Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo klietsch

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Webinář Ocelové konstrukce se SOLIDWORKS
(Matching tags: Solidpro,SolidSteel,Klietsch,Webinar,SolidWorks)
Naše čte­ná­ře ovlá­da­jí­cí něm­či­nu bychom chtě­li upo­zor­nit na webi­nář, který po­řá­dá firma Kli­et­sch 30. břez­na ve 13:30. Na něm vám Marco Schäfer ze spo­leč­nos­ti So­li­d­pro během pou­hých ...
Úterý, 28 Březen 2023
2. Flexibilita dat s asistentem DSTV pro SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidWorks,Klietsch,DSTV Assistant,AluFrame Assistant,Svařence)
DSTV Asi­s­tent sa­mo­zřej­mě do­ko­na­le pra­cu­je s ná­vrhy vy­tvo­ře­ný­mi po­mo­cí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. Mnoho uži­va­te­lů však neví, že DSTV As­si­s­tant do­ká­že ge­ne­ro­vat ...
Pondělí, 26 Prosinec 2022
3. Vydání SolidSteel parametric v4.1 a DSTV Assistant v2.1
(Matching tags: SolidSteel parametric 4.1,DSTV Assistant,Klietsch,SolidWorks)
Klietsch po ve­řej­ných be­ta­ver­zích z října to­ho­to roku, které byly po­drob­ně tes­to­vá­ny uži­va­te­li a sa­mo­zřej­mě také in­ter­ně, vydal nové hlav­ní verze. Byly opra­ve­ny ně­kte­ré ...
Pátek, 09 Prosinec 2022
4. Aplikace pro SOLIDWORKS Roadshow 2022/23
(Matching tags: SolidWorks,Roadshow,Evropa,Aplikace,USA,Klietsch)
Turné pro se­zná­me­ní se s apli­ka­ce­mi pro So­li­dworks po­řá­dá spo­leč­nost Klietsch na road­show po Ev­ro­pě, Švý­car­sku a USA. Od října 2022 do února 2023 na­vští­ví cel­kem 20 růz­ných ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
5. Nová verze 2.0 AluFrame Assistant pro SOLIDWORKS
(Matching tags: AluFrame Assistant,Klietsch,Verze 2.0,Aplikace,SolidWorks)
Německá společnost Klietsch s centrálou v Siegenu oznámila novou verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant for Solidworks. V nové verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant byly vylepšeny některé ...
Pondělí, 05 Září 2022
6. Novoroční nabídka SolidSteel parametric pro SOLIDWORKS
(Matching tags: SolidSteel parametric,Klietsch,Sleva,Akce,SolidWorks)
Čas běží rych­le, brzy se bude psát rok 2022. Aby firma Kli­et­sch dobře vy­u­ži­la po­sled­ní dny před Novým rokem, zve zá­jem­ce k na­hléd­nu­tí do své no­vo­roč­ní na­bíd­ky. Akce, která za­ča­la ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
7. Statické výpočty se SolidSteel parametric a Dlubal RFEM 5
(Matching tags: RFEM 5,Strukturální analýza,SolidSteel,Klietsch,Videa,Dlubal,Statika,SolidWorks)
V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci druhá část série videí in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty Kli­et­sch o struk­tu­rál­ní ana­lý­ze za po­u­ži­tí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric v kom­bi­na­ci se ...
Pondělí, 30 Srpen 2021
8. SolidSteel je nyní k dispozici ve verzi 3.1.0
(Matching tags: DSTV Assistant,SolidSteel,Klietsch,SolidWorks)
Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el ...
Neděle, 09 Květen 2021