Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo leica tour

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Seznamte se s novinkami na Leica Tour 2023
(Matching tags: AP20,Leica Tour,Robotické systémy,Senzory,Gefos)
Spo­leč­nost Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour. Bude se ho­vo­řit o zá­sad­ní ino­va­ci ro­bo­tic­kých sys­té­mů spo­je­né s uve­de­ním sen­zo­ru AP20 kom­pen­zu­jí­cí­ho sklon vý­tyč­ky. ...
Středa, 18 Leden 2023
2. Leica Tour 2022
(Matching tags: Captivate,Leica Tour,Drony,3D skenery,GNSS,Novinky,Gefos)
Po loňské Leica Tour, která se usku­teč­ni­la pouze on­li­ne, chys­tá spo­leč­nost Gefos na jaro 2022 tra­dič­ní trasu, kde se snad se­t­ka­jí po­řa­da­te­lé s účast­ní­ky osob­ně. Jsou při­pra­ve­ny ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
3. Záznam Leica Tour 2021 online
(Matching tags: Gerodetické přístroje,Leica Tour,3D skenery,GNSS,Gefos)
Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, ...
Pondělí, 22 Březen 2021
4. Leica Tour jen on-line
(Matching tags: Leica Ge­o­sys­tems,Ge­o­Te­am,Leica Tour,3D skenování,Gefos,GIS)
Po­řa­da­te­lé se sice tě­ši­li na osob­ní se­tká­ní při le­toš­ní Leica Tour, ale vzhle­dem k okol­nos­tem se akce usku­teč­ní pouze on-line. Při­pra­veny jsou pre­zen­ta­ce, ce­no­vé akce i ob­lí­be­ná ...
Čtvrtek, 04 Březen 2021