpracování potravin
(Matching tags: Potraviny,Zpracování,DEM,Advanced Engineering,EDEM,Altair,Simulace,CAE)
... je­jich cho­vá­ní me­to­dou DEM. Tento webi­nář před­sta­ví soft­ware Al­tair EDEM a me­to­du Dis­cre­te Ele­ment Me­thod pro si­mu­la­ci syp­kých hmot, které se po­u­ží­va­jí v růz­ných apli­ka­cích ...
Středa, 24 Březen 2021
4. Pozvánka na on-line konferenci Simulace sypkých materiálů
(Matching tags: ATCx,Sypké materiály,DEM,Advanced Engineering,on-line,EDEM,Altair,Konference,Simulace)
... me­to­du DEM (Dis­cre­te Ele­ment Me­thod) vy­u­ží­va­jí před­ní spo­leč­nos­ti v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích k op­ti­ma­li­za­cím kon­strukč­ních ře­še­ní a pro­ce­sů. Zú­čast­nit by se měli ...
Pátek, 23 Říjen 2020
5. Vychází EDEM for ANSYS
(Matching tags: Sypké materiály,Simulace,EDEM,DEM,ANSYS,Solutions,Analýzy)
Společnost DEM Solutions, která nabízí technologii pro metodu diskrétních prvků (Discrete Element Method – DEM), uvedla na trh simulační nástroj EDEM for ANSYS, jenž umožňuje přidat realistické náklady ...
Čtvrtek, 20 Duben 2017
Přesypy v rámci kontinuální dopravy sypkých materiálů představují důležitá místa jednotlivých dopravních zařízení, která významně ovlivňují celý dopravní systém. V místě přesypů dochází v první ...
Středa, 19 Červen 2013